• PLANIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI
 • REALIZIRANI PROJEKTI
  • Postavljanje kanalizacione mreže u ul. Petra Sinana Šaina –  projektna dokumentacija
  • Postavljanje kanalizacione mreže u ul. Fra Matije Divkovića
  • Napraviti kružni tok na raskrsnici ul. Ložionička i Marka Marulića – projektna dokumentacija
  • Rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Marka Marulića br. 1 – 30
  • Postavljanje javne rasvjete u ul. Alojza Benca od br. 3-13
  • Asfaltirati ul. Fra Matije Divkovića od br. 103 – 107
  • Popravak stepenica na pasareli
  • Postavljanje željeznih stubića u ul. Marka Marulića br.13-15 ( pasaž )
  • Zahtjev za postavljanje visokih ivičnjaka ili željeznih stubića ul. Marka Marulića br.1-17
  • Asfaltiranje šahtova u pasažu Paromlinska br.2,4,6,8,10,12
  • Asfaltiranje oštećenja na ulici Petra Sinana Šaina kod br.7
  • Saobraćajna signalizacija ulica Nedima Filipovića na potezu od kapije za teretna vozila
  • Asfaltiranje ulice Butmirska od ul. Alojza Benca tj. presjek Alojza Benca i Marka Marulića
  • Marka Marulića br.2a – postavljenje saobraćajnog znakaza dozvoljeno parkiranje licima sa invaliditetom
  • Popraviti dio parkinga prema stepenicama koji vodi u zgradu ul. Paromlinska br.30 i 32
  • Dopuna PP aparata i hidrantske mreže Paomlinska br.30 i 32
  • Asfaltirati ulicu Igmanskam br.1-9
  • Ulica Marka Marulića br.1-17- nabavka opreme za hidrante
  • U Ulici Skopljanska br 3 asfaltiranje prilazu zgradi
  • Asfaltiranje ul. Skopljanska od broja 1- 9 gdje se spaja sa ulicom Fra Matije Divkovića
  • Izvršiti sanaciju atomskih skloništana Marka Marulića br. 5-7
  • Sadnja – dopunjavanje žive ograde – Maraka Marulića kod br.1
  • Ulica Marka Marulića br.2a – postavljanje javne rasvjete
  • Opravka dijela prilaznog puta prema stepenicama, koje vode u zgradu (na podestu) Paromlinska br.30 i 32
  • Dio ulice Butmirska od broja 20 do broja 5. – javna rasvjeta
  • Iscrtavanje pješčkog prelaza – Marka Marulića br.2
  • Iscrtavanje parkinga – Ložionička od br. 13-17
  • Iscrtavanje parkinga Marka Marulića br.21
  • Asfaltiranje trotoara ul. Paromlinska br. 2,4,6,8,10 i 12
  • Asfaltiranje ulice – Igmanska od br. 2-12
  • Asfaltiranje oštećenja na ulici – udarne rupe područje Mjesne zajednice „Dolac“
  • Zamjena vodovodne mreže ul.Alojza Benca br. 3- 13
  • Asfaltiranje trotoara – Ložionička br.13
  • Obilježavanje parkinga – Ložionička br.13
  • Sanacija krova – Ložionička br.11-17
  • Saobraćajno ogledalo – Nedima Filipovića br.4a-e ( 5 ulaza )
  • Željezne stubiće – Nedima Filipovića br.4a-e
  • Postaviti saobraćajno ogledalo – Igmanska – Marka Marulića
 • REALIZIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

  • Uređenje zelenih površina Igmanska 7 i 9
  • Popravljen dio parkinga prema stepenicama koji vodi u zgradu ul. Paomlinska 30 32
  • Rekonstrukcija trotoara – Fra Matije Divkovića 2
  • Sadnja –dopunjavanje žive ograde – Maraka Marulića kod broja 1
  • Ocrtavanje parkinga Marka Marulića 19
  • Sanacija krovova na stambenim objektima u ul. Blagajska br.9-11

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

  • Popravak trotoara-Ul. Nedima Filipovića
  • Popravak trotoara-Ul. Paromlinska preko puta br. 55 A
  • Asfaltiranje trotoara-Ul. Sakiba Nišića uz ogradu kod parkinga
  • Asfaltiranje trotoara-Ul. Ložionička – Od semafora do ulice Paromlinska
  • Asfaltiranje trotoara i postavljanje visokih ivičnjaka-Ul. Igmanska dd br. 1 do br. 9–od ulaza iz Paromlinske do parkinga (Razvojne Banke-Logosoft)
  • Postavljanje parkovskih klupa-Ul. Paromlinska kod taxi štanda
  • Postavljanje javne rasvjete-Ul.Igmanska-Sakiba Nišića
  • Postavljanje visokih ivičnjaka-Ul. Paromlinska 70
  • Renoviranje dječijeg igrališta-Ul. Marka Marulića kod br.2 A B C
  • Asfaltiranje trotoara i postavljanje visokih ivičnjaka-Ul. Marka Marulića Br. 19
  • Sanacija trotoara-Ul. Marka Marulića 1-17
  • Obilježavanje parkinga-Ul. Marka Marulića 1-17
  • Izgradnja parking prostora za bicikla-Ul. Alojza Benca Br. 2-kod Konzuma.
  • Sadnja stabala-Nedima Filipovića br.10-12-kod dječijeg igrališta
  • Sadnja žive ograde-ul. Igmanska br. 9
  • Postavljanje javne rasvjete-Ul. Marka Marulića kod br. 1
  • Zamjena oštećenih ivičnjaka i postavljanje novih u kombinaciji sa visokim ivičnjacima-Nedima Filipovića 6

