Uvjerenje o odjavi mjesta prebivalista

Na vaš pismeni ili usmeni zahjev, na osnovu člana 169. ZUP-a ( “Službene novine Federacije BiH”, br.2/98 ), te uvidom u službenu evidenciju stanovništva mjesne zajednice, sekretar mjesne zajednice, izdaje Uvjerenje o odjavi.

Za izdavanje uvjerenja o odjavi mjesta prebivališta potrebno je da:

– nosilac domaćinstva da svoju ličnu kartu na uvid kao i lične karte (ili rodne listove ako se radi o maloljetnim članovima domaćinstva) te potpiše uvjerenje o odjavi za sve članove domaćinstva koji se odjavljuju

Share Follow