Zaštita čovjekove sredine

Zaštita čovjekove okoline je široka oblast i odnosi se na poslove zaštite vodnih resursa, vazduha, zemljišta i biljnog materijala.Obzirom da Općina nema veliku površinu to se u ovoj Općini naročito odnosi na zaštitu zemljišta i sanaciju klizišta i zaštitu prirodnog nasliješa.

Share Follow