Za koju vrstu radova je potrebno pribavljanje građevinske dozvole

Građevinska dozvola je potrebna za:
– novoplaniranu građevinu,
– rekonstrukciju,
– dogradnju,
– nadziđivanje,
– promjenu namjene građevine,
– konzervaciju građevine,
– za uklanjanje građevine (rušenje, demontaža građevine ili dijela građevine) i
– privremene (pomoćne) građevine.
– za sve radove na izgradnji objekata komunalne infrastrukture 1.UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA GRAÐENJE PRILOŽITI:

– pravosnažna urbanistička saglasnost,
– izvod iz katastra za pripadajuću građevinsku parcelu,
– dokaz o pravu građenja
– glavni ili izvedbeni projekat u 3 primjerka,
– saglasnosti pribavljene na projektnu dokumentaciju
– prevedeni glavni (izvedbeni) projekt sa potvrdom o izvršenoj nostrifikaciji ako je projekt izrađen u inostranstvu
– saglasnosti pribavljene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za predmetnu građevinu
– drugi prilozi određeni posebnim zakonom
– dokaz o pravu građenja (vlasništvo koje se potvrđuje izvodom iz zemljišne knjige ili pravosnažna sudska presuda ili pravosnažno rješenje nadležnog organa na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasništva ili građenja ili pravosnažna odluka o dodjeli zemljišta investitoru na korišćenje radi građenja ili ugovor o partnerstvu sklopljen s vlasnikom zemljišta čiji je cilj zajedničko građenje ili ugovor o koncesiji kojim se stiče pravo građenja ili ugovor na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasništva ili građenja.
Ako investitor priloži izvedbeni projekt nije neophodna izrada glavnog projekta.
Ako investitor priloži glavni projekt, neophodno je da izradi izvedbeni projekt do podnošenja zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole

2.USLOVI KOJE TREBA ZADOVOLJITI DA BI STE DOBILI DOZVOLU ZA GRAÐENJE

Projekat za izvođenje mora biti izrađen prema urbanističkoj saglasnosti, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju , tehničkim propisima , normativima i standardima koji važe za građenje određene vrste građevine.
O potrebi dopune zahtjeva investitor se obavještava pismeno.
Investitor je dužan upotpuniti zahtjev u ostavljenom roku a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavjesti.
Prije izdavanja odobrenja za građenje nadležni organ dužan je izvršiti uviđaj o stanju na terenu.
Na zahtjev zainteresovanih stranaka (susjeda) nadležni organ je dužan omogućiti uvid u glavni ili izvedbeni projekt.
Odobrenje za građenje donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Zahtjev za odobrenje za građenje odbit će se rješenjem ako.
– investitor u ostavljenom roku ne upotpuni zahtjev
– ako investitor ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje odobrenja za građenje
– ako glavni ili izvedbeni projekt nije usklađen sa uvjetima iz urbanističke saglasnosti
– ako projektom nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom, kantonalnim zakonima i posebnim propisima
– ako se uviđajem na terenu ustanovi da se stvarno stanje na građevinskoj čestici ne podudara sa projektom.

3.PERIOD VAŽENJA GRAÐEVINSKE DOZVOLE

Građevinska dozvola donosi se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (Sl.novine Kantona Sarajevo 7/05)
Odobrenje za građenje prestaje da važi ako građenje ili radovi nisu započeti u roku od godinu dana od pravosnažnosti građevinske dozvole. Rok se, izuzetno može produžiti za još jednu godinu ako se nisu promijenili uvjeti u skladu sa kojim je izdato odobrenje za građenje.
Izmjenu urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje investitor može zatražiti dok traju odobreni radovi a najkasnije tri godine od pravosnažnosti odobrenja za građenje.

4.GRAÐENJE GRAÐEVINA I GRAÐEVINSKIH DIJELOVA

Izvođač je dužan da gradi u skladu sa građevinskom dozvolom, da radove izvodi prema projektu za izvođenje (izvedbenom projektu) na osnovu kojeg je donesena građevinska dozvola, u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, tehničkim mjerama i propisima, normativima i standardima koji važe za građenje odnosno za vrste građevina, da primjenjuje materijale, opremu i elemente koji posjeduju atest (potvrdu kvaliteta ) izdate od stručne organizacije registrovane za ispitivanje tog materijala. Izvođač je dužan da blagovremeno preuzme mjere za sigurnost građevine i radova, opreme i materijala, osigura bezbjednost, radnika, učesnike u saobraćaju,sigurnost susjednih građevina, te da uredi gradilište i organizuje rad tako da ne ometa niti zagađuje okolinu.

PRIJAVA GRAÐEVINSKOJ INSPEKCIJI POČETAK GRAÐEVINSKIH RADOVA

Izvođač je dužan da na osnovu pravosnažnog odobrenja za građenje, prijavi početak građevinskih radova 8 dana prije početka radova općinskoj građevinskoj inspekciji.
ISKOLČENJE
Prije početka građenja mora se izvršiti iskolčenje, odnosno geodetski prijenos građevine iz plana na teren. Iskolčenje se vrši u skladu sa uslovima datim u elaboratu o iskolčenju i projektu za izvođenje građevine. Iskolčenje građevine utvrđuje se na terenu vidnim oznakama uglova građevine, a vrši ga Općinska služba za imovinsko- pravne poslove – geodetske poslove i katastar nekretnina. O iskolčenju se sastavlja zapisnik koji se dostavlja općinskoj građevinskoj inspekciji.

5.UPOTRENA DOZVOLA I UKNJIŽENJE GRAÐEVINE U ZEMLJIŠNE KNJIGE

Tehnički pregled
Tehničkim pregledom utvrđuje se da li je građevina izgrađena u skladu sa građevinskom dozvolom. Troškove tehničkog pregleda snosi investitor, a naplaćuju se i obračunavaju prama cjenovniku koji svake godine donosi Općinski načelnik . Komisiju za tehnički prijem formira općinski organ koji je donio građevinsku dozvolu, a investiror je dužan obezbijediti na uvid dokumentaciju propisanu zakonom.
Uz zahtjev za tehnički pregled građevine potrebno je priložiti:
– kopiju odobrenja za građenje
– kopiju katastarskog plana sa ucrtanim položajem građevine
– pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima za održavanje građevine
– pisani izvještaj nadzora nad građenjem
Upotrebna dozvola
Zahtjev za donošenje upotrebne dozvole investitor podnosi općinskom organu koji je donio dozvolu za građenje. Upotrebna dozvola donosi se nakon izvršenog teničkog pregleda građevine. Tek nakon donesene upotrebne dozvole, izgrađena građevina se smije početi koristiti, odnosno staviti u pogon.
Uplanjenje građevine – prijavni list
Nakon dobivanja upotrebne dozvole, podnosi se zahtjev za uplanjenje objekta i izradu prijavnog lista Odsjeku za godetske , imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina.
Uknjiženje građevine u zemljišne knjige
Da bi investitor uknjižio građevinu u zemljišne knjige (grunt) mora nadležnom sudu dostaviti prijavni list i pravosnažno rješenje o upotrebnoj dozvoli.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole obrazac broj NS-OB-050 i zahtjev za tehnički pregled građevine na obrascu NS-OB-010 sa ostalim dokumentima predaje se u Centru za pružanje usluga građanima na šalteru broj 2 uz naplatu administrativne takse od 10 KM. Zahtjeve možete pronaći u Centru za dozvole.

Pomoćnik Općinskog načelnika
Belma Ključo-Vlašić, dipl.pravnik
tel. 033 492 -252
fax. 033 492 – 353
e-mail: urbanizam @novosarajevo.ba