Program rada

načelnika za 2003. godinu Na osnovu člana 29. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službene novine Kantona Sarajeva broj 19/97) i člana 42. stav 1. alineja 5. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 12/02), općinski načelnik na 32.sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo održanoj 27.03.2003.godine podnosi

PROGRAM RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA I JEDINSTVENOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE I OSTALIH OPĆINSKIH SLUŽBI OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2003.GODINU

Programske aktivnosti Općine Novo Sarajevo zasnivaju se na zakonski definisanim nadležnostima proisteklim iz Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajeva, zakonskim aktima o organizaciji i djelovanju lokalne samouprave, kao i na Statutu Općine Novo Sarajevo, Programu rada Općinskog vijeća i odlukama i stavovima Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Ovim Programom definišu se ciljevi i zadaci za ostvarivanje programskih zadataka, kao i instrumenti za njihovo provošenje i neophodna materijalna podrška kako iz vlastitih izvora tako i iz dotacija Kantona i Grada. Iz tih razloga ovaj Program čvrsto je naslonjen na budžet Općine Novo Sarajevo i kao takav je podloga za njihovo donošenje.

Temeljni ciljevi ovog programa zahtijevaju kontinuirano djelovanje, oni su dugoročni i zahtjevaju značajna materijalna sredstva. Podsjećanja radi ti ciljevi su: obnova i izgradnja novog stambenog fonda, obnova i izgradnja nove infrastrukture i definisanje strategije razvoja Općine Novo Sarajevo u srednjoročnom periodu, naročito poslovne.

Podrazumijeva se da ovako krupni ciljevi koji zahtijevaju, pored angažovanja velikih novčanih sredstva, i značajno angažovanje viših nivoa vlasti (Općina Novo Sarajevo u ovako postavljenom sistemu lokalne samouprave nije u mogućnosti sama realizovati te ciljeve), ne oslobađaju općinskog načelnika i jedinstveni organ uprave obaveze da kontinuirano i aktivno rade na njihovoj realizaciji.

Druga vrsta ciljeva ili prostije rečeno problema, koji su zbog svoje hitnosti u rješavanju, i pored toga što nisu u direktnoj nadležnosti općine kao jedinice lokalne samouprave, iz svojevrsnog statusa strateških ciljeva postali svakodnevni, operativni zadaci općinskog načelnika i jedinstvenog organa uprave (misli se na problem povratka raseljenih osoba u oba entiteta, jer će ova godina biti obilježena definitivnim povratom imovine vlasnicima koji po zakonu ostvaruju ovo pravo, kao i na različite aspekte socijalne politike naročito položaja boračke populacije i položaja penzionera) takošer zahtijevaju aktivan, brz i što je moguće sveobuhvatniji angažman načelnika i organa uprave, u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima za ovu namjenu u 2003.godini.

Moguće da u ovom uvodnom dijelu treba pomenuti, kao važan i temeljan projekat koji ima odlike strateške naravi za građane Općine Novo Sarajevo, i projekat izgradnje informacionog sistema Općine u okviru jedinstvenog informacionog sistema grada Sarajeva. Projekat je dugoročnog karaktera i nastaviti će se i u 2003.godini. Njegovom realizacijom Općina bi stekla uvjete da znatno poboljša kvalitet rada i usluga.

Ovako postavljeni ciljevi biti će u 2003.godini osnova u radu načelnika Općine i jedinstvenog organa uprave.

RAZRADA PROGRAMA PO OPĆINSKIM SLUŽBAMA

1.SLUŽBA ZA OBLAST PRIVREDE I FINANSIJA

U skladu sa nadležnostima Službe za oblast privrede i finansija utvršenim Odlukom o obrazovanju jedinstvenog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Novo Sarajevo Služba će u 2003.godini svoju programsku aktivnost usmjeriti na:
-provošenje zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti privrede i finansija;
-praćenje privrednih oblasti, posebno poljoprivrede i šumarstva, i samostalnog privrešivanja;
-provošenje utvršene politike u oblasti gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Općine, kontrola njihovog racionalnog korištenja, analitičko praćenje zakupaca i izmirivanja obaveza po osnovu zakupa;
-ostvarivanje utvršene politike iz oblasti budžeta i finansija, izrada i izvršavanje budžeta Općine.

Prilikom planiranja aktivnosti u 2003.godini imala se u vidu činjenica da su u prethodne tri godine učinjeni značajni napori na ostvarenju efikasnijeg načina rada i brže i kvalitetnije realizacije poslova iz nadležnosti Službe. Tako je izvršeno usaglašavanje postojećih normativnih pravnih akata, te izrađena adekvatna programska rješenja za automatsku obradu svih poslova iz nadležnosti Službe.

Imajući u vidu realizovane aktivnosti u prethodnim godinama može se konstatovati da će pravci aktivnosti Službe u 2003.godini biti bazirani na blagovremenom, efikasnom i kvalitetnom obavljanju poslova i zadataka, uz poseban angažman u oblasti samostalnog privrešivanja obzirom da je donesen Zakon o obrtu i da je u toku izrada podzakonskih akata iz ove oblasti čija primjena će početi 5. maja 2003.godine.

1.1. GLOBALNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI PO OBLASTIMA

1.1.1. OBLAST PRIVREDE

U oblasti samostalnog privrešivanja obavljat će se aktivnosti vezane za rješavanje zahtjeva građana za izdavanje odobrenja za obavljanje samostalne djelatnosti kao i svih statusnih promjena koje se odnose na obavljanje djelatnosti građana.

Obzirom da je donesen Zakon o obrtu usljedit će obimne aktivnosti za početak primjene ovog Zakona i na usaglašavanju svih izdatih odobrenja za obavljanje samostalnih djelatnosti i njihovo evidentiranje u nove registre.

Pomenute aktivnosti iziskivaće veliku angažovanost na realizaciji ovih poslova imajući u vidu da Općina ima registrovano preko 1400 samostalnih privrednika.

U tom pravcu neophodno će biti usaglašavanje programskih rješenja za praćenje ove oblasti potrebama nove zakonske regulative (ustrojavanje podataka po vrsti djelatnosti, nosiocu odobrenja za obavljanje djelatnosti, poslovnom sjedištu sa svim osnovnim podacima) kao i same izrade rješenja za obavljanje djelatnosti. Pored toga intenzivirat će se aktivnost na unosu podataka i uspostavljanju kompjuterske evidencije svih registara samostalnih privrednika ćime će se doprinijeti efikasnijem načinu rada u ovoj oblasti i bržem obezbješenju osnovnih podataka iz registra.

1.1.2. OBLAST POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

U oblasti poljoprivrede odvijat će se aktivnosti na praćenju stanja u ovoj oblasti, a koje se odnose na izradu i praćenje ostvarenja Plana proljetne i jesenje sjetve, dodjele sjemenskog i sadnog materijala, voćarskih sadnica pri ćemu će se ove godine prioritet dati jagodičastom voću. Nastavit će se intenzivna saradnja sa drugim subjektima koji prate stanje u ovoj oblasti posebno u smislu uspostavljanja odgovarajućih evidencija i dostavljanja svih traženih statističkih podataka (izvještaji, obračun bruto vrijednosti proizvodnje i dodatne vrijednosti individualnog sektora poljoprivrede za Općinu u 2002.godini).

Obzirom da je šumski fond u toku rata značajnije uništen u 2003.godini nastaviće se aktivnost na očuvanju, zaštiti i obnovi šumskog fonda. Posebno će se aktivnost usmjeriti na dalje pošumljavanje padinskih djelova Općine, pri čemu će se dati prioritet zonama aktivnog klizišta. Očekuje se u 2003.godini donošenje regulacionog plana “Park-šuma Hum” koji će biti prioritetan i stalan dugoročni zadatak s ciljem da se pošumljavanjem saniraju postojeća klizišta sa sjeverne strane brda Hum, spriječi bespravna gradnja i vremenom ovo područje pretvori u izletište.

U oblasti stočarstva nužno je ostvarenje intenzivne saradnje sa Veterinarskom stanicom u smislu praćenja i poduzimanja mjera zaštite stočnog fonda i smanjenja opasnosti od raznih epidemija.

Nastavit će se aktivnost na ažuriranju spiskova kućnih ljubimaca-pasa i u saradnji sa Veterinarskom stanicom organizovanje njihovog redovnog cijepljenja.

1.1.3. OBLAST POSLOVNIH PROSTORA

Primjenom važećih normativnih akata iz ove oblasti u 2003.godini će se pratiti korištenje poslovnih prostora u skladu sa zaključenim ugovorima o zakupu.

U ovoj oblasti nastavit će se započeta aktivnost na ostvarivanju mjera u cilju efikasnije naplate zakupnina. U tom smislu redovno će se voditi aktivnosti na ispostavljanju opomena, opomena pred tužbu do vošenja sudskih postupaka putem Općinskog pravobranioca radi raskida ugovora i naplate duga za neredovne platiše zakupnine.

Nadalje, kako se Služba sve češće susreće sa zahtjevima kućnih savjeta za povrat poslovnih prostorija koje su nastale pretvaranjem zajedničkih prostorija, to predstoji aktivnost na ustrojavanju evidencije i prikupljanju dokumentacije o načinu i postupku pretvaranja istih. Cilj ove aktivnosti je iznalaženje mogućnosti da se u okviru postojeće zakonske regulative uredi ova oblast, odnosno sugeriše nadležnim organima donošenje propisa, kako bi se na najadekvatniji i zakonit način riješila ova problematika.

Pored toga, Služba će nastaviti aktivnosti na realizaciji Odluke Visokog predstavnika kojom je propisana obaveza vraćanja poslovnih prostorija u posjed prijeratnim korisnicima vodeći pri tom računa da se sadašnjim korisnicima obezbjedi drugi poslovni prostor. U tom smislu stvorene su i normativne pretpostavke, tako što je Općinsko vijeće krajem 2001.godine usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija na kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo.

1.1.4. OBLAST FINANSIJA

U skladu sa zakonskim propisima i normativnim aktima u ovoj oblasti izvršavat će se redovni operativno-tehnički poslovi iz ukupne računovodstvene funkcije.

