Visina komunalnih taksi u Novom Sarajevu

Za samostalne zanatske radnje 50 KM Zbog povećanog ineresovanja građana (posjetitelja web stranice Općine Novo Sarajevo) o visini komunalnih taksi za ovu godinu i u rubrici “press centar” objavljujemo u cjelini Odluku o visini komunalnih taksi koju koju je na trinaestoj sjednici usvojilo Općinsko vijeće Novo Sarajevo.

Na osnovu člana 29.Zakona o lokalnoj saomupravi – prečišćeni tekst ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00), člana 3. i 8. Zakona o komunalnim taksama – prečišćeni tekst ( “Službene novine Kantona Sarajevo”; broj 30/01, 34/01- ispravka,7/02 – ispravka i 36/05), člana 18. stav 1. tačka 4. Stauta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj 25/04 ), Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo na 13. sjednici, održanoj 29.12.2005. godine, donijelo je :

O D L U K U
o visini komunalnih taksa

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina komunalnih taksa ( u daljem tekstu: takse ) po predmetima i uslugama u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama ( u daljem tekstu: Zakon ) koje se plaćaju na području Općine Novo Sarajevo ( u daljem tekstu: Općina ), i raspodjela prihoda ostvarenih od naplate taksa.

Član 2.

Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama i objektima i mjestima, kojim se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje, utvrđuje se godišnja taksa, iz određenih djelatnosti kako slijedi:

1/distribucije nafte i naftnih derivata
5.000 KM

2/proizvodnje i prerade duhana
5.000 KM

3/proizvodnje alkoholnih pića i piva
5.000 KM

4/bezalkoholnih pića
2.000 KM

5/telekomunikacija ( sjedište )
10.000 KM

6/ telekomunikacija ( izdvojene lokacije van sjedišta )
2.000 KM

7/bankarstva ( sjedište, podružnice, filijale, ekspoziture i sl. )
10.000 KM

8/ bankomati i izdvojeni šalteri banaka
1.000 KM

9/poštanskih usluga ( sjedište )
5.000 KM

10/poštanskih usluga ( izdvojene lokacije )
500 KM

11/poštanski šalteri ( izdvojeni šalteri
300 KM

12/osiguranja i reosiguranja ( sjedište)
10.000 KM

13/osiguranja i reosiguranja ( filijala – podružnica
1.500 KM

14/osiguranja i reosiguranja ( izdvojeni šalteri )
500 KM

15/igara na sreću i to:

a/ lutrija, loto, sportska prognoza, TV bingo, ( sjedište pravnog lica )
15.000 KM

b/ lutrija, loto, sportska prognoza, TV bingo ( svaka druga lokacija )
2.000 KM

c/ kasino ( sjedište )
12.000 KM

d/ kasino ( svaka druga lokacija )
2.000 KM

e/ sportske kladionice ( sjedište )
12.000 KM

f/sportske kladionice (svaka druga lokacija )
2.000 KM

g/ tombola i bingo u zatvorenom prostoru
5.000 KM

16/ aparati za samoposluživanje u stalnim prodajnim mjestima
300 KM

17/aparati za samoposluživanje na ostalim lokacijama
200 KM

18/proizvodnje i distribucije električne energije ( sjedište )
1.500 KM

19/proizvodnje i distribucije električne energije ( podružnice ili službe )
500 KM

