• PLANIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI
 • REALIZIRANI PROJEKTI
  • Sanacija trotoara sa ugradnjom visokih ivičnjaka ispred objekta Ferde Hauptmana 2-18
  • Sanacija dijela kolovoza ispred objekata Džemala Bijedića 72 i 74 (ulaz u naselje)
  • Sanacija dijela pješačke staze u parku kod Kuvajtske džamije
  • Rekonstrukcija pješačke staze u parku ispred objekta Džemala Bijedića 44-48
  • Izmještanje dva stuba ulične rasvjete sa pješačke staze između Kuvajtske džamije i Youth Housa
  • Ugradnja tri stuba ulične rasvjete u parku ispred objekta Džemala Bijedića 44-48
  • Ugradnja dječijeg mobilijara u dijelu odbojkaškog terena u sportskom igralištu
  • Ugradnja zaštitne ograde oko odbojkaškog terena u sportskom igralištu
  • Postavljanje ploča ispred tri klupe uz sportsko igralište
  • Postavljanje tabli sa zabranom uvođenja pada u sportsko igralište i sve dječije parkove
  • Farbanje štafli parkovskih klupa u dječijem igralištu Malta 17-25 i na šetnici Bulevar Meše Selimovića
  • Nabavka i ugradnja seta hidroflexa u ulaze Malta 17-25
  • Postavljanje zaštitnih stubića na prilaznu stazu objektu Youth House sa jugoistočne strane
  • Sanacija dijelova fasade na objektu kolektivnog stanovanja Džemala Bijedića 26 i Džemala Bijedića 36
 • REALIZIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

  • Rekonstrukcija trotoara iza objekta kolektivnog stanovanja Nedima Filipovića 9-23
  • Sanacija trotoara ispred OŠ „Čengić Vila I“
  • Rekonstrukcija trotoara sa visokim ivičnjacima ispred objekta „Toplane“, Dž. Bijedića 70-72
  • Rekonstrukcija trotoara ispred objekata Bulevar Meše Selimovića 1 – 17
  • Sanacija kolovoza ispred objekta kolektivnog stanovanja u Ferde Hauptmana 2-18
  • Izgradnja stepeništa sa rukohvatima u zelenoj površini ka DZ „O. Maslić“
  • Sanacija vanjskog stepeništa u pasažu objekta Nedima Filipovića 19
  • Izgradnja rampe za lica sa poteškoćama u pasažu objekta Nedima Filipovića 19
  • Postavljene posude za otpad – zvona – iza objekta Bulevar Meše Selimovića 37
  • Postavljene posude za otpad – zvona- na ulazu u Bihaćku ulicu
  • Iscrtana parking mjesta ispred objekta Ferde. Hauptmana 2 -14
  • Iscrtana parking mjesta ispred objekta Ferde Hauptmana 20-26
  • Sanacija dječijeg igrališta u parku iza objekta Džemala Bijedića 68-72
  • Postavljene fitnes sprave u sportskom igralištu
  • Postavljene velike žardinjere sa sadnicama na kraju ulice Nedima Filipovića 23
  • Posađene nove sadnice u parku  ispred objekta u ulici Džemala Bijedića 44-48
  • Posađene nove sadnice iza objekta Malta 17-25
  • Posađena živa ograda bočno od objekta Bulevar Meše Selimovića 67
  • Dopunjena živa ograda ispred objekta Ferde Hauptmana 20

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

  • Rekonstrukcija trotoara ispred objekta i bočno od objekta kolektivnog stanovanja Džemala Bijedića 50-52-54-56
  • Rekonstrukcija trotoara iza objekta i bočno od objekta kolektivnog stanovanja Džemala Bijedića 44 – 46 – 48
  • Rekonstrukcija trotoara ispred objekta kolektivnog stanovanja F. Hauptmana 20-26
  • Rekonstrukcija trotoara ispod AUTO-PRAONICE „SLON“
  • Popločavanje prilaza otvorenom sportskom igralištu
  • Postavljanje zaštitne ograde uz obalu Miljacke od mosta na Dolac Malti do postojeće u Bihačkoj
  • Iscrtavanje parking mjesta ispred objekta kolektivnog stanovanja N. Filipovića 9-23
   Postavljanje podloge (umjetne trave) na nogometno igralište na otvorenom sportskom igralištu
  • Sanacija ulice Bihaćka od mosta na Dolac Malti do DZ „O. Maslić“
  • Ugradnja sistena za vodosnabdjevanje u neboderima Bul. M. Selimovića 29;31;33 i 35
  • Izgradnja „rampe“ za invalide uz stepenice kod objekta Malta 1-3
  • Sadnja nove žive ograde i dopuna na dijelovima gdje je uništena
  • Sadnja novih stabala
  • Postavljene nove parkovske klupe I popravljene postojeće
  • Postavljeni novi košarkaški obruči sa mrežicama

  REALIZIRANI PROJEKTI U  2017. GODINI :

