PLANIRANI PROJEKTI ZA 2019. GODINU:

-Sanacija aktivnog klizišta Muhameda ef. Pandže 163
-Postavljanje info-panoa na lokaciji Hum minibuska okretaljka
-Sanacija potpornog zida u ulici Muhameda ef. Pandže 403
-Sanacija stepeništa Muhameda ef. Pandže 369,371,373
-Rekonstrukcija dijela saobraćajnice Muhameda ef. Pandže 47-mjesna zajednica
-Sanacija podužnih slivnih rešetki u naselju
-Uređivanje izletišta Park-šuma-Hum
-Održavanje i uređenje javnih zelenih površina /širi lokalitet/
-Postavljanje tabli sa brojevima
-Rekonstrukcija dijela saobraćajnice Gornji Velešići od br.2–minibuska okretaljka Hum
-Rekonstrukcija saobraćajnice Muhameda ef. Pandže 107-113
-Postavljanje saobraćajnih prepreka Muhameda ef. Pandže 4 do Općine Centar

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

-Sanacija potpornog zida Muhameda ef. Pandže 399
-Postavljanje javne rasvjete Ćamila Sijarića 51-53
-Postavljanje javne rasvjete Muhameda ef. Pandže 281
-Rekonstrucija javne rasvjete Muhameda ef. Pandže 35-49
-Postavljanje javne rasvjete Muhameda ef. Pandže 88
-Postavljanje javne rasvjete Gornji Velešići 395
-Postavljanje javne rasvjete Muhameda ef. Pandže 157-173
-Postavljanje javne rasvjete Gornji Velešići 167
-Rekonstrukcija /izmještanje dva stuba javne rasvjete/ Muhameda ef. Pandže 39-43
-Sanacija stepeništa Muhameda ef.Pandže 387, 377, 393, 397, 399 širi lokalitet pasaži zgrada
-Sanacija stepeništa Ćamila Sijarića 6
-Sanacija trotoara Muhameda ef. Pandže Pekara MBA – mjesna zajednica Velešići
-Rekonstrukcija dijela saobraćajnice Muhameda ef. Pandže 4 prema Općini Centar
-Tekuća održavanja saobraćajnica
-Zamjena video-nadzora objekat mjesna zajednica
-Postavljanje klupa za odmor
-Tekuća održavanja javnih zelenih površina /nabavka sadnica niskog rastinja/

REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

-Asfaltiranje dijela ul. Gornji Velešići br. 124-160
-Rekonstrukcija dijela saobraćajnice u ul. Muhameda ef. Pandže
-Asfaltiranje ul. Ćamila Sijarića br. 6 – 14
-Tekuće održavanje saobraćajnica na više lokaliteta
-Sanacija stepeništa i pasaža zgrada ul. Muhameda ef. Pandže
-Sanacija stepeništa ul. Muhameda ef. Pandže br. 69
-Sanacija rukohvata ul. Muhameda ef. Pandže bb
-Izgradnja spomen sobe, proširenje sale, sanacija fasade objekta MZ “Velešići”
-Redovno i vanredno čišćenje zelenih površina
-Nabavka sadnica i pošumljavanje dijela lokaliteta Park- šuma Hum
-Postavljanje klupa za odmor ul. Muhameda ef. Pandže 69

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

-Rekonstrukcija i asvaltiranje dijela ulice spoj MZ Pofalići – Gornji Velešići
-U toku 2016-e godine izvršena je priprema i asvaltiranje ulice Gornji Velešići 124-160 na dužini od 450 metara.
-Rekonstrukcija dijela ulice Gornji Velešići od 124 – 158
-Sanacija udarnih rupa na više lokaliteta
-Sanacije su slivne rešetke na najkritičnijim lokacijama
– Redovno i vandredno čišćenje zelenih površina,
-U ulici Muhameda ef.Pandže urađeni su ili sanirani djelimično rukohvati na kritičnim lokacijama
-Sanacija stepeništa na tri lokacije u ulici Muhameda ef. Pandže
-Asfaltiranje saobraćajnice ul.Muhameda ef.Pandže 205-bb
– Sanacija dijela ulice Ćamila Sijarića
-Sanacija kanalizacionog šahta u ulici Ćamila Sijarića
-Sanacija površinskih voda u ulici Ćamila Sijarića, izgradnja slivnih rešetki na istoimenom lokalitetu kao i izgradnja novog trotoara
-Postavljanje javne rasvjete u ulici Gornji Velešići 160 /spoj sa Općinom Centar
-Izgradnja nastrešnica /niše/ za kontejnere u ulici Muhameda ef.Pandže br.4
-Sanacija dijela kanalizacione mreže u ulici Muhameda ef.Pandže 249
– Sanacija slivnog šahta I površinskih voda u ulici Muhameda ef.Pandže 279
-Postavljanje saobraćajnih prepreka na kolovozu kod OŠ “Velešićki Heroji”
-Izvršena je nabavka sadnica i pošumljavanje dijela lokaliteta Park-šuma-Hum
-Saniran dio trotoara u ulici Muhameda ef.Pandže kod broja 403

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

-Obezbjeđenje rezervoara Hum /postavljena ograda oko kompletnog rezervoara/
-U toku 2015-e godine vršene su pripreme na sanaciji saobraćajnice Gornji Velešići 124-160.
-U toku 2015-e godine izvršena je sanacija udarnih rupa u naselju /više lokaliteta/
-Tokom 2015-e godine sanirane su slivne rešetke na najkritičnijim lokacijama
-Redovno i vandredno čišćenje zelenih površina,
-U ulici Muhameda ef.Pandže urađeni su ili sanirani djelimično rukohvati na kritičnim lokacijama
-Sanacija stepeništa na tri lokacije u ulici Muhameda ef.Pandže
-Asfaltiranje  saobraćajnice ul.Muhameda ef.Pandže 205-bb
-Sanacija udarnih rupa dijela ulice Ćamila Sijarića
-Postavljanje javne rasvjete u ulici Gornji Velešići 170
-Postavljanje javne rasvjete u ulici Gornji Velešići 160 /spoj sa Općinom Centar
-Izvršena je nabavka sadnica i pošumljavanje dijela lokaliteta Park-šuma-Hum
-Saniran dio trotoara u ulici Muhameda ef.Pandže kod broja 403
-Podjela paketića za djecu od 2 – 5 razreda OŠ na području Općine Novo Sarajevo
-Organizovanje i priprema izleta za penzionere
-Priprema za family day na Vilsonovom šetalištu
-Organizovanje i priprema javnih rasprava i zborova u mjesnim zajednicama
-Priprema i obilježavanje dana mjesnih zajednica

Sekretar MZ: Jasmina Muhotić
Adresa: Muhameda ef.Pandže bb
tel: +387 33 814-682
mz.gornjivelesici@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

  1. Gornji Velešići 109 – 283, 375 – 439, Svi parni brojevi
  2. Muhameda ef.Pandže 10-12,  43,53,63 – 389, 391, 377, 397,399,393, 387, 385, 383, i 379
  3. Ćamila Sijarića cijela ulica

Ukupno stanovnika: 3378
Površina: 51,1 ha

Savjet mjesne zajednice:

  1. Čakal Mirsada, predsjednica
  2. Alibašić Suvad, zamjenik predsjednice
  3. Pandža Samir, član
  4. Kadrić Zihnija, član
  5. Šaćirović Jasmina, član

Dan mjesne zajednice je 8. April.