U toku radovi na sanaciji dijela saobraćajnice u ulici Avde Smajlovića

Na području MZ „Vraca“ u toku su radovi na sanaciji dijela ulice Avde Smajlovića u dužini od 300 metara. Navedeni radovi podrazumijevaju uklanjanje postojeće kolovozne konstrukcije sa zamjenom nevezanog nosivog sloja i podtla na dijelovima gdje su otkrivena veća oštećenja, zatim sanaciju pješačkih staza, proširenju parking prostora kod broja 33, nivelacije postojećih slivnika, šahtova i revizionih okana.

Nakon navedenih radova planirana je ugradnja novog nevezano-nosivog sloja od kamenog materijala sa ugradnjom asfaltnih slojeva, te završnog habajućeg sloja asfalta. Zbog čestih oštećenja i kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, te loše sanacije saobraćajnice nakon popravke kvarova na mreži, najveća oštećenja su se javila oko postojećih šahtova i na mjestima prokopa.

Savjet MZ „Vraca“ kandidovao je ovu prilično oštećenu saobraćajnicu koja je potom i odobrena za sanaciju kroz radove ne vanrednom održavanju u 2020 godini. Radovi se izvode na osnovu Ugovora za izvođenje radova na obnovi, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza na području Općine Novo Sarajevo. Izvođač radova je  firma „BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo, a nadzor nad radovima vrši firma „Smajić Inženjering“ d.o.o. Goražde.