Zaključak

o pristupanju razvoju i uvošenju sistema upravljanja kvalitetom prema standardima iz serije iso 9000 u jedinstvenom općinskom organu uprave i ostalim službama Općine Novo Sarajevo Na osnovu člana 9. i 29. Zakona o lokalnoj samoupravi-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajeva”, broj: 22/00) i člana 18. i 93. stav 2. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/02), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 35. sjednici održanoj 17.07.2003. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o pristupanju razvoju i uvošenju sistema upravljanja kvalitetom prema standardima iz serije iso 9000 u jedinstvenom općinskom organu uprave i ostalim službama Općine Novo Sarajevo

I

U jedinstvenom općinskom organu uprave i ostalim općinskim
službama Općine Novo Sarajevo pristupa se aktivnostima razvoja i implementacije sistema upravljanja kvalitetom shodno standardima iz serije ISO 9000.

II

Općinski načelnik će preduzimati aktivnosti koje su neophodne za provošenje javnog oglasa za izbor najpovoljnijeg dobavljača konsultanskih usluga vezanih za razvoj dokumenata prema standardima ISO i imenovanje Predstavnika za kvalitet i članova Tima za razvoj i uvošenje sistema upravljanja kvalitetom.

III

Finansijska sredstva za pokretanje aktivnosti za realizaciju ovog zaključka obezbijedit će se iz sredstava tekuće rezerve za 2003. godinu, odnosno, planirati u Budžetu Općine za 2004.godinu.Prije prihvaćanja konačnog uvošenja ISO 9000, načelnik Općine je obavezan pribaviti saglasnost Općinskog vijeća o obezbješenju i visini sredstava.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajeva.

Broj: 01-05-572/03
Sarajevo, 17.07.2003. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf. ing.