Spisak dodjeljenih poslovnih prostora u zakup

Na osnovu člana 7. i 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona sarajevo” br.25/04) , a u vezi sa Javnim oglasom za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prosotra objavljanog u dnevnim novinama SAN dana 02.12.2005.g. Komisija za provođenje javnog oglasa i dodjelu u zakup poslovnih prostorija donosi Z A K L J U Č A K

1. Dodjeljuju se u zakup poslovne prostorije:

R.br.
Ime i prezime
adresa posl. prostora
površina
cijena

1.Sadija Lončar
Behdžeta Mutevelića 75
26,25 m2
10,00 KM

2. Samir Zulčić
Behdžeta Mutevelića 31
13,78 m2
8,50 KM

3. Tatjana Lale
Zagrebačka 51
4,64 m2
10,00 KM

4. Nejra Dautović
Ferde Hauptmana 20
12,88 m2
8,00 KM

5. Sanija Alispahić
Grbavička 8
90,27 m2
12,00 KM

6. Sead Grcić
Neretvanjska 1
59,22 m2
9,00 KM

7. Roll Comerc
Fetaha Bečirbegovića 29
44,84 m2
10,00 KM

2. Predlaže se Općinskom Načelniku da izvrši dodjelu u zakup poslovnih prostora u skladu sa tačkom 1. ovog Zaključka.

3. Pravo prigovora na ovaj Zaključak u roku od 8 dana od dana objavljivanja imaju svi učesnici Javnog oglasa .

PREDJEDAVAJUĆI KOMISIJE
Hromo Nijaz

Zaključak je objavljen dana 22.12.2005. godine

Share Follow View