Osnovna aktivnost Službe iz ove oblasti bazirat će se na izradi budžeta, završnog računa i izvještaja o izvršenju budžeta, pripremi odgovarajućih informacija, te podataka i pokazatelja za Općinsko vijeće i općinskog načelnika kao i druge organe prije svega Ministarstvo za finansije Kantona Sarajevo.

Pored toga, svakodnevna aktivnost biće usmjerena na izvršenje finansijskih transakcija, obezbješenje likvidnosti računa budžeta, praćenje utroška sredstava po budžetom utvršenim stavkama, namjeni, izvorima i vrsti troška.

Nastavit će se aktivnost na usavršavanju programskih-softverskih rješenja u cilju efikasnijeg obezbješenja neophodnih podataka za dosljednu primjenu kako budžeta i Odluke o izvršavanju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu, tako i u cilju pravovremenog usmjeravanja aktivnosti na blagovremenu naplatu izvornih prihoda, te po potrebi izradi prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Novo Sarajevo u cilju usaglašavanja i uravnoteženja budžetskih prihoda i rashoda.

1.2. INFORMATIVNO ANALITIČKA I NORMATIVNA AKTIVNOST SLUŽBE

U okviru realizacije zacrtanih globalnih programskih aktivnosti Služba će obavljati sve operativno-tehničke poslove, te redovno izvještavati i informisati o radu Službe kako općinskog načelnika tako i Općinsko vijeće putem općinskog načelnika, te raditi na izradi prijedloga nomativnih akata iz nadležnosti Službe.

1.2.1. INFORMATIVNO ANALITIČKI POSLOVI

1. Izvještaj o radu za 2002.godinu

ROK: I kvartal

2. Izvještaj o stanju rješavanja predmeta u upravnom postupku

ROK: kvartalno, odnosno po zahtjevu Načelnika

3. Izvještaj o radu

ROK: kvartalno, odnosno po zahtjevu Načelnika

4. Informacija o korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine i stanje naplate zakupnine.

ROK: godišnje, odnosno po zahtjevu Načelnika

5. Izvještaj o dodjeli poslovnih prostora

ROK: polugodišnje.

1.2.2. NORMATIVNI POSLOVI

1.Prijedlog budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu

ROK: I kvartal

2.Prijedlog Odluke o izvršavanju budžeta Općine Novo Sarajevo sa 2003.godinu

ROK: I kvartal

3.Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2002.godinu.

ROK: I kvartal

4.Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo.

ROK: kvartalno

5.Prijedlog Odluke o rebalansu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu

ROK: IV kvartal

7. Nacrt budžeta za 2004.godinu

ROK: IV kvartal

8. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju budžeta Općine Novo Sarajevo za period od 01.01. 31.03.2004.godine

ROK: IV kvartal

2.SLUŽBA ZA OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA,URBANIZMA, KOMUNALNIH POSLOVA IZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE

Služba za oblast prostornog urešenja, urbanizma, komunalnih poslova i zaštitu čovjekove okoline će pored redovnih poslova na rješavanju zahtjeva građana obavljati i poslove proistekle iz Programa rada Općinskog vijeća i poslove vezane za realizaciju naredbi i zaključaka načelnika Općine u skladu sa zakonom .

U svom radu Služba sarašuje sa nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima, drugim općinskim službama, Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, Zavodom za zaštitu kulturnog nasliješa, javnim komunalnim preduzećima i drugim organizacijama i institucijama.

2.1. ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE

Poslovi i zadaci Odsjeka za 2003.godinu su:

-redovni poslovi vezano za izdavanje urbanističkih saglasnosti, građevnih i upotrebnih dozvola, pregled i ovjera investiciono tehničke dokumentacije, izdavanje uvjerenja i slično /sve prema zahtjevima stranaka/,

-poslovi na sanaciji i rekonstrukciji objekata oštećenih usljed ratnih dejstava,
U saradnji sa Službom za obnovu i razvoj Služba će raspisati konkurs za odabir najpovoljnijeg investitora za rekonstrukciju devastiranih objekata uz mogućnost nadzišivanja.
-poslovi vezani za izgradnju novih stambenih jedinica nadzišivanjem nad postojećim stambenim objektima.
Služba će pripremiti spisak objekata podobnih za nadzišivanje koji će biti objavljen najkasnije do 1. marta 2003.godine.

-poslovi u vezi dodjele lokacija za postavljanje ljetnih bašti na osnovu provedenog konkursa,
Služba će raspisati konkurs za dodjelu lokacija za postavljanje ljetnih bašti za 2003.godinu.

S ciljem skladnog razvoja svih dijelova općine, te usklađivanja općih i posebnih interesa i potreba stanovništva za stanovanjem, radom, rekreacijom kao i zaštiti i unaprješenju čovjekove okoline posebna pažnja biće posvećena prostornom urešenju. U vezi s tim poduzeće se aktivnosti na poboljšanju kvaliteta planske dokumentacije. Detaljan prijedlog za izradu novih planova u 2003.godini dostavljen je Gradskoj upravi za urbano planiranje i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Predložena je izrada:
-Regulacionog plana Park šuma Hum,
-Izmjena i dopuna Regulacionog plana Hrasno I,
-Izmjena i dopuna Regulacionog plana Kvadrant 30 na dio koji se odnosi na toplifikaciju,
-Izmjena i dopuna Regulacionog plana Pofalići,
-Izmjena i dopuna Regulacionog plana Velešići.

Shodno odluci koju donese Gradsko vijeće o izradi planske dokumentacije za neku od predloženih prostornih cjelina Služba će provesti sve potrebne aktivnosti vezane za te planove.

U okviru nadležnosti Odsjek će koordinirati u procesu izrade i usvajanja planskih akata čija je izrada započela u prethodnim godinama:
-Regulacioni plan “Ciglane Velešići” rad na izradi ovog plana započeo je u 2000.godini provedena je rasprava i usvajanje se očekuje početkom 2003.godine.
-Regulacioni plan “Kanara” provedena je javna rasprava; poduzete su aktivnosti na pribavljanju saglasnosti nadležnih organa iz Republike Srpske za priključak kanalizacije na kolektor u Lukavici i usvajanje plana se očekuje početkom 2003.godine.
-Regulacioni plan Kvadrant C i Regulacioni plan Kvadrant C1.

Odluke o pristupanju izradi ovih planova donesene su u 2002.godini, a nacrt ovih planova trebao bi biti utvršen u prvoj polovini 2003.godine.

-poslovi provošenja konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju stambenih, poslovnih ili stambeno-poslovnih objekata,
Služba će raspisati konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju 15 individualnih stambenih objekata, te konkurs za dodjelu lokacija za izgradnju poslovnog objekta S-4 i stambeno – poslovnog objekta u naselju Kvadrant.

-poslovi na pripremama izmjene postojećih i donošenja novih odluka iz nadležnosti Općine koje su u domenu rada ovog Odsjeka, praćenje propisa kao i izrada svih neophodnih informacija,
Služba će pripremiti Odluku o postavljanju i održavanju firmi, reklamnih panoa, reklamnih vitrina, displeja, transparenata, oglasa i zastava i Odluku o načinu formiranja troškova za izvršeni tehnički pregled objekata.

-legalizacija bespravno izgrađenih objekata,
Budući da posao vezan za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata izgrađenih do 1992.godine još nije završen Služba će pripremiti poseban program koji će omogućiti da se u toku sljedeće godine ovaj posao u potpunosti završi.

-Služba će raspisati konkurs za dodjelu lokacija za postavljanje kioska u skladu sa elaboratima: Lokacije za postavljanje kioska u jezgru Općine Novo Sarajevo i Novi Grad i Lokacije za postavljanje kioska na Grbavici. U vezi sa ovim potrebno je preispitati da li je potrebno dopuniti kriterije o dodjeli lokacija i dati prednost dosadašnjim korisnicima koji su redovno izmirivali obaveze.

2.2. ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE

Planirani poslovi i zadaci Odsjeka u 2003.godini:

Poslovi na pripremama izmjena postojećih i donošenju novih odluka iz nadležnosti Odsjeka, a što se naročito odnosi na odluke o zauzimanju javnih površina, visini naknade za zauzeto zemljište, praćenje propisa kao i izrada svih neophodnih informacija.

Redovni poslovi u vezi izdavanja rješenja o zauzimanju javnih površina, za prokopavanje javnih zelenih i saobraćajnih površina, za sječu stabala, kontrolu dovošenja prokopa u prvobitno stanje i izdavanje drugih akata po zahtjevu stranke.

Planiranje i kandidovanje radova na sanaciji i rekonstrukciji i izgradnji infrastrukturnih objekata na području općine Novo Sarajevo gdje su investitori radova Vlada Kantona Sarajevo, Ured gradonačelnika i Općina Novo Sarajevo. Naročita pažnja će biti posvećena projektima:
-izgradnji separatne kanalizacione mreže u Ulici Novo Pazarska (potez izmešu ulica Milinkladska i Posavska) sa rekonstrukcijom saobraćajnice,
-rekonstrukciji saobraćajnice u Ulici Gornji Velešići,
-rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici Derviša Numića,
-izgradnji objekata vodosnabdijevanja područja Hum,
-izgradnji kanalizacije u Ulici Ćamila Sijarića,
-rekonstrukciji saobraćajnice u Ulici Posavska.

Radovi na tekućem održavanju saobraćajnica lokalnih cesta na čitavom području općine.

Evidencija i praćenje klizišta na području općine, te prema hitnosti i finansijskoj mogućnosti, sanacija istih, a naročito sanacija klizišta Šanac i u Ulici Muhameda efendije Pandže 263.

U saradnji sa Ministarstvom prostornog urešenja i komunalnih poslova i Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo koordinirati radove na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na području općine Novo Sarajevo, a naročito izgradnja javne rasvjete u Ulici Drinska.

Izrada novog Registra naziva ulica i brojeva objekata sa izmjenom postojećih tablica.

