Zaključak

o obavezama d.o.o. Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi Prečišćen tekst (Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/00) i člana 18. i 93. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 12/02) Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 32. sjednici održanoj dana 27.03.2003.godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

Prihvatajući Ugovor o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA Općinsko vijeće Novo Sarajevo zahtijeva da DOO SERDA dva puta godišnje podnese izvještaj o svom radu i finansijskom poslovanju.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
NOVO SARAJEVO

Ibro Čomić, graf.ing.