Služba za poslove Općinskog vijeća i lokalnu samoupravu vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • vodi evidencije i čuva originale propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće, radna tijela Općinskog vijeća i stara se o njihovoj blagovremenoj distribuciji i objavi;
 • vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • obavlja stručne, administrativno tehničke poslove i poslove pomoćnih djelatnosti za potrebe Općinskog vijeća, vijećnika i klubova vijećnika u Općinskom vijeću, predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, a naročito: poslove koji se odnose na stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta i prijedloga propisa, pravilnika, poslovnika, odluka, rješenja, zaključaka i drugih akata za Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća;
 • vrši poslove u vezi sa pripremanjem sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, konsultativnih sastanaka klubova vijećnika i političkih stranaka koje participiraju u radu Općinskog vijeća;
 • ostvaruje saradnju sa službama Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Grada Sarajeva, općinskim vijećima u Kantonu Sarajevo i sa Centralnom izbornom komisijom BiH;
 • prima poštu, inicijative i prijedloge upućene Općinskom vijeću;
 • izrađuje zapisnike sa sjednica;
 • prati realizaciju odluka, zaključaka i vijećničkih pitanja i inicijativa;
 • vrši stručne analize, priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog vijeća;
 • pruža stručnu i drugu pomoć klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti;
 • obavlja poslove registracije birača i druge poslove koje joj u zadatak stavi Općinska izborna komisija;
 • vrši stručne, administrativne i druge poslove za organe mjesnih zajednica i osigurava javnost njihovog rada;
 • prosljeđuje zahtjeve građana i organa mjesnih zajednica nadležnim općinskim službama i drugim nadležnim pravnim subjektima o čemu vodi evidenciju i dostavlja povratne informacije podnosiocima zahtjeva;
 • afirmiše i podstiče neposredno učestvovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima kroz organe mjesnih zajednica, kao oblike neposrednog odlučivanja građana, te kroz volonterski rad građana;
 • vrši i druge poslove, iz nadležnosti Službe, koje odredi predsjedavajući Općinskog vijeća i Općinski načelnik;
 • organizuje izvršavanje i stalno poboljšavanje uspostavljenih sistema kvaliteta;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Kontakt

Lokalna samouprava

Mjesne zajednice

Share Follow View