Preporuke Službe CZ Općine Novo Sarajevo

Dolaskom zime, te pojave većih snježnih padavina i nižih temperatura, poledice, otopljavanja snijega, a u cilju sprečavanja stvaranja snježnih nanosa, pojave ledenica, poplava, aktiviranja klizišta i odrona, oštećenja saobraćajnica, vodovodne i komunalne infrastrukture koje mogu ugroziti živote ljudi i imovinu, iz Službe za Civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo prereporučuju stanovništvu i pravnim subjektima da u okviru svoje nadležnosti i uz pomoć ljudskih i materijalnih kapaciteta kojima raspolažu preduzmu slijedeće mjere:

  • U slučaju većih količina snježnih padavina u saradnji sa Službom CZ  biti će potrebno angažovati sve ljudske resurse, te putem mjesnog koordinatora za povjerenike civilne zaštite aktivirati i povjerenike civilne zaštite na čišćenju saobraćajnica, puteva kao i prilaza objektima, te raščišćavanju snijega sa krovova (u saradnji sa upravnicima objekata čija je to zakonska obaveza), čiji bi pad ugrozio živote građana.

Iz Službe Civilne zaštite navode da je potrebno odmah provjeriti stanje snabdjevenosti ručnim alatom za čišćenje snijega i leda, te u slučaju nedostatka navedenog obavijestiti službu .

Obavještavaju se upravnici zajedničkih dijelova zgrade, vlasnici radnji i druga pravna lica da u skladu sa  zakonskom obavezom održavanja komunalne čistoće i uklanjanja opasnosti preduzmu potrebne mjere iz svoje nadležnosti (skidanje ledenica, čišćenje snijega ispred firmi i sa krovova, odvoz smeća i drugog otpadnog materijala) i da poduzmu dodatni angažman na ovim poslovima.

Iz Službe Civilne zaštite preporučuju i ovo:

  • Intenzivirati aktivnosti i upoznati što širi krug stanovnika o pomenutim opasnostima sa posebnim osvrtom na predstavnike etažnih vlasnika u stambenim objektima.
  • U slučaju naglog topljenja snijega potrebno je u svojoj okolini osmatrati i pratiti stanje vodotokova, objekata i terena, kako bi se spriječila opasnosti od naglog izlijevanja vode (posebno obratiti pažnju na začepljene šahtove i odvode za kišnicu), kao i eventualno pokretanje postojećih ili novih klizišta.
  • Budući da se radi o zimskom razdoblju, preventivno treba usmjeriti pažnju i na činjenicu da se pojačano koriste peći i otvoreni plamen te da treba intenzivirati i mjere na zaštiti od požara.
  • Ukoliko se uoče bilo kakve gore navedene situacije koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i materijalne resurse, potrebno je odmah obavijestiti Službu CZ Općine Novo Sarajevo, kao i ostale službe u sistemu zaštite i spašavanja na slijedeće telefone: 

Služba CZ Općine Novo Sarajevo : 033/492-142 ; 492-143

Operativni centar CZ Općine Novo Sarajevo : 033/492-199 ili 033/492-140

Vatrogasno Društvo“Novo Sarajevo-1934“-033/678 -478

Operativni centar CZ Kantona Sarajevo:121

III PU Novo Sarajevo:033/650 000,

Mup Kantona Sarajevo-122

Fax Službe CZ ONS : 033/492-141

E-mail : czastita@novosarajevo.ba