Pravobranilaštvo Općine Novo Sarajevo

Novi Zakon o izvršnom postupku Poslije višegodišnje primjene građanskog procesnog prava, preuzetog iz zakonodavstva bivše SFRJ, na području oba entiteta u Bosni i Hercegovini ( Federaciji BiH i Republika Srpska), izvršena je obimna reforma zakona o izvršnom postupku u cilju ubrzavanja i pojednostavljenje njegove primjene.Prvo je donjet zakon o izvršnom postupku Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br.18/03.) od 01. jula 2003. godine koji je stupio na snagu 09. jula 2003.godine, zatim Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske i Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH koji je objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, br.32/03. od 18. jula 2003. godine.Ovaj Zakon je stupio na snagu 19. septembra 2003. godine, a počeo se primjenjivati od 17. septembra 2003. godine.

Brčko Distrikt BiH je donio ranije Zakon o izvršnom postupku, dosta moderan, krajem 2000. godine i objavljen je u “Službenom glasniku BD BiH” br.8/00, 1/01, 5/02, 8/03, koji u reformi nije pretrpio izmjene.

Reforma izvršnog postupka objavljena je sa osnovnim ciljevima :
-ubrzanje izvršnog postupka ( bez mogućnosti zadržavanja ili nepotrebnog prekida postupka)
-pojačavanje zaštite interesa povjerioca (sada tražioca izvršenja) u odnosu na dosada dominantnu zaštitu interesa dužnika ( sada u entitetskim zakonima izvršenika), odnosno odgovarajuće obostrane zaštite interesa obije stranke.

Zakon o izvršnom postupku ja na snazi i primjeni i kao takav daje dobre garancije za njegovu namjenu u privrednim društvima (preduzećima),bankama, osiguravajućim organizacijama, ustanovama, organuima uprave, advokatima sudijama i drugim pravnim i fizičkim licima koji na bilo koji način učestvuju u parnicama i zvršnom postupku.

Share Follow