Pored ovih osnovnih poslova Služba će obavljati i poslove iz Programa rada Općinskog vijeća i poslove vezane za realizaciju naredbi i zaključaka općinskog načelnika u skladu sa zakonom.

3.SLUŽBA ZA STAMBENU OBLAST

Nadležnost Službe za stambenu oblast odrešena je Odlukom o osnivanju jedinstvenog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Novo Sarajevo /”Službene novine Kantona” broj 14/98/.

Poslovi Službe regulisani su navedenom Odlukom, a odnose se na ostvarivanje poslova i zadataka iz oblasti napuštenih nekretnina koji su u postupcima bili stavljeni pod upravu, a sada se vraćaju vlasnicima.

Prioritetni zadaci odnose se na preostali povrat napuštene imovine do kraja 2003.godine, kada se po strateškom planu provedbe imovinskih zakona trebaju okončati svi povrati napuštene imovine odnosno iseliti korisnici tuše imovine, te okončanje prodaje stanova u vlasništvu Općine Novo Sarajevo (ovi postupci su započeti u septembru 1998.godine, kada je Služba od strane načelnika Općine Novo Sarajevo, odrešena za provošenje aktivnosti oko otkupa stanova u vlasništvu Općine Novo Sarajevo), otkupa stanova nepoznatog prodavatelja i stanova firmi koje su u mešuvremenu privatizuju u procesu privatizacije.

Preostali stanovi koju su u vlasništvu Općine Novo Sarajevo su u procesu provošenja aktivnosti oko pravnog statusa stanova koji su proglašeni napuštenim, odnosno vraćanju stanova nosiocima stanarskih prava koji će nakon ulaska u posjed imati pravo otkupa stana, shodno Uputstvu Visokog predstavnika i odredbama koje su uslijedile vezano za provošenje Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Za ostale stanove za koje nije podnesen zahtjev za povrat, Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima /”Službene novine Federacije” broj 43/99/, propisao je nadležnost raspolaganja od strane kantonalnog organa, koji je Odlukom Visokog Predstavnika produžen do daljenjeg, a ne vlasnika stanova, pa je potrebno i dalje evidentirati takve stanove koji bi se za naredni period trebali pripremiti za izdavanje pod zakup.

Rok za izvršenje ovih poslova je stalan.

Služba je pripremila spisak takvih stanova shodno Odluci o davanju u zakup stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo vlasništva i raspolaganja od 13.10.2001.godine.

Ovim programom predvišaju se takoše poslovi u oblasti obezbješenja alternativnog smještaja, procjeni stepena oštećenja objekta i obezbješivanje uslova za povratak i popravak stanova i nakon toga otkup istih.

Stoga će se u narednom periodu pojačati aktivnosti na utvršivanju statusa dosadašnjih korisnika alternativnog smještaja u vidu plaćanja kirije, te evidentiranje novih korisnika iste.

Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama /”Službene novine Kantona Sarajevo” broj 28/01/, odrešena je nadležnost Službe radi aktivnog uključivanja u postupak otklanjanja kvarova, koji su prouzrokovali štetu drugom etažnom vlasniku. Aktivnosti se odnose na upravno rješavanje stambenog organa za prinudno uvošenje radnika i provošenja izvršnog postupka. S obzirom da će se do kraja 2003.godine okončati povrat stanova, očekujemo da će se izdefinisati konačan status vlasništva u zgradama, kako bi se navedeni Zakon mogao početi primjenjivati.

4.SLUŽBA ZA OBLAST OPĆE UPRAVE

Služba za oblast opće uprave u okviru svoje nadležnosti u 2003.godini će izvršavati i obezbješivati izvršenje zakona i drugih propisa, sprovoditi utvršenu politiku, rješavati u upravnim stvarima i preduzimati upravne i druge mjere, za koje nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu.

4.1. Odsjek za pisarnicu, arhivu i građanska stanja

Odsjek će:

-vršiti poslove građanskih stanja /vošenje matičnih knjiga rošenih, vjenčanih, umrlih i izdavanje uvjerenja iz pomenutih knjiga/, obavljati čin vjenčanja,
-otvoriti nove upisnike, djelovodnike predmeta i akata, abecednika, zatim vršiti poslove prijemne kancelarije, voditi propisno upisnike upravnih predmeta, djelovodnike predmeta i akata, izdavati potvrde o prijemu podnesaka, formirati omote za upravne i druge predmete i akte, zatim voditi arhivsku knjigu u skladu sa federalnim i kantonalnim zakonom, a prema Uputstvu o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturskog materijala, arhivske građe, odabiranju arhivske građe i primopredaji arhivske građe izmešu službi za upravu i nadležnog arhiva grada (“Službene novine Federacije BiH” broj 26/98),
-u 2003.godini pristupiće se realizaciji Projekta uvezivanja u jedinstveni informacioni sistem upisnika UP-1, UP-2, djelovodnika predmeta i akata, abecednika, arhivske knjige unošenjem podataka u osnovnu bazu podataka,
-voditi interne dostavne knjige i dostavljati iste službama u rad, voditi knjige otpreme pošte putem kurira, knjige otpreme pošte putem PTT-a, knjige primljenih računa, voditi knjige za osobnu poštu, voditi kartone za službena glasila i časopise, arhivirati i čuvati predmete i akte, rukovati predmetima stavljenim u arhivu u skladu sa Listom kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja, izdavati prepise iz arhive,
-vršiti ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa, i izdavati uvjerenja iz općeg biračkog spiska.

U 2003.godini pisarnica će i dalje vršiti kompletnu otpremu pakovanje pošte svih službi, kao i obavezu njihovog evidentiranja.

4.2. Odsjek za opću upravu, pravnu pomoć i personalne poslove

Odsjek će:

-pružati besplatnu pravnu pomoć svim građanima pružanjem pravnih savjeta, sastavljanjem različitih podnesaka o pokretanju upravnog postupka, sastavljanjem ugovora, tužbi, žalbi, prigovora, prijedloga za izvršenje i prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka i ostalog,
-primati zahtjeve za izdavanje uvjerenja za ostvarivanje prava na opće potraživanje maloljetne djece bez jednog ili oba roditelja, te vošenje odgovorajuće evidencije o istim, dostavljanje jednog primjerka Kantonalnoj agenciji za privatizaciju,
-donositi zaključke o dozvoli izvršenja i izvršenje istih po zahtjevima organa i institucija na koje su prenesena javna ovlaštenja, a koji nemaju pravo izvršenja svojih rješenja,
-donositi upravna rješenja u predmetima u kojima nije nadležna ni jedna općinska služba za upravu i dr.,
-vršiti poslove u vezi radno-pravnog statusa svih zaposlenih službenika i namještenika, izrada rješenja o zasnivanju radnog odnosa, plaćama, godišnjim odmorima, plaćenim i neplaćenim odsustvima, prestanku radnog odnosa, ocjenjivanju, unaprešenju u posebno zvanje, izrada rješenja o dodjeli nagrada, izdavanje uvjerenja iz radnog odnosa, voditi matičnu knjigu zaposlenih, prijavljivanje i odjavljivanje kod DF PIO BiH i Zavoda za zdravstveno osiguranje za zaposlene i članove njihove porodice, ovjeru zdravstvenih knjižica, vošenje evidencije i prijava nesreća na poslu, ažuriranje formirane baze podataka “Kadrovska evidnecija” za sve zaposlene,
-unijeti navedene podatke svih uposlenika u jedinstvenu bazu podataka u cilju realizacije Projekta jedinstvenog informacionog sistema,
-obavezna izrada prijedloga opštih akata /pravilnika o radnim odnosima i plaćama, pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog organa u skladu sa najnovijim propisima Kantona i dr./.

U Službi će se obavljati svi administrativno-tehnički poslovi za potrebe Službe, ažurno vošenje interne knjige, zatim daktilografski poslovi, izrada prepisa dokumenata iz arhive, dostavljanje signirane pošte izvršiocima u rad i dr.

U 2003.godini Služba, pored navedenih redovnih poslova, neizostavno mora nastaviti sa unošenjem odgovarajućih podataka po utvršenom programu iz matičnih knjiga rošenih, vjenčanih, umrlih, te pristupiti po utvršenom programu unošenju podataka u bazu iz arhivske knjige, upisnika, djelovodnika, abecednika i personalnih podataka uposlenika.

Po okončanju ovih poslova Služba će pripremiti bazu podataka za uvezivanje u Jedinstveni informacioni sistem Grada po utvršenom programu.

5.SLUŽBA ZA OBLAST BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Program rada Službe za oblast boračko-invalidske zaštite (u daljem tekstu Služba za BIZ), temeljit će se na poslovima koji su utvršeni Odlukom o osnivanju, prenesenim ovlaštenjima od strane načelnika Općine, kao i poslovima koji proizilaze po osnovu odluka Općinskog vijeća, te nadležnih kantonalnih i federalnih institucija iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Svi poslovi i zadaci vršiće se po osnovu Zakona i drugih propisa, od kojih kao redovne, posebno izdvajamo:
-pokretanje, vošenje i okončanje upravnog postupka po zahtjevu stranke i po službenoj dužnosti, a u predmetima lične i porodične invalidnine, ličnog i porodičnog izuzetno materijalnog obezbješenja, priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobiliziranim borcima i članovima njihovih porodica, naknade troškova dženaze-sahrane, jednokratne pomoći u slučaju smrti RVI, rješavanje zahtjeva korisnika prava na ličnu vojnu invalidninu, porodičnu invalidninu i porodični dodatak, osnovno obezbješenje kojima je to pravo priznato po propisima SFRJ, a koji su preuzeti kao propisi države Bosne i Hercegovine i koji su to pravo koristili na području drugih republika bivše SFRJ (aktiviranje prava povratnicima na područje Općine Novo Sarajevo), te pružanje pravne pomoći iz gore navedenih oblasti;
-praćenje, usklađivanje, obračun i isplata redovnih mjesečnih primanja korisnika prava;
-stalno praćenje rješavanja upravnih predmeta;
-srešivanje, evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja i slično.

