Seminar u Neumu

Aktuelna pitanja parničnog postupka i materijalno-civilnog prava. Organizator ovog seminara je STABILITY PACT, odnosno Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu suradnju sa sjedištem u Bonu / ABA/CEELI /, Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvo pravde F BiH, Ministarsvo pravde RS-a i Direkcija za evropske integracije. Seminaru su prisustovali sudije, pravobranioci i zamjenici iz Bosne i Hercegovine, a ispred Općine Novo Sarajevo prisutni su bili Amir Mehmedagić, Emira Borogovac i Velija Nuhanović.

Predlagači su u svom radnom dijelu seminara govorili o sljedećim temama:

– Aktuelno stanje pravosudne reforme,
-izlagač Džemaludin Mutapčić, pomoćnik Ministra pravde F BiH,

– Novosti u parničnom postupku u F BiH i RS-u u pregledu,
-izlagač Suada Selimović, član radne grupe za izradu noveliranog ZPP-a i sudac vrhovnog suda F BiH,

– Nagodba kao mogućnost efikasne pravne zaštite u Njemačkoj praksi,
-izlagač Aribert Panzer, advokat i stručni advokat za radno pravo,

– Izvještaj o radnom posjetu bosansko-hercegovačkih advokata advokatskoj komori u Njemačkoj, Nurnbergu,
-izlagač advokat Marić Branko,

– Izvjestaj o hospitaciji BH sudaca kod sudova u Njemačkoj,
-izlagač Muhamed Tulumović, sudija općinskog suda u Živinicama,

– Evropske smjernice ( direktive ) o zaštiti potrošača sredstvima obligacionog prava i posebnosti nacionalnih zakona koji su bili donijeti uskladjivanjem nacionalnog prava sa zahtjevima takvih smijernica,
-izlagač doc.dr. Nada Bodiroga, pravni fakultet sveučilišta u Rijeci, Republika Hrvatska,

– Pravni problemi sredstva elektronskog plaćanja,
-izlagač advokat Miralem Porobić

Želimo napomenuti da se iz grada Sarajeva u rad ovog, dobro organiziranog, seminara iz Kantona Sarajeva iz dijela Pravobranilaštva, jedino uključilo Pravobranilaštvo Općine Novo Sarajevo koje je kao i ostali aktivni učesnici dobilo pojedinačne certifikate za učešće na navedenom seminaru.
Obzirom na već tradicionalnu praksu Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju, koja je već bila organizator sličnih seminara u Mostaru i na Bjelašnici, te zbog velikog interesovanja za nastavak ovakve hospitacije ( edukacije ), zaključeno je da se ovakav seminar po drugim pravnim temama organizira u junu mjesecu 2003.g., najvjerovatnije na Jahorini.

Share Follow