Zaključak

o broju plaketa koje će se dodijeliti za Dan Općine Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/00) i člana 18. alineja 4. i člana 108. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/02) i člana 2. stav 2. Odluke o utvršivanju priznanja Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 6/01) Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 32. sjednici od 27.03.2003. godine, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Općinsko vijeće Novo Sarajevo utvrdilo je da se u povodu obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo – 16. maja 2003. godine za rezultate u svim oblastima privrede i društvenih djelatnosti postignute u predhodnoj godini, dodijele tri /3/ zlatne plakete Općine Novo Sarajevo i tri /3/ srebrene plakete Općine Novo Sarajevo.
O realizaciji ovog zaključka u skladu sa odredbama Odluke o utvršivanju priznanja Općine Novo Sarajevo i Pravilnika o kriterijima i mjerilima za dodjelu općinskih priznanja Općine Novo Sarajevo, zadužuje se Komisija za spomen obilježja i priznanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-05-281/03
Sarajevo,27.03.2003. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Ibro Čomić,graf.ing.