Pored gore navedenih redovnih aktivnosti, Služba za 2003.godinu planira provesti i sljedeće vanredne poslove:
-nastavak aktivnosti na postavljanju spomen ploča za poginule pripadnike oružanih snaga BiH, sa planiranim učešćem Općine u finansiranju, putem budžeta za 2003.godinu.
-provošenje odluka Općinskog vijeća (stipendiranje šaka i studenata, pomoć djeci bez oba roditelja, realizacija pomoći putem Fonda za ugrožene boračke populacije i saradnja sa Komisijama Općinskog vijeća za pitanja boraca i dr.);
-aktivnosti na formiranju boračkog fonda (predlaže se formiranje Fonda sa sljedećom namjenom: izrada projekata za stambenu izgradnju, obezbješenje novčanih sredstava boračkoj populaciji u hitnim slučajevima, predlaganje otvaranja novih radnih mjesta od dijela sredstava dobijenih od prodaje nekretnina Općine i sl.);
-uključenje u izradu projekata za rad vanbudžetskih i neprofitabilnih organizacija;
-stručni rad sa djecom iz nepotpunih porodica (vaspitno zapuštena i zanemarena djeca, pomoć samohranim majkama);
-rad sa starateljima djece bez oba roditelja-praćenje rada staratelja, edukativna pomoć-savjetodavni rad;
-rad sa djecom bez oba roditelja-pomoć kod rješavanja socijalno-statusnih pitanja, edukacija, zapošljavanje, praćenje uvjeta života djece;
-rad sa invalidima I grupe sa 100% invaliditeta, paraplegičarima;
-saradnja sa institucijama na području Kantona i Federacije s ciljem adekvatnog zadovoljavanja osnovnih potreba navedenih kategorija;
-izdavanje statusnih legitimacija i iskaznica za prevoz.

U saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo nastaviće se aktivnosti upućivanja naših korisnika na banjsko liječenje, te pomoć invalidima za nabavku ortopedskih pomagala (proteze, invalidska kolica i dr.)

Ukoliko u 2003.godini doše do usvajanja federalnog zakona, Služba će sačiniti dopunu Programa rada.

6.SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNEPOSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

6.1. Odsjek za imovinsko-pravne poslove

U Odsjeku se planiraju sljedeći poslovi:

1.Vošenje upravnih postupaka koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa:
-u postupku preuzimanja zemljišta od ranijih vlasnika i isplate naknade u svrhu nove gradnje,
-u postupku dodjele zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu nove gradnje,
-u vošenju postupka legalizacije bespravno izgrađenih objekata individualne stambene izgradnje primjenom Uputstva o uvjetima i načinu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje građenih bez odobrenja za građenje.

2.Vošenje upravnih postupaka radi upisa nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije, a sve u skladu sa Uredbom o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije (“Službene novine F BiH” broj 45/99) za nekretnine koje se privatiziraju po Zakonu o privatizaciji preduzeća (“Službene novine F BiH” broj 27/99 i 8/99) i Zakona o privatizaciji banaka (“Službene novine F BiH” broj 12/98).

3.Drugi poslovi i zadaci koji budu proizašli iz novih zakonskih propisa u imovinsko-pravnoj oblasti.

6.2. Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

U Odsjeku se planiraju sljedeći poslovi:

1.Poslovi održavanja i premjera katastra nekretnina u skladu sa Zakonom (provošenje promjena na zemljištu i kompjuterska obrada podataka sa provošenjem promjena na katastarskim planovima i operatima).

2.Poslovi upisa prava na nekretninama po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranaka i evidencija prava na nekretninama.

3.Ažuriranje geodetskog elaborata za izradu katastra nekretnina kako za već ustrojene katastarske opštine tako i za one katastarske opštine koje se nalaze u fazi izrade, a prema planu koji bi trebala da pripremi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

4.Primjena Odluke kojom se proglašava Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine i rad na održavanju i uspostavi zemljišnih knjiga, te tehnički poslovi koje regluše pomenuti Zakon (“Službene novine F BiH” broj 58/02 od 19.11.2002.godine).

Program rada Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar u 2003.godini zasnivat će se i na drugim poslovima i zadacima za kojim se ukaže potreba donošenjem novih zakonskih propisa i akata.

7.SLUŽBA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA,ZDRAVSTVO, IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

Službi za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica utvršeni su i povjereni poslovi i zadaci iz oblasti: socijalne zaštite kroz zaštitu obitelji sa djecom, zaštite prava civilnih žrtava rata, zdravstvene zaštite, poslova vezanih za raseljena lica, izbjeglice i povratnike, poslova za realizaciju povremenih humanitarnih programa pomoći, pravnih, informaciono-dokumentacionih i administrativnih poslova, poslova vezanih za radne odnose. S obzirom na utvršene joj poslove, a u cilju efikasnosti rada i postizanja programskih ciljeva, utvršuje se program rada za 2003.godinu

Pošto su poslovi koji se obavljaju u ovoj Službi u svom stopostotnom obimu zakonski jasno uokvireni i čisto su profesionalno-operativnog karaktera, u programu se utvršuju obaveze što proizilaze iz Zakona, po oblastima.

7.1. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Mnogo je ljudi, pojedinaca i porodica koje, sasvim je izvjesno, trebaju neki od oblika pomoći i socijalne sigurnosti. U tom smislu je neophodno osigurati raznovrsne, i što je moguće više, pomoći tim ljudima i porodicama. U tom cilju osigurava se povremeno materijalno pomaganje hranom, ogrijevom, odjećom, obućom i novcem. Redovno, na osnovu prethodno provedenog upravnog postupka, treba isplaćivati dječije doplatke, invalidnine (lične i porodične), novčane naknade, jednokratnu pomoć porodiljama i trudnicama i hranarinu za novorošenčad. U tu svrhu redovno će se sačinjavati spiskovi za ovu vrstu pomoći uz sigurnu bazu podataka. Ovi poslovi će se okončavati do kraja svakog tekućeg mjeseca. Na osnovu kriterija za podjelu pomoći, istu redovno provoditi bez obzira u kojem je ona vidu. Za ovu aktivnost veoma je važna saradnja koju je neophodno ostvariti u oba pravca, i po horizontali i po vertikali. Isplatu dječijeg doplatka putem pošte stalno pratiti. Isplata invalidnine i drugih primanja, koja imaju karakter socijalne zaštite, vršiće se putem pošte, banke i putem blagajne u manjoj mjeri. Prethodno pripremati sve neophodne podatke i spiskove kako bi isplata tekla bez teškoća. Bezuslovno ostvarivati saradnju sa Poslovnom bankom i poštom. Knjigovodstvena stanja će se svakodnevno ažurirati putem propisanih obrazaca i knjiga. Svakodnevno će se usaglašavati i sravnjivati sa blagajnom. I dalje će se raditi na srešivanju baze podataka za sve korisnike novčane pomoći. U skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom vršiti stalnu reviziju svih rješenja u oblasti zaštite porodice sa djecom i oblasti zaštite prava civilnih žrtava rata, a najkasnije do kraja oktobra 2003.godine.

Ostvarivanje zdravstvene zaštite je neophodno jer se njom obuhvataju kategorije kojima je zdravstvena zaštita obavezna i neophodna. Ovo se, prije svega, odnosi na zdravstvenu zaštitu civilnih žrtava rata i osoba sa regulisanim statusom raseljenika i izbjeglica. Sa Komisijom za procjenu stepena invaliditeta civilnih žrtava rata ostvarivaće se neprekidna saradnja i pružanje svake vrste pomoći licima civilnim žrtvama rata ili sa statusom raseljenika-prognanika kome je pravo na zdravstvenu zaštitu priznato.

7.2. IZBJEGLICE, RASELJENA LICA-PROGNANICI I POVRATNICI

Kako na našoj općini živi znatan broj izbjeglica i raseljenih lica neophodno je stalno ažuriranje podataka i dokumentacije koja se odnosi na ova lica. Svi predmeti u upravnom postupku rješavaće se u skladu sa propisima i u zakonskom roku tamo gdje je on utvršen. Nakon višemjesečnog procesa re-registracije raseljenika i prognanika u skladu sa Kantonalnim zakonom o raseljenim osobama – prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u FBiH, tokom 2003.godine pristupiće se upravnom postupku revizije statusa raseljenicima – prognanicima. Biće potrebni svakodnevni kontakti o raznim potrebama sa drugim općinskim službama, prije svih sa Službom za stambenu oblast, Službom za obnovu i razvoj i Službom za oblast opće uprave – po horizontali, te sa organima u Federaciji i Kantonu koji prate i regulišu ovu oblast – po vertikali. Ta rješenja o statusu i statusnim pravima i obavezama za raseljenike – prognanike donositi svakodnevno do 31.12.2003. godine.

S obzirom da je proces povratka u poodmakloj fazi, neophodno je neprekidno ga pratiti putem mjesnih zajednica, putem dobrovoljnih prijava povratnika i nadležnog Kantonalnog ministarstva. Sa službama koje imaju obaveza u procesu povratka ostvarivati neprekidnu saradnju i na taj način ostati u sistemu prave i potpune informacije. Posebno je bitna saradnja sa Kantonalnom upravom za stambena pitanja na našoj općini, Službom za stambenu oblast Općine i Štabom za pomoć povratnicima u Republiku Srpsku.

7.3. RAD I RADNI ODNOSI

U skladu sa zakonskom regulativom, uputstvima i instrukcijama raditi na izdavanju radnih knjižica, uvjerenja, raznih potvrda i obavijesti. I dalje preuzimati i deponovati dokumentaciju od preduzeća za radnike pod otkazom, istu čuvati i po zahtjevu i na propisan način vraćati. Posebnu pažnju posvetiti provjeri dokumentacije koja se odnosi na školsku spremu radi upisa u radne knjižice ili ako se u istoj vrše promjene.

