example

Služba za poslove Kabineta Općinskog načelnika


Služba za poslove Kabineta Općinskog načelnika vrši sljedeće poslove

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • organizuje i vrši sve stručne i administrativno – tehničke poslove za potrebe rada Općinskog načelnika i sekretara općinskog organa uprave;
 • priprema sjednice Kolegija Općinskog načelnika, vodi zapisnik i obezbjeđuje realizaciju zadataka utvrđenih na Kolegiju;
 • ostvaruje saradnju sa pomoćnicima Općinskog načelnika u cilju blagovremene izrade općih i pojedinačnih akata;
 • vodi evidenciju i čuva originale propisa i općih akata koje donosi Općinski načelnik i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju u službenom glasilu;
 • prati i obezbjeđuje realizaciju odluka i zaključaka Općinskog vijeća koji se odnose na Općinskog načelnika;
 • ostvaruje saradnju sa pomoćnicima Općinskog načelnika koji rukovode službama za upravu i stručnim službama da blagovremeno izrađuju propise i druge opće akte o pitanjima iz nadležnosti službi i utvrđuje konačne tekstove tih propisa i općih akata koje donose Općinski načelnik ili Općinsko vijeće;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz djelokruga rada Općine;
 • ostvaruje stalnu saradnju sa Službom za poslove Općinskog vijeća u svim pitanjima koja se odnose na obaveze Općinskog načelnika prema Općinskom vijeću i preduzima mjere za blagovremeno izvršenje;
 • uspostavlja saradnju sa kantonalnim i gradskim organima uprave i drugim organima, Policijskom upravom, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se odnose na rad Općinskog načelnika;
 • organizuje prijem stranih i domaćih delegacija, privrednih društava, građana i nevladinih organizacija koje prima Općinski načelnik;
 • vrši kabinetske protokolarne, operativno-tehničke i druge poslove za potrebe Općinskog načelnika;
 • vrši poslove preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom da bi obezbijedilo stalnu pogodnost, adekvatnost, efektivnost i usaglašenost sistema sa strateškim usmjerenjem;
 • na temelju izvještaja i planova/programa rada službi izrađuje sveobuhvatne izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga rada Općinskog načelnika i Službe za poslove Kabineta Općinskog načelnika;
 • obavlja poslove informisanja javnosti na principima zakonitosti i transparentnosti;
 • prati rad i prikuplja podatke o radu svih službi, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća koji su potrebni za informisanje javnosti o njihovim aktivnostima i u saradnji sa rukovodiocima službi i Općinskim načelnikom informiše javnost;
 • obavlja poslove prezentacije aktivnosti Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, odnosno kontakte sa javnošću, u svrhu davanja jedinstvenih informacija o radu Općine;
 • vrši obradu tekstova i tehničku pripremu za objavljivanje u Informativnom biltenu Općine, na WEB stranici, intranetu i publikacijama koje izdaje Općina;
 • organizuje press konferencije i intervjue Općinskog načelnika, kao i njegovo gostovanje u medijima;
 • priprema i organizuje emisije za medije sa temama iz Općine, te sačinjava i čuva elektronske zapise;
 • na adekvatan način priprema i osigurava objavljivanje određenih informacija o radu organa, u cilju ostvarivanja odnosa s javnošću;
 • informiše javnost o radu svih službi, osim kada za pojedinačno istupanje u javnosti načelnik iznimno ovlasti lice iz pojedine službe;
 • priprema i organizira aktivnosti u oblasti saradnje sa medijima;
 • izrađuje, uređuje i lektoriše biltene i informacije općinskih službi, kao i sve propise i druge materijale koji se dostavljaju Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • stara se o provođenju općinske politike utvrđene Strategijom razvoja Općine;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • obavlja i sve druge stručne i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe, kao i poslove koje odredi Općinski načelnik.

  OBRASCI

NS-OB-106 Prijava za razgovor sa načelnikom

KONTAKT

dr. Hasan Tanović
Općinski načelnik
tel: +387 33 492-272
fax: +387 33 644-559
nacelnik@novosarajevo.ba


Adela Velagić
Pomoćnik Općinskog načelnika
tel: +387 33 492-326
adela.velagic@novosarajevo.ba


Odsjek za informisanje, odnose s javnošću i protokolarne poslove
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax +387 33 492-342
press@novosarajevo.ba

BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
STIPENDIJE 2023/2024: Objavljena preliminarna lista kanditata

Objavljena preliminarna lista kandidata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za dodjelu ...

Javni poziv udruženjima/fondacijama za predaju prijedloga projekata ...

Javni poziv Smjernice Prilozi (osam priloga) PRILOG 1: Projektni ...

Završena prva faza radova na adaptaciji igrališta Treće gimnazije

U okviru realizacije projekta sanacije vanjskih igrališta novosarajevskih škola, ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo