PLANIRANI PROJEKTI ZA 2019. GODINU:

-Uređenje zelenih površina Igmanska 7 i 9
-Saobraćajna signalizacija ulica Nedima Filipovića na potezu od kapije za teretna vozila
-Asfaltiranje ulice Butmirska od ul. Alojza Benca tj. presjek Alojza Benca i Marka Marulića
-Marka Marulića 2a-postavljenje saobraćajnog znaka za dozvoljeno parkiranje licima sa invaliditetom
-Popraviti dio parkinga prema stepenicama koji vodi u zgradu ul. Paromlinska 30 32
-Popraviti dio parkinga, od ul. Sakiba Nišića-Paromlinska 30 32
-Dopunom pp aparata i hidrantske mreže Paomlinska 30 32
-Asfaltirati ulicu Igmanska 1-9
-Ul. Marka Marulića 1-17 nabaviti opremu za hidrante
-Ulici Skopljanska 3 potrebno je asfaltiranje prilazu zgradi
-Skopljanska broj 1- 9 gdje se spaja sa ulicom Fra Matije Divkovića
-Sanacija fasade i krova Skopljanska broj 1 i 3
-Zamjena kontejnera Skopljanska
-Postavljanje niše-Skopljanska
-Izvršiti sanaciju atomskih skloništana Marka Marulića br. 5-7.
-Asfaltiranje trotoara i postavljanje visokih ivičnjaka Fojnička 3-9
-Rekonstrukcija trotoara-Fra Matije Divkovića 2
-Sadnja–dopunjavanje žive ograde-Maraka Marulića kod broja 1
-Ul. Marka Marulića 2A–javna rasvjeta
-Ocrtavanje parkinga Marka Marulića 19
-Izgradnja kružnog toka na raskrsnici ulica Dž.Bijedića, Nedima Filipovića i Paromlinska

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

-Popravak trotoara-Ul. Nedima Filipovića
-Popravak trotoara-Ul. Paromlinska preko puta br. 55 A
-Asfaltiranje trotoara-Ul. Sakiba Nišića uz ogradu kod parkinga
-Asfaltiranje trotoara-Ul. Ložionička – Od semafora do ulice Paromlinska
-Asfaltiranje trotoara i postavljanje visokih ivičnjaka-Ul. Igmanska dd br. 1 do br. 9–od ulaza iz Paromlinske do parkinga (Razvojne Banke-Logosoft)
-Postavljanje parkovskih klupa-Ul. Paromlinska kod taxi štanda
-Postavljanje javne rasvjete-Ul.Igmanska-Sakiba Nišića
-Postavljanje visokih ivičnjaka-Ul. Paromlinska 70
-Renoviranje dječijeg igrališta-Ul. Marka Marulića kod br.2 A B C
-Asfaltiranje trotoara i postavljanje visokih ivičnjaka-Ul. Marka Marulića Br. 19
-Sanacija trotoara-Ul. Marka Marulića 1-17
-Obilježavanje parkinga-Ul. Marka Marulića 1-17
-Izgradnja parking prostora za bicikla-Ul. Alojza Benca Br. 2-kod Konzuma.
-Sadnja stabala-Nedima Filipovića br.10-12-kod dječijeg igrališta
-Sadnja žive ograde-ul. Igmanska br. 9
-Postavljanje javne rasvjete-Ul. Marka Marulića kod br. 1
-Zamjena oštećenih ivičnjaka i postavljanje novih u kombinaciji sa visokim ivičnjacima-Nedima Filipovića 6

REALIZIRANI PROJEKTI U  2017. GODINI:

-Sanacija udarnih rupa na području mjesne zajednice
-Sadnja trave i uređenje zelene površine ul. Alojza Benca do OŠ „Malta“
-Popravak parkovskih klupa ul. Alojza Benca kod br. 2 i ul. Marka Marulića br.1
-Postavljanje visokih ivičnjaka ul. Paromlinska br.70
-Dopuna mobilijara na dječijem igralištu i postavljanje fitnesa sprava u ul. Nedima Filipovića br.10-12
-Ograđivanje dječijeg igrališta Nedima Filipovića br.10-12
-Renoviranje dječijeg igrališta Marka Marulića br.2A BC
-Zimsko održavanje ul. Fra Matije Divković i Petra Sinana Šaina
-Izgradnja parkinga za bicikla ul. Alojza Benca br.2
-Popravak parkovskih klupa
-Rekonstrukcija trotoara, staza i stepeništa-Sadnja novih sadnica na području cijele mjesne zajednice
-Zimsko održavanje ulica, stepeništa i pasarele
-Projekt odvoza kabastog otpada
-Košenje i uređenje zelene površine
-Obezbjeđenje i podjela posipnog materijala