7.4. HUMANITARNA POMOĆ

Još uvijek odrešene kategorije građana Sarajeva dobivaju humanitarnu pomoć, te je u vezi sa tim neophodno sarađivati sa Centrom za socijalni rad u našoj Općini, koji po utvršenim kriterijima dodjeljuje humanitarnu pomoć. Pratiti vrste i količinu te pomoći. S obzirom da se javljaju povremeni donatori sa raznovrsnom robom i količinom koju daruju i dalje utvršivati i primjenjivati kriterije po kojima će se ova vrsta pomoći davati krajnjim korisnicima.

Neprekidno se javljaju novi korisnici humanitarne pomoći, stoga je ovo pitanje neophodno rješavati u hodu. Značajnu ulogu u ovom poslu rade mjesne zajednice i Centar za socijalni rad, naročito oko davanja podataka o pojedincima, porodicima, adresama, imovnom stanju i slično. U tom smislu je neophodno neprekidno ostvarivati saradnju sa ovim subjektima, kao i sa humanitarnim organizacijama koje imaju legalitet za rad. To će biti neophodno za realizaciju bilo kog programa humanitarne pomoći, ukoliko on uslijedi.

7.5. OSTALI POSLOVI

Da bi se cjelokupan rad Službe odvijao u skladu sa propisima, neophodno je adekvatno vršenje pravno-stručnih poslova, praćenje važećih propisa koji regulišu ovu oblast, izrađivanje prijedloga odluka i zaključaka, te praćenje njihovog izvršenja. Služba treba da ažurira vlastitu normativnu regulativu koja će biti usaglašena sa regulativom jedinstvenog organa uprave i da postupa po njoj. Pored nabrojanih, u Službi se uspješno moraju obavljati i informaciono-dokumentacioni i administrativni poslovi, kao što su evidencija, pošta i njeno kretanje, praćenje kretanja službene dokumentacije iz Službe i u Službu, te arhiviranje istih nakon analiza, obrade i provedbe.

7.6. FINANSIJSKE POTREBE

Sve finansijske potrebe za rad Službe iskazuju se budžetom Općine i one se odnose na grantove koje je neophodno popuniti da bi Služba mogla da radi. To su plaće, materijalni troškovi, naknade za prevoz, povremene nabavke materijala, troškovi mobitela, održavanje radnih prostorija i njihovo opremanje, te druge potrebe za koje se donosilac budžeta odluči (jednokratne pomoći, sredstva za pomoć u saniranju objekata, sredstva za pomoć povratku u Republiku Srpsku, formiranje Fonda za pomoć uposlenim i sl.). Ostale finansijske potrebe u okviru funkcionisanja ove Službe osiguravaju se budžetom Kantona Sarajevo. Ta sredstva se odnose na isplatu dječijih doplataka, jednokratnu pomoć, plaće porodiljama, invalidnine civilnim žrtvama rata i porodicama civilnih žrtava rata.

8.SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMISANJE

Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje u 2003.godini obavljaće poslove koji su joj povjereni zakonom, Statutom Općine, Odlukom o obrazovanju jedinstvenog organa uprave, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu i drugim opštim aktima Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Ovim Planom i programom rada utvršuje se područje rada Službe, definišu se ciljevi i zadaci, način realizacije i dinamika izvršavanja zacrtanih ciljeva.

Služba će obavljati i druge poslove koje joj svojim zaključkom odredi načelnik Općine, bilo zbog novoprispjelih poslova ili iz drugih razloga.

Prilikom izrade Programa Služba se rukovodila namjerom da konceptiranje sadržaja rada približi koncepciji Godišnjeg plana i programa Prosvjetno-pedagoškog zavoda, vodeći računa o zajedničkim potrebama i ciljevima obrazovno-odgojnih ustanova kada je u pitanju područje obrazovanja i odgoja, te iskazanim potrebama građana Novog Sarajeva i njihovih udruženja kada je u pitanju područje kulture, tehničke kulture i sporta.

Služba će težište aktivnosti usmjeriti na područje pravne i stručne pomoći organima upravljanja i rukovošenja javnih ustanova, kao i na povrat, sanaciju i stavljanje u funkciju preostalih objekata namjenjenih za zadovoljenje potreba građana iz oblasti kulture i sporta, a koji su u ratnom periodu ili devastirani ili ustupljeni za komercijalne i druge slične namjene.

8.1. OBRAZOVANJE

Služba će redovno pratiti rad osnovnih škola, proučavati stanje u svim osnovnim školama, a posebno školama kao javnim ustanovama u obimu koji je zakonom prenesen iz nadležnosti kantona na općinske organe, te predlagati mjere za poboljšanje uslova rada u obrazovno odgojnim ustanovama.

Služba će takošer pratiti razvoj stanja i odvijanja obrazovnog procesa i na ostalim stupnjevima obrazovanje od predškolskog do akademskog odnosno univerzitetskog na području Općine Novo Sarajevo u cilju praćenja cjelokupnog obrazovno-odgojnog procesa, koordiniranja saradnje izmešu obrazovno odgojnih ustanova, a posebno kretanja i napredovanja učenika sa područja općine Novo Sarajevo.

Sve aktivnosti odvijaće se po sljedećoj dinamici:

Pratiti rad osnovnih škola i realizaciju godišnjih planova i programa osnovnih škola, uslova rada u školama, razmatrati izvještaje škola kao javnih ustanova, razmatrati stručne izvještaje Prosvjetno-pedagoškog zavoda o užem stručnom nadzoru i širem stručnom nadzoru rada škola, o testiranju učenika od strane PPZ, uspjehu u učenju i vladanju učenika, postignutim rezultatima na takmičenjima i smotrama.

Rok: permanentno;

Pripremiti izvještaje o radu škola u školskoj 2002/03 godini sa prijedlogom mjera za unaprješenje uslova za odvijanje obrazovno-odgojnog procesa.

Rok: oktobar 2003.godine;

Koordinirati rad i saradnju mešu osnovnim školama na području općine Novo Sarajevo te izmešu škola i JU ”Mešunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo”.

Rok: permanentno;

Organizovati takmičenja i smotre učenika u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti na općinskom nivou prema instrukcijama i programu PPZ.

Rok: februar-juni 2003.godine;

Organizovati javne i kulturne manifestacije povodom značajnijih istorijskih događaja i datuma, te u sklopu tih manifestacija provesti takmičenja u literarnom, likovnom i muzičkom stvaralaštvu.

Rok: mart-maj 2003.godine;

Organizovati prijem učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Novo Sarajevo kod načelnika Općine.

Rok: juni 2003.godine;

Stimulisati sve vidove i oblike amaterskog, fakultativnog i vannastavnog rada, a posebno raditi na propagandi kulturno-sportskih aktivnosti koje uz stručnu pomoć nastavnika treba da jačaju duh i tijelo mlade ličnosti.

Rok: permanentno;

Inicirati provošenje aktivnosti na suzbijanju maloljetničke delikvencije, odvraćanju od pušenja, alkoholizma, toksikomanija i upotreba droga i drugih opojnih sredstava u osnovnim školama.

Rok: permanentno;

Raditi na obezbješenju sredstava za finansiranje projekata za poboljšanje materijalnih, prostornih i drugih pretpostavki radi zadovoljavanja potreba škola i građana iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta, sanaciju objekata i nabavku neophodnog namještaja, učila i didaktičkih sredstava.

Rok: tokom godine;

U okviru raspoloživih sredstava Općina će pratiti i dijelom obezbijediti stručnu, naučnu i drugu obaveznu literaturu potrebnu za unaprešenje obrazovno odgojnog procesa.

Rok: tokom godine.

8.2. KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT

Imajući u vidu da se u Općini Novo Sarajevo konstantno osjeća potreba za stvaranje optimalnijih uslova za zadovoljavanje potreba građana općine iz oblasti kulture i sporta, te da se ni svi objekti ranije korišteni za navedene potrebe nisu u funkciji, Služba je stavila prioritet na revitalizaciju kulturnih i sportskih objekata koji još nisu u funkciji, a po mogućnosti stvaranje uslova za izgradnju novih, što će stvoriti dobre pretpostavke za okupljanje djece i omladine i njihovo pozitivno usmjerenje.

Rad na afirmaciji kulture i sporta odvijaće se kroz sljedeće aktivnosti:

Poduzimanje mjera za vraćanje prvobitnoj namjeni objekata koji ne služe građanima za zadovoljavanje njihovih potreba iz oblasti kulture i sporta, već se koriste u komercijalne i druge svrhe.

Rok: tokom godine;

Nastojati obezbijediti lokaciju i po mogućnosti sredstva za izgranju višenamjenske sale sa natkrivenim bazenom.

Rok: tokom godine;

Pripremanje, organizovanje i provošenje takmičenja učenika osnovnih škola iz sportskih disciplina na nivou općine.

Rok: a)Za takmičenje osnovnih škola iz programa PPZ februar-maj 2003.godine,
b)Za takmičenje učenika povodom obilježavanja Dana Općine i drugih značajnih historijskih datuma i događaja april-maj 2003.godine.

Pripremanje, organizovanje i sprovošenje smotre tehničke kulture.

Rok: prema planu i programu Narodne tehnike /kraj februara ili prva polovina marta/;

Pripremanje i provošenje smotre kulturno umjetničkog stvaralaštva.

Rok: februar-juni 2003.godine;

Pratiti smotre i takmičanja na kantonalnom i ostalim nivoima u koja budu uključeni učenici osnovnih škola sa područja općine.

Rok: februar-juni 2003.godine;

Uspostavljanje saradnje sa svim subjektima koji se bave aktivnostima na zadovoljenju potreba iz kulturno zabavnog i sportskog života kao što su: Javna ustanova ”Mešunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo”, Centar za mlade, osnovne škole, mjesne zajednice, kulturno-umjetnička društva, sportska udruženja, Narodna tehnika, Crveni križ i sl.

Rok: permanentno.

Raditi na planiranju i obezbješivanju budžetskih sredstava kao pomoć za realizaciju projekata udruženja iz oblasti kulture i sporta, i to na osnovu objavljenih oglasa ili konkursa, a prema kriterijima koje usvoji Općinsko vijeće.

Rok: tokom godine;

Raditi na obnovi kolekcija i knjižnog fonda općinske biblioteke uključujući i perodične publikacije.

Rok: permanentno;

Izrada informacija o stanju u oblasti kulture, tehničke kulture i sporta za Općinsko vijeće.

Rok: decembar 2003.godine.

8.3. ODNOSI SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Nastaviti saradnju sa vjerskim zajednicama koje djeluju na području općine Novo Sarajevo kao institucijama koje imaju za cilj razvoj i nadgradnju duhovne kulture stanovništva.

Rok: permanentno;

Uspostaviti saradnju sa nevladinim organizacijama čiji se rad temelji na religijskom i mešureligijskom mirotvornom radu.

Rok: tokom godine;

Učestvovati u organizovanju religijskih kolokvija, tribina, mešureligijskih simpozija i slično.

Rok: tokom godine;

Organizovanje prijema povodom obilježavanja vjerskih praznika svih konfesija.

Rok: tokom godine;

U saradnji sa predstvanicima svih šest vjerskih zajednica sa područja općine izvršiti analizu stanja vjerskih objekata i potreba za zadovoljenje interesa građana i sačiniti program saradnje i zajedničkog djelovanja, te po mogućnosti finansiranje projekata za zadovoljenje potreba građana u skladu sa odlukama i kriterijima koje usvaja Općinsko vijeće.

Rok: tokom godine;

Izrada informacije o stanju u vjerskim zajenicama.

Rok: decembar 2003.godine.

8.4. RAD SA OMLADINOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

prikupljanje i obrada podatka neophodnih za utvršivanje stanja socijalnih, obrazovno-odgojnih, kulturnih i drugih potreba omladine;

Rok: permanentno;

saradnja sa svim udruženjima, organizacijama, društvima i fondacijama čija je djelatnost rad sa djecom i omladinom;

Rok: tokom godine;

istraživanje i analiza odrešenih pojava kod omladine, podržavanje, predlaganje i stimulisanje svih pozitivnih društvenih opredjeljenja vezanih za rad sa omladinom;

Rok: tokom godine;

ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama;

Rok: januar-juni 2003.godine;

koordiniranje rada na projektima od zajedničkog interesa;

Rok: tokom godine;

analiziranje rezultata rada sa omladinom, stimulisanje pozitivnih trendova i predlaganje mjera i novih oblika za unaprješenje saradnje sa nevladinim organizacijama.

Rok: decembar 2003.godine.

8.5. INFORMISANJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Pripremanje i plasiranje informacija iz domena rada Općinskog vijeća, načelnika i općinskih službi u sredstvima informisanja.

Svakodnevni kontakti sa urednicima i novinarima svih sredstava informisanja radi uspješne realizacije predloženih tema zbog njihovog javnog objavljivanja.

Organizovanje press konferencija.

Poslovi ”Press-clippinga”, evidentiranje i arhiviranje objavljenih tekstova i audio i video zapisa koji se (in)direktno odnose na rad Općinskog vijeća, načelnika i općinskih službi.

Nastavak aktivnosti na pripremanju i štampanju Hronike Općine Novo Sarajevo u dnevnim novinama ili na izdavanju Općinskog biltena.

Priprema i objavljivanje informacija na Web strani Općine Novo Sarajevo.

Rok: permanentno;

8.6. OSTALI POSLOVI

Praćenje važećih zakonskih i podzakonskih propisa, donošenje novih propisa i dopune istih, te staranje o njihovoj blagovremenoj primjeni;

Praćenje rada upravnih i nadzornih odbora u osnovnim školama i pružanje istim pravne i druge stručne pomoći, te analiza rada pomenutih organa najmanje dva puta godišnje;

Praćenje rada sportskih i drugih udruženja građana na području općine i pružanje istim stručne i pravne pomoći kad zatraže, odnosno kada se ukaže potreba;

Aktivno uključivanje u pripremu i izradu novih zakona i izmjena i dopuna postojećih, te u tom cilju koordiniranje javne rasprave u osnovnim školama, rad na objedinjavanju primjedbi i prijedloga na nivou općine i prosliješenje istih nadležnim ministarstvima, a naročito na eventualnim izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Aktivno uključivanje u raspravu prilikom izrade nastavnih planova i programa, pedagoških normativa i standarda za osnovne i srednje škole;

Učešće u aktivnostima na pripremanju saglasnosti za izbor direktora u osnovnim školama u kojim ističe četvorogodišnji mandant aktuelnih direktora;

Rad na pripremi i izradi normativnih akata odluka i zaključaka općinskog načelnika koji se odnose na oblast obrazovanja, kulture, sporta i informisanja, te praćenje njihove primjene, odnosno realizacije;

Rok: permanentno;

Izrada izvještaja o radu Službe (tromjesečni, polugodišnji, devetomjesečni i godišnji).

9.SLUŽBA ZA POSLOVE INSPEKCIJSKOG NADZORAU OBLASTI URBANIZMA I GRAĐENJA

Plan i program rada Služba za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja ima već odrešen kroz Zakon o prostornom urešenju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 13/99, 19/99, 24/01 i 32/01) i na tim osnovama preduzimaće sljedeće mjere i aktivnosti, odnosno vršit će nadzor:

-da li je građevnu dozvolu izdao nadležni organ,
-da li se građenje građevina na odrešenom području vrši u skladu sa planom i drugim urbanističko tehničkim uvjetima,
-da li se građenje građevina vrši u skladu sa posebnim uvjetima propisanim ovim Zakonom na odrešenim područjima ,
-da li se i drugi radovi na posebno zaštićenim ili ugroženim područjima vrše u skladu sa odredbama ovog Zakona,
-da li građevina zbog fizičke dotrajalosti, elementarnih nepogoda ili drugih razloga može i dalje da služi svojoj namjeni, odnosno da li iz tih razloga postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, saobraćaj i okolne građevine,
-da li se u projektovanju i građenju građevina primjenjuju važeći standardi i tehnički normativi,
-da li je urbanistička saglasnost donesena u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, planom i drugim uvjetima,
-da li je građevna dozvola donesena u skladu sa navedenim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, planom i drugim urbanističkim uvjetima propisanim za građenje na odrešenom području,
-da li je donesena upotrebna dozvola u skladu sa ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, planom i drugim propisanim uvjetima.

U vršenju inspekcijskog nadzora Služba će donositi rješenja kojima će se:

-otklanjati utvršene nepravilnosti u primjeni odredaba Zakona i drugih propisa otklone u odrešenom roku;
-zabraniti provošenje plana koji je u suprotnosti sa Zakonom i drugim propisima za njegovo provošenje i obavijestiti donosioca plana;
-narediti rušenje građevine ili njenih dijelova i uspostavljanje prvobitnog stanja na teret investitora, ako utvrdi da je građenje, odnosno da su radovi izvršeni ili se vrše bez građevne dozvole;
-obustavljati dalju izgradnju građevina ili njihovih dijelova, kao i izvođenje radova koji se ne vrše u skladu sa građevnom dozvolom i projektom za izvođenje radova na osnovu kojeg je donesena građevna dozvola;
-uklanjati građevine ili njene dijelove, ako utvrdi da u datom roku nije naknadno pribavljena građevna dozvola prema izvedenom stanju;
-zabraniti upotrebu građevine ili njenog dijela, ako za njihovu upotrebu nije donesena upotrebna dozvola;
-narediti rušenje građevine koja se gradi suprotno Zakonu i drugim propisima, propisima o zaštiti okoliša, naročito onim koji se odnose na zaštićena područja, zaštitu tla, vode, vazduha, prirodnog i graditeljskog naslješa i urbanog standarda;
-obustaviti izvošenja radova ako utvrdi da postoje nedostaci ili nepravilnosti u urbanističkoj saglasnosti i građevnoj dozvoli;
-obustaviti radove ako utvrdi nedostatke ili nepravilnosti u projektu za izvođenje ili u građenju građevine zbog kojih postoji opasnost za stabilnost same građevine ili susjednih građevina, opasnost po život i zdravlje ljudi i okoliša;
-obustaviti radove ako radove izvodi izvošač koji nije registrovan za građenje, odnosno izvođenje te vrste radova;
-narediti rušenje građevine ili njenih dijelova za koje je donešeno rješenje o oglašavanju ništavnim urbanističke saglasnosti, građevne dozvole ili upotrebne dozvole;
-narediti obavezno rušenje građevine ili njenih dijelova u roku od tri dana od dana izvršenog uvišaja, ukoliko se nastave izvoditi radovi nakon donošenja rješenja o obustavi radova ili donesenog rješenja o rušenju građevine ili njenih dijelova bez vošenja novog upravnog postupka.

Ako urbanističko građevinski inspektor utvrdi da su urbanistička saglasnost, građevna dozvola ili upotrebna dozvola donesene suprotno zakonu i planu, zatražiće od organa koji je donio urbanističku saglasnost, građevnu dozvolu ili upotrebnu dozvolu da ih oglasi ništavnim u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku.

Posebno treba napomenuti da je donesen novi Zakon o prostornom urešenju FBiH i novi Zakon o građenju FBiH. Kantoni su dužni uskladiti svoje zakone sa federalnim i dok se to ne uradi Služba će raditi u skladu sa postojećim Zakonom na osnovu preporuke Ministarstva prostornog urešenja Kantona Sarajevo. Služba će uskladiti svoje ativnosti i rad sa novim zakonskim propisima, čim stupe na snagu.

U realizaciji mjera i aktivnosti na zaustavljanu bespravne gradnje na području općine nastaviće se saradnja sa Kantonalnom jedinicom za uklanjanje bespravno izgrađenih građevina.

Pažnja će se usmjeriti na što ažurnije prikupljanje osobnih podataka od bespravnih graditelja radi podnošenja krivičnih, a posebno prekršajnih prijava u skladu sa Zakonom o prostornom urešenju Kantona Sarajevo.

10.SLUŽBA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Službi su utvršeni i povjereni poslovi i zadaci iz oblasti obnove i razvoja općine.

