Realizacija Programa sufinansiranja samozapošljavanja Općine Novo Sarajevo

Održan zajednički sastanak sa aplikantima koji su ispunili uslove javnog poziva  za učešće u Programu

 

U sali Općinskog vijeća Novo Sarajevo  29. oktobra ove godine održan je zajednički sastanak sa 45 aplikanata koji su ispunili uslove javnog poziva za Program sufinansiranja samozapošljavanja Općine Novo Sarajevo. Sastanak je organiziran  s ciljem upoznavanja aplikanata sa narednim koracima i dokumentacijom koju moraju dostaviti kako bi potpisali ugovor.

 

Cilj ovog Programa je sufinansiranje zapošljavanja i kraće trajanje nezaposlenosti kroz stimulisanje samozapošljavanja. Program se realizuje pokretanjem samostalne djelatnosti nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih biroa Novo Sarajevo, a aplikacije su se odnosile na  IT sektor, proizvodnu, te uslužnu djelatnost. Općina će nezaposlenim osobama sa kojima ugovori budu potpisani na ime troškova registracije i početnog kapitala, doznačiti sredstva u iznosu od 400 KM, te osigurati iznos od 600 KM mjesečno, za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa, u trajanju od 12 mjeseci.

 

Ukupan iznos za Program sufinansiranja samozapošljavanja za 2018. godinu je 80.000 KM, a u Budžetu općine u 2019. godini će se obezbjediti sredstva za nastavak projekta.

 

Program realizuje Općina Novo Sarajevo u saradnji sa JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.