20/proizvodnje električne energije u mini elektranama
200 KM

21/vanjske trgovine i trgovine na veliko
500 KM

22/tržni centri, hipermarketi
5.000 KM

23/tržnice i pijace
1.500 KM

24/trgovine na malo koja se obavlja u kioscima
200 KM

25/trgovine na malo koja se obavlja u ostalim prodajnim mjestima
300 KM

26/ugostiteljstva – hoteli
1.200 KM

27/ugostiteljstva – moteli i pansioni
1.000 KM

28/ugostiteljstva – ostali objekti
500 KM

29/u prevozu robe motornim vozilima
100 KM

30/u prevozu putnika
300 KM

31/u prevozu putnika taxi automobilima
50 KM

32/u advokatskoj djelatnosti
1.000 KM

33/privatna zdravstvena zaštite
1.000 KM

34/samostalne zanatske radnje
50 KM

35/iz ostalih nepomenutih djelatnosti
150 KM

Ako se pod jednom firmom obavlja više djelatnosti za koje je propisana različita taksa, taksa se razrezuje i plaća za djelatnost za koju je propisana najviša taksa, izuzev djelatnosti koja se, zbog prirode djelatnosti, obavlja na izdvojenom lokalitetu.
Ako je za tekuću godinu plaćena taksa, a u toku godine se promijeni sjedište ili vlasnik firme, taksa se za tu godinu ne razrezuje.
Ako firmu ističe lice čije sjedište nije u Kantonu, taksa se uvećava za 20%.
Ako se firma ističe u drugom polugodištu, taksa se razrezuje u iznosu od 50% od propisane.
Samostalnim privrednicima taksa se razrezuje u iznosu od 60% od propisane takse, izuzev taksi iz tačke 29., 30. i 31. ovog člana.

Član 3.

Za iznajmljivanje nekretnina licima koja nisu državljani BiH plaća se taksa u iznosu od 1,50 KM dnevno za jedno lice.
Naplatu takse iz prethodnog stava vrši lice, odnosno vlasnik nekretnine koja se izdaje.

Član 4.

Za držanje sredstava za igru, po jednom komadu, odnosno predmetu i aparatu plaća se godišnja taksa za :
1. bilijar stolove, flipere, automate, pikado i dr. sredstva za igre gdje je dobitak isključivo u određenom broju igara, u iznosu od 800,00 KM i za ,
2. aparate koji donose novac, u iznosu od 2.000,00 KM.

Pod aparatima koji donose novac podrazumijevaju se elektronski ili mehanički aparati koji tokom igre omogućuju igraču dobitak u novcu ili žetonima koji su naplativi u novcu.
Ako se sredstva za igru počnu koristiti u drugom polugodištu, propisana taksa se umanjuje za 50%.

Član 5.

Za držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima plaća se dnevno taksa u iznosu od 100 KM.

Član 6.

Za zauzimanje trotoara, javnih i slobodnih površina plaća se dnevno taksa za :

1. postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekta, poslastičarnica i drugih objekata u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga u iznosu od 3 KM, po jednom stolu i za
2. postavljanje stolova, pulteva, tezgi stolova i dr. za prodaju knjiga, rezglednica, bižuterije i drugih proizvoda, u iznosu od 2 KM po prodajnom mjestu.

Član 7.

Za isticanje plakata i panoa na javnim mjestima određenim za te namjene plaća se jednokratno taksa i to za :

-seriju do 100 kom
100,00 KM

-seriju preko 100 kom
200,00 KM

-postavljanje stalnih panoa i displeya po 1m2
10,00 KM

Član 8.

Za korišćenje slobodnih površina za kampove ( šatore, prikolice, automobile ), deponije materijala i drugu privremenu upotrebu plaća se dnevno taksa za:

a/svaki šator
2 KM

b/kamp prikolicu
1 KM

c/automobil
1 KM

Naplatu takse iz prethodnog stava vrši lice koje upravlja slobodnim površinama.

Član 9.

Taksa se plaća u gotovom novcu.
Prihodi ostvareni plaćanjem taksi propisanim ovom Odlukom su prihodi Općine 70% i Grada Sarajeva 30%.

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Općine Novo Sarajevo, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.
Odluka se primjenjuje od 01.01.2006. godine.

Broj : 01-02-983/05
Sarajevo, 29.12.2005. godine
Predsjedavajući Općinskog vijeća
Općine Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo

Share Follow View