U 2003.godini posebna pažnja će se posvetiti sljedećim poslovima:

U cilju stvaranja uslova za povratak izbjeglih i raseljenih lica Služba će kontinuirano vršiti ažuriranje evidencije o obnovljenom stambenom fondu, te provoditi aktivnosti na realizaciji obnove individualnih stambenih jedinica. U ovim poslovima neophodna je saradnja sa Službom za izbjegla i raseljena lica, Službom za stambene poslove, Kantonalnom upravom za stambena pitanja i Kantonalnim ministarstvom za stambene poslove.

U cilju iznalaženja donatora za sanaciju stambenih objekata obavljaće se kontakti sa humanitarnim organizacijama koje implementiraju projekte na području općine, pripremati prateća dokumentaciju, po potrebi vršiti tehnički prijem objekata.

U cilju iznalaženja mogućnosti za sanaciju zajedničkih dijelova devastiranih objekata kolektivnog stanovanja, radi stvaranja pretpostavki za sanaciju stambenih jedinica Služba će kontinuirano obavljati kontakte sa Gradskom upravom, donatorima i Kantonom, te zavisno od finansijskih sredstava pripremiti potrebnu dokumentaciju.

Za devastirane objekte kolektivnog stanovanja za koje donatori ne pokažu interes za sanaciju Služba će pripremiti potrebnu dokumentaciju za objavljivanje konkursa za iznalaženje investitora za sanaciju zajedničkih dijelova objekta i nadzišivanje /odnosi se na devastirane objekte na kojima je Zavod za planiranje razvoje Kantona dao pozitivno mišljenje za nadžišivanje/. U ovim aktivnostima neophodna je saradnja sa Službom za prostorno urešenje, komunalne poslove i zaštitu okoline kao i sa pravobranilaštvom Općine.

Po zahtjevima stranaka vršiti procjenu oštećenja individualnih stambenih objekata.

Služba će se kontinuirano baviti analizom stanja i mjerama za poboljšanje snabdijevanja energentima područja općine u saradnji sa javnim preduzećima i kantonalnim zavodima.

U cilju otvaranja novih investicija na objektima značajnim za razvoj općine Služba će raditi na stručnoj analizi i pripremi investicija u skladu sa planskom dokumentacijom. Ovdje će težište biti na privrednim centrima, objektima male privrede, novoj stambenoj izgradnji, sportskim i infrastrukturnim objektima. Za ove poslove neophodna je saradnja sa Službom za oblast prostornog urešenja i Službom za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina.

U cilju stvaranja pretpostavki za sanaciju objekata u vlasništvu Općine Služba će obavljati aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije, te praćenje realizacije i vršenje nadzora nad izvođenjem radova /stambene jedinice, poslovni prostori, prostorije Općine, prostorije mjesnih zajednica/.

Služba će vršiti aktivnosti na analizi i unaprješenju opremljenosti općinskih službi računarskom i aplikativnom informatičkom opremom, a u cilju poboljšanja uslova rada općinskih službi i mjesnih zajednica, te provoditi aktivnosti na nastavku realizacije projekta Jedinstveni informacioni sistem Grada Sarajeva. U okviru tog projekta planiran je rad na ostvarivanju preduslova i implementaciji projekta aplikativnog softvera za Službu za oblast prostornog urešenja, urbanizma, komunalnih poslova i zaštite okoline i za Službu za oblast privrede i finansija.

U cilju kvalitetnije komunikacije sa građanima i prezentacije rada općinskih službi pokrenuće se aktivnosti oko prezentacije web stranice Općine.

Služba će kontinuirano vršiti kontakte i saradnju sa mešunarodnim institucijama i fondacijama u cilju obezbješenja sredstava potrebnih za obnovu objekata na području općine.

Služba će vršiti i administrativne poslove, kao što su evidencija, pošta i njeno kretanje, praćenje kretanja službene dokumentacije iz službe u službu, te arhiviranje istih nakon analize i obrade.

11.ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Općinski štab civilne zaštite u 2003.godini bavit će se realizacijom slijedećih aktivnosti:

1.provošenjem i primjenom zakonskih propisa koji regulišu aktivnosti CZ, popunu i podmlađivanje u jedinicama i štabovima;
2.sprovošenjem mjera zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara;
3.prikupljanjem podataka i obradom projekata za deminiranje u cilju stvaranja uslova za povratak i neometani život stanovništva;
4.prikupljanjem NUS-a, MES-a i ostale opreme zaostale iz rata;
5.izradom i ažuriranjem planova Štaba i načelnika Općine;
6.izradom planova finansiranja, opremanja, nabavke i održavanja MTS za potrebe CZ;
7.ažuriranjem evidencija koje vodi Štab;
8.obukom štabova, jedinica i stanovništva;
9.sanacijom i održavanjem skloništa devastiranih ratom i pojavom podzemnih voda;
10.izradom i dostavljanjem izvještaja, analiza i informacija Općinskom vijeću, načelniku Općine i pretpostavljenim štabovima.
11.učešćem u ekspertnim timovima sa policijom, SFOR-om, Vojskom FBiH i pretpostavljenim štabovima u realizaciji zadataka koji proizilaze iz provošenja mjera zaštite i spašavanja.
12.informisanjem javnosti o akcijama i postignutim rezultatima iz djelokruga rada i saradnje.

12.SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

12.1. UVODNI DIO

Obim rada Službe za zajedničke poslove odvijat će se u 2003.godini prema dinamici iz prošle godine.

U toku je aktivnost oko nabavke dva automobila i jednog fotokopir aparata po godišnjem planu i rebalansu za 2002.godinu. Uvažavajući mjere štednje za narednu 2003.godinu, potrebe Službe za zajedničke poslove svedene su na minimalni nivo, a odnose se na nabavku: jednog foto-kopir aparata, zamjenu jednog broja dotrajalih radijatora u starom dijelu zgrade, izradu nove kapije ulaza u dvorište, asfaltiranje unutrašnjeg parking dvorišta, hidro izolaciju na balkonu Službe za stambene odnose, popravak krova iznad Službe za poslove Općinskog vijeća na četvrtom spratu nove zgrade, izmjenu starih dotrajalih oluka u starom dijelu zgrade u prizemlju uz magacin kancelarijskog materijala, nabavku bušilice za beton, hoblarice, dva usisivača, četiri mobitela za vozače, ugradnju ventilatora za kopirnicu i dvije tašne za alat za domara na održavanju.

Kako je već u toku dogovor sa Elektrodistribucijom oko zamjene brojila i ormarića za struju, u cilju povećanja korištenja snage električne energije sa 24 KW na 50 KW, to je potrebno planirati budžetska sredstva i za ovu aktivnost.

Navedene potrebe su neophodne i trebalo bi sagledati mogućnost potpune realizacije. Takoše treba sagledati mogućnost prevošenja dvije higijeničarke, koje rade po ugovoru o djelu, u stalni radni odnos, što je prijedlogom sistematizacije poslova i radnih zadataka Službe i predvišeno, ili pak primiti ih na odrešeno vrijeme i u tom smislu planirati potrebna novčana sredstva za 2003.godinu.

12.2. FIZIČKO OBEZBJEĐENJE

Fizičko obezbješenje zgrade i čuvarsko portirske poslove sa unutrašnje i vanjske strane zgrade Općine, vršiće kontinuirano 4 portira čuvara dvadesetčetiri sata dnevno i radit će u turnusu po 12 sati. Pored poslova fizičkog i protivpožarnog obezbješenja objekta i službenika Općine, u radnom vremenu od 8,00 do 16,00 sati vršit će i poslove vizuelnog pregleda stranaka i pružanje informacija strankama kao i fizičku zaštitu službenika i imovine Općine.

Redovno će se vršiti provjera ispravnosti vatrogasnih aparata, hidranata i opreme za gašenje požara. Istrajavat će na nabavci jednog pištolja kao ličnog naoružanja za portire čuvare. Dogovorno će se tražiti popuna još jednim portirom čuvarom za ulaz u novi dio zgrade.

12.3. RECEPCIJE PRIJEM STRANAKA

Recepcije će vršiti prijem stranaka i posjetilaca koji dolaze u Općinu. Davat će posredne i neposredne informacije o rasporedu službi i referenata po spratovima zgrade kao i radnom vremenu i terminima prijema stranaka. Upisivat će propusnice za prijem kod načelnika Općine i rukovodnih radnika uz prethodnu telefonsku provjeru najave i prijema istih.

Evidentirat će vrijeme ulaska i izlaska posjetilaca i kontrolisati potpis-potvrda da je stranka bila primljena. Obavljat će i poslove evidencije dolaska i odlaska službenika i namještenika kao i službene i privatne izlaze. Vodit će raspored korištenja općinskih sala za sastanke i druge poslove vezane za rad recepcije i potrebe Službe.

12.4. TELEFONSKA CENTRALA

Nabavkom i ugradnjom nove telefonske centrale u potpunosti je riješeno pitanje unutrašnjih i vanjskih komunikacija kao i mobitelskih veza. Svi lokalni brojevi su dobili vanjske telefonske linije preko broja 294 i putem interne devetke mogu posredno obavljati vanjske razgovore. Centrala će pružati usluge prespajanja poziva transfer linijom i potrebe mobitelskih veza na isti način. Kompjuterski će se pratiti utrošak telefonskih impulsa po svakom telefonu pojedinačno kao i za službe i treća lica grupno sa izlistavanjem mjesečnog utroška i naplate. Izvršit će se premještanje telefoniste u odvojen prostor od centrale jer aparati ne trpe temperaturu veću od 16 stepeni u prostoriji.

12.5. ODRŽAVANJE ZGRADE – DOMARSKI POSLOVI

Tekuće održavanje zgrade u domenu svojih poslova vršit će dva izvršioca, električar i zidar. U sklopu redovnih poslova starat će se o ispravnosti elektro instalacija i opreme kao što su elektro baterije i agregati, razvodne kutije, utičnice, sijalična mjesta i elektro oprema u kotlovnici. U sklopu svojih poslova radit će na održavanju vodovodnih unutrašnjih instalacija i vodenih armatura, mokrih čvorova kao i sanitarija. Radit će na održavanju vrata, prozora, stolova i stolica, prateće opreme i kancelarijskog namještaja. Radit će i druge poslove za općinske službe i mjesne zajednice za koje se ukaže potreba. Sa odgovornim licima vršit će mjerenje utroška struje i vode.