  • Izgradnja izlaza iz naselja ul. Ferde Hauptmana
  • Rekonstrukcija ulice i trotoara u naselju ul. Bulevar Meše Selimovića
  • Proširenje dijela ulice iza DZ „Omer Maslić“
  • Sanacija oštećenja na cestama i trotoarima
  • Sanacija kanalizacione mreže kod objekta Džemala Bijedića br. 32-34-36
  • Iscrtavanje parking mjesta u naselju Bulevar Meše Selimovića
  • Izgradnja „rampe“ sa rukohvatima na dijelu stepeništa kod objekta Malta 3
  • Postavljanje novih parkovski klupa ul. Bulevar Meše Selimovića, ul. Džemala Bijedića i ul. Ferde Hauptmana
  • Postavljanje novih korpi za otpatke
  • Sadnja novih sadnica
  • Sadnja žive ograde uz šetnicu ul. Bulevar Meše Selimovića
  • Uklanjanje suhih stabala
  • Potkresivanje krošnji stabala

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

  • Postavljene oglasne table na DZ „O. Maslić“ za naselje Bul. M. Selimovića 1-17 i Bihaćka 1 – 24 i Malta 13 za naselje Malta 1-15;17-25 i 27 – 29
  • Rekonstrusiana zelena površina , posađena živa ograda i nova stabla u dijelu naselja pored mosta Mal-bh prijateljstva, Bul. M. Selimovića
  • Posađene nove sadnice uz V transferzalu, u parku Dž. Bijedića 44-48, F. Hauptmana, Malta, Bul. M. Selimovića pored garaža
  • Rekonstruisane zelene površine uz V transferzalu
  • Izgrađene stepenice i rampa sa rukohvatom između objekta Dž. Bijedića 42 i ograde Kuvajtske džamije
  • Rekonstruisano stepenište sa rukohvatom pored garaža kod objekta Dž.Bijedića 82-86
   (bivša „limenka“)
  • Rekonstruisano stepenište i postavljeni rukohvati kod objekta Dž. Bijedića 62-64-66
  • Rekonstruisana pješačka staza iza objekta F. Hauptmana 38-40
  • Postavljene tri table zabrane uvođenja pasa u sportsko igralište
  • Postavljene mreže na koševe i konstrukciju za odbojku
  • Rekonstruisani trotoari ispred objekata Dž. Bijedića 62-66;74-80;82-86;88-92 i 94-100
  • Rekonstruisana pješačka staza kod OŠ „Čengić Vila I“
  • Iscrtani tereni na otvorenom sportskom igralištu (košarka,odbojka nogomet)
  • Postavljene nove konstrukcije golova na nogometnom terenu i mreže
  • Rekonstruisano dječije igralište ispred objekta Malta 17-25,postavljene zaštitne plohe, ograda,novi mobilijar i fitnes sprave
  • Ugrađeni PVC prozori u prostorijama mjesne zajednice
  • Ugrađen PVC portal i rešetka na ulazu u prostorije mjesne zajednice

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. godini

  • Rekonstrukcija trotoara ispred objekata Bul. M. Selimovića 29 i 33 (Vranicini neboderi)
  • Rekonstrukcija trotoara sa visokim ivičnjacima ispred objekta Dž. Bijedića 26-36
  • Rekonstrukcija trotoara sa visokim ivičnjacima ispred objekta N. Filipovića 1 – 7
  • Rekonstrukcija ulice ispred ovjekta Dž. Bijedića 26-36
  • Sanacija dijela trotoara iza objekta Malta 5
  • Sanacija udarnih rupa na parkingu Malta
  • Rekonstrukcija pješačkih staza u parku Dž. Bijedića 44 – 48 (kod Kuvajtske džamije)
  • Rekonstrukcija zelenih površina u ulicama Bul. M. Selimovića 33,35 i 55
  • Rekonstrukcija zelene površine pored objekta Dž. Bijedića 58
  • Rekonstrukcija zelene površine ispred objekta F. Hauptmana 18
  • Sadnja žive ograde duž šetnice u Bul. M. Selimovića
  • Sadnja žive ograde uz zatvoreno dj. Igralište uz V transferzalu
  • Sadnja novih sadnica , ukrasnih grmova
  • Postavljanje novih parkovskih klupa
  • Zamjena polomljenih štafli na postojećim klupama
  • Postavljanje novih korpi za otpatke
  • Rekonstrukcija ulične rasvjete u ulicama N. Filipoviča 9-23; Dž. Bijedića 38-42: parking Malta i ispred objekta Malta 17-25
  • Ugradnja rasvjete u pasaže stambenih objekata N. Filipovića 9-23, Malta 1–15; Malta 17-25 F.Hauptmana 2 – 18
  • Useljen novi stambeno-poslovni objekat „Moja Malta” sa 168 stambenih jedinica

Sekretar MZ: Aida Gujić
Adresa: Nedima Filipovića br. 3
tel: +387 33 651-184
mz.cengicvila1@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Bulevar M. Selimovića neparni 1-75
 • Bihaćka od neparni 1-23, parni 2-24
 • Džemala Bijedića parni 2-100
 • Nedima Filipovića neparni 1-27
 • Ferde Hauptmana neparni 7, parni 2-44
 • Malta neparni 1-29

Ukupno stanovnika: cca 8000
Površina: 35,9 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Ćamil Šehović, predsjednik
 2. Naima Macanović, zamjenica predsjednika
 3. Ibro Kasapović, član
 4. Nermina Krajina, član
 5. Tarik Švrakić, član
 6. Jovo Janković, član
 7. Mohammad Yussef, član

Dan mjesne zajednice je 21. april.

Share Follow