Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo pravde je sačinilo uputstvo za provošenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. U nastavku teksta je kompletno uputsvo. Godina VII – Broj 57, Četvrtak,
27.decembra/prosinca 2001.godine

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

848

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije, broj 32/01), federalni ministar pravde, donosi
UPUTSTVO

ZA PROVOĐENJE ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. Ovim uputstvom urešuju se pitanja koja treba da doprinesu efikasnijoj primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 32/01 – u daljem tekstu: Zakon), a odnose se na odrešivanje visine troškova umnožavanja informacija, te druga pitanja koja doprinose pravilnijem postupanju u primjeni tog zakona.

2. Pod pojmom informacija pod kontrolom javnog organa u smislu člana 1. tačke 1. Zakona, podrazumijeva se svaka činjenica, mišljenje, podatak ili bilo koji drugi sadržaj koji je u posjedu javnog organa, bez obzira da li je taj organ sačinio ili pribavio tu informaciju za svoje potrebe ili za potrebe drugog javnog organa ili pravnog lica.

3. Pod javnim organom, u smislu člana 3. tačke 2. Zakona, podrazumijevaju se:

organ zakonodavne vlasti:
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, zakonodavno tijelo kantona, gradsko i općinsko vijeće;

organ izvršne vlasti:
predsjednik i potpredsjednik Federacije,Vlada Federacije, predsjednik kantona, vlada kantona, gradski i općinski načelnik:
organ sudske vlasti:
sudovi Federacije, kantonalni i općinski sudovi;
organ uprave: federalna i kantonalna ministarstva, federalne i kantonalne uprave i ustanove (direkcije i zavodi), te
gradske i općinske službe za upravu;pravno lice sa javnim ovlaštenjima koje je osnovano u skladu sa Zakonom: privredna društva odnosno preduzeća, ustanove i druga pravna lica kojima je zakonom ili propisom gradskog i općinskog vijeća povjereno vršenje javnih ovlaštenja u smislu čl. 27. do 31. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 28/97);
pravno lice koje je u vlasništvu ili pod kontrolom Federacije, kantona, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši nadzor: a) javna preduzeća i javne ustanove, b) ustanove i druga pravna lica koja sredstva za rad u cjelosti ili djelimično primaju iz budžeta Federacije, kantona, grada ili općine, kao i privredna društva u čijem kapitalu pretežnim dijelom učestvuje Federacija, kanton, grad ili općina i c) privredna društva, ustanove i druga pravna lica nad čijim radom javni organ uprave vrši nadzor u smislu člana 15. stav 2. tačka 2. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

4. Javni organ ne može utrditi da odrešena vrsta informacija nije dostupna javnosti, već je u svakom konkretnom slučaju dužan da utvrdi da li postoje Zakonom utvršeni izuzeci od saopćavanja informacije, te da li i pored tih izuzetaka postoji javni interes da se ta informacija saopći (čl. 5. do 9. Zakona).

5. Cijena troškova umnožavanja zahtijevane informacije, u skladu sa odredbom člana 16. Zakona, iznosi:
0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica;
5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju.

6. Javni organ odredit će službenika koji će primati uplate za troškove iz tačke 5. ovog uputstva i o tom izdati odgovarajući priznanicu. Za tu svrhu izrašuju se odgovarajuće priznanice, čiji jedan dio zadržava navedeni službenik radi kontrole izvršenih uplata, a drugi dio predaje licu koje je izvršilo uplatu.

7. U cilju blagovremenog početka primjene Zakona, rukovodilac javnog organa će preduzeti odgovarajuće mjere da se izvrše slijedeće radnje:
najkasnije do 25. januara 2002. godine rješenjem odrediti službenika za informiranje koji će neposredno obrađivati zahtjeve za pristup informacijama u skladu sa članom 19. Zakona. Kopija rješenja dostavlja se Ombudsmenu Federacije, s tim što u rješenju treba navesti i slijedeće podatke: adresu javnog organa, broj telefona i broj sobe službenika za informiranje;
najkasnije do 25. januara 2002. godine izraditi Vodič i

Indeks registar (član. 20. tač. 1. i 2. Zakona) i najkasnije do kraja januara 2002. godine dostaviti: Ombudsmenu Federacije, svim općinskim bibliotekama u Federaciji, bibliotekama Pravnog fakulteta u Sarajevu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Mostaru, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Pravnog fakulteta u Bihaću, te Vodič i Indeks registar po mogućnosti objaviti putem Interneta.

8. U smislu člana 20. tačka 3. Zakona javni organ je dužan da podatke za prvo tromjesečje dostavi Parlamentu Federacije i Ombudsmenu Federacije početkom maja 2002. godine.

9. Javni organ dužan je da Vodič, Indeks registar, tromjesečne podatke i godišnji izvještaj (član 20. tačka 4 izradi u dovoljnom broju primjeraka, kako bi bez naknade bili dostupni svim zainteresovanim licima u prostorijama javnog organa (u pisarnici i/ili kod službenika za informiranje).

10. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Broj 01-293-2/2000 15. decembra 2001. godine Sarajevo

Ministar Zvonko Mijan, s. r.

Share Follow View