U utorak, 01. februara u 11:00 sati nastavak 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo

 

U utorak, 01. februara ove godine u 11:00 sati održat će se nastavak 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo putem platforme WebEx.

Za 12. sjednicu Općinskog vijeća Novo Sarajevo je predložen slijedeći

DNEVNI RED: (Prvih pet tačaka dnevnog reda je usvojeno 27. januara, dok su tačke 5. i 6. povučene sa 12. sjednice Vijeća)

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:

a. Zapisnik sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća,

b. Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.

2. Vijećnička pitanja i inicijative,

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu,

4. Prijedlog Odluke o imenovanju organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Novo Sarajevo 16. maj 2022. godine,

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Predsjednika i članova Skupštine JP “ONSA” d.o.o. Sarajevo,

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za rad članova savjeta mjesnih zajednica Općine Novo Sarajevo,

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Kolegija Vijeća,

8. Prijedlog Odluke o razrješenju 6 (šest) članova Općinske izborne komisije Novo Sarajevo,

9. Prijedlog Odluke o imenovanju 6 (šest) članova Općinske izborne komisije Novo Sarajevo,

10. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske Izborne Komisije Novo Sarajevo i tekst Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske Izborne Komisije Novo Sarajevo,

11. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Novo Sarajevo,

12. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa, javnim nadmetanjem – licitacijom, broj: 07-27-7563/21,

13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novo Sarajevo,

14. Prijedlog Cjenovnika o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu,

15. Prijedlog Programa obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine i NOR-a 1941.-1945. za Općinu Novo Sarajevo po Kalendaru sa planom utroška sredstava za 2022. godinu,

16. Izvještaj o stanju u oblasti upravljanja i održavanja lokalnih cesta na području Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu,

17. Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo za januar-decembar 2021. godinu,

18. Prijedlog Zaključka za davanje saglasnosti na Plan i program građenja, rekonstrukcije, obnove, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu,

19. Prijedlog Zaključka kojim se nalaže usklađivanje Statuta mjesne zajednice,

20. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju lokacije za izgradnju Centralnog spomenika šehidima i poginulim braniocima pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine,

21. Informacija o realizaciji sredstava, po Odluci o pružanju podrške stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost,

22. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja, na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period oktobar-decembar 2021. godine,

23. Informacija Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području općine Novo Sarajevo,

24. Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području općine Novo Sarajevo,

25. Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu,

26. Informacija o stanju i problemima primarne zdravstvene zaštite na području općine Novo Sarajevo

Share Follow View