Zaključak

o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/00), člana 18. stav 1. tačka 22. i člana 93. Statuta općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/02), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 32. sjednici, održanoj 27.03.2003.godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Novo Sarajevo

I

U povodu obilježavanja Dana općine Novo Sarajevo 16. maja 2003.godine, u Odbor za pripremu i organizaciju proslave imenuju se:

1. Ibro Čomić -predsjednik,
2. Mustafa Velić -član,
3. Ante Zelić -član,
4. Nebojša Simić -član,
5. Nedžad Koldžo -član
6. Mirsad Islamović -član.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-05-282 /03
Sarajevo, 27.03.2003.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Ibro Čomić, graf. ing.