Pribavljanje urbanističke saglasnosti

Pribavljanje urbanističke saglasnosti je prvi korak u namjeri građenja i provjera da li je na traženom lokalitetu moguća gradnja.
Urbanistička saglasnost je upravni akt, a izdaje se kada se utvrdi da je građenje u skladu sa dokumentom prostornog uređenja i drugim uvjetima utvrđenim za taj prostor, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona.
PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI

Rješenje o urbanističkoj saglasnosti se donosi na osnovu regulacioinog plana ili urbanističkog projekta.
U nedostatku prethodno navedenih provedbenih planova prostornog uređenja, urbanistička saglasnost se donosi na osnovu stručnog mišljenja nosioca izrade plana (Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo).

ŠTA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
Uz zahtjev za donošenje urbanističke saglasnosti prilaže se:
-kopija katastarskog plana, ne starija od 6 mjeseci,

Zemljišno knjižni izvadak ne stariji od šest mjeseci, (pribavlja se u Zemljišno – knjižnom uredu nadležnog suda, na osnovu kopije katastarskog plana).
– idejni project ili idejno rješenje ili programska skica
– rješenje, odluka, ugovor ili saglasnost propisane posebnim zakonom
– obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za utvrđivanje urbanist propisane posebnim zakonom
ičko-tehničkih i drugih uvjeta
-okolinska dozvola ( za građevine za koje je to predviđeno posebnim zakonom)
– administrativna taksa od 32,00 KM.

Urbanistička saglasnost donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Rješenjem o urbanističkoj saglasnosti propisuju se urbanističko – tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije kojim se utvrđuje:
– građevinska i regulaciona linija
– nivelacione kote prizemlja građevine u odnosu na javni
-uvjeti uređenja zemljišta, posebno obaveze i način priključivanja na javni put i mrežu instalacija te minimalni obim uređenja građevinskog zemljišta
– koeficijent izgrađenosti kao i procenat izgrađenosti parcele gdje je to potrebno
– visina i odstojanje građevine od susjednih građevina
– uvjeti za arhitektonsko oblikovanje (oblik, materijal, boja, krov, pokrov i sl.)
– uvjeti za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonskih barijeraza kretanje invalidnih lica u kolicima
– vanjsko uređenje parcele
– površine za parkiranje ili garažiranje ( 1 stan 1 parking mjesto; za poslovne i proizvodne objekte broj parking mjesta utvrđuje se prema normativima Ministarstva saobraćaja KS )
– uvjeti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.
Rješenjem o urbanističkoj saglasnosti propisuje se i ostala dokumentacija koju je investitor dužan priložiti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje.
Po prijemu rješenja o urbanističkoj saglasnosti, nakon proteka roka za žalbu (15 dana od dana prijema urbanističke saglasnosti) rješenje postaje pravosnažno što se potvrđuje stavljanjem klauzule pravosnažnosti na rješenje (izdaje voditelj postupka).
Urbanistička saglasnost važi godinu dana od dana njene pravosnažnosti, u kojem roku je potrebno podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu.
Važnost urbanističke saglasnosti može se izuzetno produžiti, ali najviše za godinu dana ako se nisu promjenili uvjeti u skladu s kojim je izdata urbanistička saglasnost..

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti obrazac broj NS-OB-040 sa ostalim dokumentima predaje se u Centru za pružanje usluga građanima na šalteru broj 2. uz naplatu administrativne takse od 32 KM. Zahtjev možete pronaći u Centru za dozvole.

Sljedeći korak u namjeri građenja je : rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na zemljištu.

ODGOVORNO LICE
Pomoćnik načelnika
Belma Ključo-Vlašić, dipl.pravnik

tel. 033 492 -252
fax. 033 492 – 345
e-mail: urbanizam@novosarajevo.ba

RADNO VRIJEME
OD 7.45 DO 16.15 SATI
RAD SA STRANKAMA
OD 09. – 13 SATI

Share Follow