Zaključak

o davanju saglasnosti za izmjenu spiska djece bez oba roditelja iz šehidskih odnosno porodica palih boraca

Na osnovu člana 29 Zakona o lokalnoj samoupravi Prečišćen tekst (Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/00), člana 18 stav 1 alineja 4 Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 12/02) Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 35. sjednici održanoj dana 17.07.2003. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o davanju saglasnosti za izmjenu spiska djece bez oba roditelja iz šehidskih odnosno porodica palih boraca

I

U spisku djece bez oba roditelja iz šehidskih odnosno porodica palih braca koji je objavljen uz Odluku o raspodjeli sredstava djeci bez oba roditelja (Službene novine Kantona Sarajevo broj 27/02) na rednom broju 2 umjesto Alomerović (Murat) Mersiha treba da stoji Babić (Salko) Suad.

II

Alomerović (Murat) Mersihi prestaje pravo na dodjelu sredstava iz člana 1. i 2. Odluke o raspodjeli sredstava djeci bez oba roditelja sa danom 28.02.2003.godine, zbog prestanka redovnog školovanja.

Isplata sredstava iz člana 1. i 2. Odluke o raspodjeli sredstava djeci bez oba roditelja na ime Babić (Salko) Suada vršiće se počev od 01.07.2003.godine.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Broj: 01-41-644/03
Sarajevo, 17.07.2003.godine

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf.ing.