Vanredna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, održanoj dana 13.11.2006 godine, usvojeni je sljedeći zaključak:
Na osnovu člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06), i člana 132. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06), a na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska pitanja od 13.11.2006.godine, Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na hitnoj sjednici od 13.11.2006.godine, donijelo je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Općinskog načelnika Novo Sarajevo, kome je mandat prestao prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa Zakonom, privremeno mijenja predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo – NEDŽAD KOLDŽO.

Predsjedavajući Općinskog vijeća će privremeno mijenjati Općinskog načelnika Novo Sarajevo, kome je mandat prestao u skladu sa Zakonom do izbora novog Općinskog načelnika na prijevremenim izborima o kojem Odluku o njihovom sprovođenju donosi Centralna izborna komisija BiH u skladu sa Zakonom.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-02-703/06
Sarajevo, 13.11.2006. godine

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Husein Zlatić