Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio pet naredbi u cilju uspješnije borbe s poplavama i saniranja njihovih posljedica

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo, izdao ukupno pet Naredbi i to:

„Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te Odluke Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području našeg kantona, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio je danas pet naredbi s ciljem uspješnije borbe s poplavama i saniranja njihovih posljedica.

Prvom Naredbom Štab je naredio službama zaštite i spašavanja da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva, koji će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo. Angažovanje pomenutih snaga i sredstava vršit će se putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima. Ovom naredbom zadužene su sve pomenute službe zaštite i spašavanja da svakodnevno do 18:00 sati Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo dostave detaljan Izvještaj o provedenim aktivnostima, putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.

Drugom Naredbom Štab je naredio općinskim štabovima civilne zaštite Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu civilne zaštite KS, koji će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo. Angažovanje snaga i sredstava navedenih općinskih štabova civilne zaštite vršit će se putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima. Ovom naredbom zaduženi su općinski štabovi civilne zaštite Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo da svakodnevno do 18:00 sati dostave Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo detaljan Izvještaj o provedenim aktivnostima.

Trećom Naredbom naređeno je KJKP “Rad” da stavi na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu civilne zaštite KS, koje će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo. Angažovanje ovih snaga i sredstava vršit će se, također, putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima. I KJKP “Rad“ će svakodnevno do 18:00 sati Štabu civilne zaštite KS dostavljati detaljan Izvještaj o provedenim aktivnostima.

Četvrtom Naredbom Štab je naredio i Javnoj ustanovi „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo” da svakodnevno vrši kontrolu i ispitivanje kvaliteta vode na lokalnim vodovodima na području Kantona Sarajevo. I ovaj zavod je zadužen da svakodnevno do 18:00 sati dostavi Štabu civilne zaštite KS detaljan Izvještaj o provedenim aktivnostima. Istom naredbom su zaduženi općinski štabovi civilne zaštite da blagovremeno obavještavaju lokalno stanovništvo o rezultatima kontrole i ispitivanjima vode sa pomenutih vodovoda.

Petom današnjom Naredbom naređeno je Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da iz svojih rezervi izdvoji i stavi na raspolaganje 10 tona nafte za potrebe Štaba civilne zaštite KS. Izdvojene količine nafte koristit će se tokom upotrebe tehničkih sredstva KJKP “Rad”.

Informacija je preuzeta sa web stranice Vlade Kantona Sarajevo: https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/u-cilju-uspjesnije-borbe-s-poplavama-i-saniranja , na kojoj su dostupne sve Naredbe u pdf obliku.

Share Follow View