  REALIZIRANI PROJEKTI U  2017. GODINI:

  • Sanacija udarnih rupa na području mjesne zajednice
  • Sadnja trave i uređenje zelene površine ul. Alojza Benca do OŠ „Malta“
  • Popravak parkovskih klupa ul. Alojza Benca kod br. 2 i ul. Marka Marulića br.1
   -Postavljanje visokih ivičnjaka ul. Paromlinska br.70
  • Dopuna mobilijara na dječijem igralištu i postavljanje fitnesa sprava u ul. Nedima Filipovića br.10-12
  • Ograđivanje dječijeg igrališta Nedima Filipovića br.10-12
  • Renoviranje dječijeg igrališta Marka Marulića br.2A BC
  • Zimsko održavanje ul. Fra Matije Divković i Petra Sinana Šaina
  • Izgradnja parkinga za bicikla ul. Alojza Benca br.2
  • Popravak parkovskih klupa
  • Rekonstrukcija trotoara, staza i stepeništa-Sadnja novih sadnica na području cijele mjesne zajednice
  • Zimsko održavanje ulica, stepeništa i pasarele
  • Projekt odvoza kabastog otpada
  • Košenje i uređenje zelene površine
  • Obezbjeđenje i podjela posipnog materijala

  REALIZIRANI PROJEKTI U  2016. GODINI:

  • Postavljanje parkovskog mobilijara u ulici Nedima Filipovića
  • Postavljanje ivičnjaka u ulici Marka Marulića
  • Asfaltiranje ulice Alojza Benca
  • Sanacija pasaža u ulici Marka Marulića
  • Uređenje zelene površine u ul. Blagajska
  • Sanacija atomskih skloništa
  • Zamjena i postavljanje ulične rasvete u ul. Marka Marulića
  • Popravak oštećenja na pasareli

  REALIZIRANI PROJEKTI U  2015. GODINI:

  • Popravk oštečenja na pasareli
  • Uređenje zelene površine u ulici Blagajska kod pasarele
  • Da se na području mjesne zajednice parkovi, tj trava redovno kosi, uređuju kao da se uređuju i sve javne zelene površine.
  • Sanacija trotoara ulica Paromlinska br.24– kod Crvenog križa
  • Uljepšati zasadima ulicu Alojza Benca i Paromlinsku.
  • Postavljanje 4 ivičnjaka i 2 željezna stuba Marka Marulića br. 21.
  • Projekat za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Petra Sinana Šaina i Fra Matije Divkovića
  • Sanacija uzdignutog pješačkog prelaza Paromlinska kod taxi
  • Sanirati rupe, a negdje i veči dio površine asfaltirati u ulica Paromlinska
  • Postavavljanje svjetlosne signalizacije ili ležečih policajaca kod Pružnog prelaza u ulici Nedima Filipovića isprd silosa
  • Zimsko održavanje ulica, stepeništa i pasarele
  • Izvršiti zamjenu postojećih drvenih bandera Paromlinska 53A, B, C, D, postaviti još.
  • Sanacija – Asfaltiranje udarnih rupa na području mjesne zajednice
  • Projet odvoza kabastog odpada

Sekretar MZ: Sejdefa Palavra
Adresa: Marka Marulića broj 7
tel: +387 33 610-256
mz.dolac@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Marka Marulića 1-27, 2-26
 • Ložionička                11-17
 • Igmanska            1-17, 6-14
 • Neretvanjska             1-3, 2-6
 • Paromlinska            41-63, 2-70
 • Kalesijska             1-11, 2-14
 • Sakiba Nišića             1-7, 2-10
 • Butmirska             1-13, 2-10
 • Alojza Benca            1-13, 2-10
 • Fojnička            1-13, 2-10
 • Bugojanska             1-13, 2-4
 • Zenička             1-9, 2-6
 • Goraždanska    1-7, 2-8
 • Saliha Udžvarlića 1-9, 2-10
 • Srebrenička        1-3, 2-12
 • Sprečanska                1-5, 2-4
 • Fra Matije Divkovića 1-103, 2-50
 • Petra Sinana Šaina   1-25, 2-10
 • Skopljanska                1-13, 2-14
 • Blagajska                1-9, 2-32
 • Drinska                88-168
 • Nedima Filipovića    4-12

Ukupno stanovnika: cca 6.900

Savjet mjesne zajednice:

 1. Mirza Mustajbašić, predsjednik savjeta
 2. Miljana Cvijan, zamjenik predsjednika
 3. Sead Šahat, član
 4. Zahid Mišić, član
 5. Vedran Alečković, član
 6. Belma Ćehović član
 7. Đenana Vukas, član

Dan mjesne zajednice je 7. maj

Share Follow