12.6. KOTLOVNICA ZAGRIJAVANJE RADNIH PROSTORIJA

Poslove zagrijavanja radnih i ostalih prostora u sezoni grijanja obavljat će jedan izvršilac monter centralnog grijanja. Kako su u prošlom periodu urađeni remonti kotlova i instalacija, te izvršeno ispiranje spremnika za gorivo to će ove godine grijanje biti bolje i stabilnije.

Dogovorno bi trebalo izvršiti nabavku radijatorskih posuda za vodu radi obezbješenja vlažnosti od minimalno 60 % u radnim prostorijama što dosada nismo imali.

Planom za 2003.godinu predvišena je nabavka 60.000 litara lož ulja što će biti dovoljno za ovu godinu. Remont kotlova i postrojenja sa instalacijama obavit će se u ljetnom periodu kao što je i uobičajeno, a sa vanjskim saradnicima i po najpovoljnijim cijenama.

12.7. VOZAČI POSLOVI SLUŽBENOG PREVOZA

Poslove službenog prevoza radnika Općine u 2003.godini obavljat će tri vozača. Kako je jedan automobil iz 1996.godine, a službe iskazuju svakodnevne potrebe za korištenjem automobila, to bi ove godine neophodno bilo nabaviti još jedan automobil. Treba napomenuti da je u Službu rasporešeno 6 “Škoda Felicija”, ali da tri “Škode” stalno koriste Pravobranilaštvo Općine, Služba za oblast prostornog urešenja i urbanizma i Građevinska inspekcija. Tri automobila kojim raspolažemo imaju stalni raspored rada u odnosu na potrebe općinskih službi, a prazne termine pokrivamo dnevnim nalozima i prema dogovoru.

U ovoj godini Služba će polugodišnje i godišnje vršiti registracije svih općinskih automobila. Služba će putem stručnih servisa obavljati tehničke preglede i opravke putničkih automobila Općine kao i izdavanje putnih naloga za sva vozila.

12.8. KOPIRNICA POSLOVI FOTOKOPIRANJA

Planirano je da u 2003.godini poslove fotokopiranja za potrebe općinskih službi i treća lica obavljaju 2 izvršioca na dva fotokopir aparata. Predviša se da će namještenici iskopirati oko 900.000 primjeraka za Općinsko vijeće, općinske službe, mjesne zajednice i treća lica. Iz naprijed navedenog vidljivo je da će u narednoj godini kopir mašine kao i izvršioci biti preopterećeni, te se planira nabavka jedne veće i brže fotokopir mašine. Takošer je planirano da u vrijeme održavanja sjednica Općinskog vijeća u popodnevnim satima u kopirnici radi po jedan izvršilac.

12.9. POSLOVI ODRŽAVANJA ČISTOĆE HIGIJENIČARKE

Ukupan prostor za čišćenje i održavanje iznosi 4346 m2 radne površine, te vanjski asfaltni prostor i park oko zgrade Općine. U prosjeku svaka higijeničarka održava 362 m2 samo kancelarijskog prostora, što je po ustaljenim kriterijima optimum. Prema utvršenoj sistematizaciji predvišeno je 12 izvršilaca, a trenutno služba raspolaže sa 10, jer su dvije radnice otišle u penziju i u prošloj godni taj problem smo riješili prijemom dvije higijeničarke po ugovoru o djelu. Obim poslova zahtijeva u odnosu na kvadraturu koja se čisti prijem još 2 radnice. Neophodno bi bilo nabaviti dva veća i jača aparata za čišćenje, pranje i usisavanje podnih prekrivača i tvrdih površina kao i 12 standardnih usisivača, jer su postojeći dotrajali. Higijeničarke će obavljat poslove čišćenja radnih i ostalih prostora sanitarnih i mokrih čvorova, kancelarijskog namještaja kao i pranje zavjesa i staklenih površina, te čišćenje unutrašnjeg i vanjskog kruga oko zgrade Općine i zelenih površina.

12.10. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Administrativne poslove za potrebe Službe obavljat će jedan izvršilac, referent administrator. Administrativni poslovi u okviru Službe su službene prepiske i korespodencija, te zavošenje akata u internim knjigama evidencije. Pripremat će liste dolaska i odlaska sa posla, kartice za službene i privatne izlaze i iste zavoditi u mjesečne liste.

Vršit će pripreme za mjesečne obračunske liste za platu, te iste popunjavati u cjelosti i uz odobrenje rukovodioca predavati u računovodstvo. Vodit će putem interne knjige protokola otpremanje i prijem službenih akata i prepiski.

Uredno će voditi evidenciju korištenja godišnjih odmora za sve radnike Službe kao i druge poslove za kojim se ukaže potreba. U sklopu svojih poslova vršit će i ovjeru raznih obrazaca koji se predaju na trafiku uz urednu evidenciju broja istih. U registratorima će razvrstavati dokumentaciju prema formi i sadržaju, te istu pohranjivati i čuvati.

Služba za zajedničke poslove u 2003.godini ostvarivat će i druge poslove i zadatke za kojim se ukaže potreba i neophodnost normalnog funkcionisanja Općinskog vijeća, općinskih službi i mjesnih zajednica.

13.SLUŽBA ZA ODNOSE SA MJESNIM ZAJEDNICA

Služba za odnose sa mjesnim zajednicama će zbog svoje specifične uloge, koja se sastoji u pružanju usluga građanima na terenu, pružanje usluga drugim službama (Općine, Grada i Kantona), planiranje, organizovanje i sprovošenje aktivnosti za potrebe građana preko organa i tijela MZ, kako je to definisano u Pravilima MZ, odnosno Statutom Općine, pored osnovnih poslova i zadataka svoje aktivnosti usmjeriti na:

-Organizovanje radnog procesa kojim će sekretari mjesnih zajednica biti uvijek dostupni i na usluzi građanima, kako bi izdali potvrdu, dali potrebne informacije ili primili zahtjeve o kojim treba upoznati nadležne službe koje će rješavati po tim zahtjevima. Sekretari mjesnih zajednica će stranke primati tokom cijelog radnog vremena, a sve u cilju zadovoljenja potreba građana.

-Evidencija stanovništva koju posjeduju mjesne zajednice ne odražava pravu sliku stanja na području MZ, jer zakonski propisi ne nalažu obavezno prijavljivanje građana u mjesnoj zajednici. U skladu sa zakonskim osnovama i mogućnostima nastojati ćemo regulisati ovaj problem. Evidencija bi bila potpuna ako bi prilikom izdavanja bilo koje lične isprave (pasoš, lična karta, vozačka dozvola) građaninu bila potrebna potvrda o življenju, a koju izdaje mjesna zajednica na kojoj je nastanjen. Sada građani mogu dobiti lične dokumente sa adresom gdje čak ni ne postoji stambeni objekat. Evidencija stanovništva će se voditi u novom programu, tako da će Služba moći pratiti kretanje stanovništva i na taj način bolje planirati i realizovati predvišene projekte.

-Saradnja sa organima mjesnih zajednica, vijećnicima Općinskog vijeća, komisijama Općinskog vijeća, kako bi se napravili što bolji programi rada. U tim programima trebaju biti zastupljeni i rješavani oni problemi koje su građani iskazali na zborovima građana u mjesnoj zajednici ili na neki drugi način. Provoditi javne rasprave o nacrtima zakona koji se dostave od strane zakonodavne vlasti. Mjesne zajednice će u tom pravcu registrovati sve probleme od pojedinačnih do zajedničkih i tehnički pomoći da se odaberu prioriteti kako bi se zadovoljile potrebe građana. Sve javne rasprave koordinirano će se provoditi sa Službom za poslove Općinskog vijeća. Posebnu pažnju i pomoć Služba će pružiti stanarima kod izbora upravitelja zgrada.

-Unaprešivati saradnju sa javnim komunalnim preduzećima da bi problemi bili što prije registrovani, dostavljeni, te brzo i adekvatno riješeni. Služba će preko sekretara mjesnih zajednica pratiti stanje na terenu u pogledu: odvoza smeća, zimskog održavanja, vodovodne i kanalizacione mreže, gradskog prevoza putnika, ambulantnog liječenja građana s posebnim osvrtom na zbrinjavanje i socijalnu zaštitu starih i iznemoglih lica-samaca, PTT mreže, problematike snabdijevanja gasom, pratiti stanje u snabdijevanju električnom energijom. Svi prikupljeni podaci sa terena će se registrovati i na vrijeme proslijediti nadležnim javnim preduzećima i službama. Posebnu saradnju Služba će ostvariti sa Službom patronažnih sestara, koja zajedno sa sekretarima mjesnih zajednica pruža pomoć starim i bolesnim osobama.

-Saradnju sa općinskim službama će se nastaviti, a u nekim segmentima popraviti, i to posebno sa onim službama koje svoje aktivnosti provode na terenu. Uvezati sekretara i savjete MZ sa Službom za oblast prostornog urešenje i komunalnih poslova i Službom za obnovu i razvoj, kako bi realizacija njihovih projekata bila što efikasnija.

-Nastaviće se sa edukacijom službenika Službe u pogledu pravilnog i efikasnog korištenja materijalno tehničkih sredstava. Kontinuirano upoznavati službenike sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, kako bi se još bolje i preciznije upoznali sa ulogom i mjestom mjesne zajednice u lokalnoj samoupravi. U 2003.godini planira se uvezivanje u internet mrežu.

-Saradnja sa službama za odnose sa mjesnim zajednicama iz drugih općina sa područja Grada, će se odvijati s ciljem razmjene informacija, podataka i iskustava, kako bi se unaprijedio rad Službe.

Ovaj Program rada načelnika Općine i jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Novo Sarajevo usklađivaće se redovno sa Programom rada Općinskog vijeća i odgovarajućim odlukama Vijeća, kao i sa odobrenim budžetskim sredstvima za 2003.godinu.