REALIZIRANI PROJEKTI U  2016. GODINI:

-Postavljanje parkovskog mobilijara u ulici Nedima Filipovića
-Postavljanje ivičnjaka u ulici Marka Marulića
-Asfaltiranje ulice Alojza Benca
-Sanacija pasaža u ulici Marka Marulića
-Uređenje zelene površine u ul. Blagajska
-Sanacija atomskih skloništa
-Zamjena i postavljanje ulične rasvete u ul. Marka Marulića
-Popravak oštećenja na pasareli

REALIZIRANI PROJEKTI U  2015. GODINI:

– Popravk oštečenja na pasareli
– Uređenje zelene površine u ulici Blagajska kod pasarele
– Da se na području mjesne zajednice parkovi, tj trava redovno kosi, uređuju kao da se uređuju i sve javne zelene površine.
– Sanacija trotoara ulica Paromlinska br.24– kod Crvenog križa
– Uljepšati zasadima ulicu Alojza Benca i Paromlinsku.
– Postavljanje 4 ivičnjaka i 2 željezna stuba Marka Marulića br. 21.
– Projekat za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Petra    Sinana   Šaina i Fra Matije Divkovića
– Sanacija uzdignutog pješačkog prelaza Paromlinska kod taxi
– Sanirati rupe, a negdje i veči dio površine asfaltirati u ulica Paromlinska
– Postavavljanje svjetlosne signalizacije ili ležečih policajaca kod Pružnog prelaza u ulici Nedima Filipovića isprd silosa
– Zimsko održavanje ulica, stepeništa i pasarele
– Izvršiti zamjenu postojećih drvenih bandera Paromlinska 53A, B, C, D, postaviti još.
– Sanacija – Asfaltiranje udarnih rupa na području mjesne zajednice
– Projet odvoza kabastog odpada

Sekretar MZ: Sejdefa Palavra
Adresa: Marka Marulića broj 7
tel: +387 33 610-256
mz.dolac@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

Ulice u ravničarskom dijelu mjesne zajednice:

 • Ložionička ulica neparni brojevi :11,13,15,i br. 17
 • Marka Marulića od br.2 do 26,i od br. 1 do br. 27
 • Paromlinska od br. 2 do br. 70 i od br. 41 do br. 55-F
 • Igmanska od br. 1 do br. 17 i od br. 6 do br. 14
 • Neretvanjsak br. 1 do 3 i od br. 2 do br. 6
 • Kalesijska br. 1 do 11 i br. 2 do br. 14
 • Sakiba Nišića br. 1 do br. 7 i br. 2 do br. 10
 • Butmirska br. 1 do br. 13 i br. 2 do br. 10
 • Alojza Benca br. 1 do br. 13 i br. 2 do br. 8
 • Fojnička br. 1 do br. 13 i br. 2 do br. 10
 • Srebrenička br. 1 do br. 3 i br. 2 do br. 12
 • Saliha Udžvarlića br.1 do br. 9 i br. 2 do br. 10
 • Bugojanska br.1 do br. 13 i br. 2 do br. 4
 • Zenička br. 1 do br. 9 i br. 2 do br. 6
 • Sprečanska br. 1 do br. 5 i br. 2 do br. 6
 • Goraždanska br. 1 do br. 5 i br. 2 do br. 8
 • Nedima Filipovića – kućni brojevi : 4-A,4-B,4-C,4-D,4-E, 6,8,10 i br. 12

Ulice u padinskom dijelu MZ-dijelu iznad željezničke pruge:

 • Drinska -dio ulice, parni br. od br. 88 do br. 168, lijevom stranom Drinske ulice prostire se željeznička pruga
 • Fra Matije Divkovića br. 1 do br. 103 i br. 2 do br. 50
 • Skopljanska br. 1 do br. 13 i br. 2 do br. 14
 • Petra Sinana Šaina br. 1 do br. 25 i br. 2 do br. 8
 • Blagajska br. 1 do br. 9 i br. 2 do 32

Mjesna zajednica Dolac trenutno broji oko 6800 stanovnika.

Savjet mjesne zajednice:

 1. Mustajbašić Mirza, predsjednik
 2. Ćehović Belma, zamjenik predsjednika
 3. Šahat Sead, član
 4. Mišić Zahid, član
 5. Alečković Vedran, član
 6. Cvijan Miljana, član
 7. Vukas Đenana, član

Naconalna struktura stanovništva:

Bošnjaka 73,05 %
Hrvata 12,00 %
Srba 10,05 %
Ostalih 4,00 %

Na području mjesne zajednice, broj stanovnika se povećava.