Zaključak

za davanje saglasnosti na ime udruživanja sredstava iz Budžeta općine Novo Sarajevo za 2003.godinu, na razdjelu 04 – Služba za oblast prostornog urešenja, urbanizma, komunalnih poslova i zaštitu čovjekove okoline

Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst ( ” Službene novine Kantona Sarajevo broj: 22/00 ), člana 18.stav 1. alineja 4. i člana 93.stav 2. Statuta Općine Novo Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/02) i člana 8.stav 2. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/03), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 35. sjednici održanoj dana 17.07.2003. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

za davanje saglasnosti na ime udruživanja sredstava iz Budžeta općine Novo Sarajevo za 2003.godinu, na razdjelu 04 – Služba za oblast prostornog urešenja, urbanizma, komunalnih poslova i zaštitu čovjekove okoline

I

Ovim Zaključkom se daje saglasnost Općinskom načelniku da može udruživati namjenski planirana sredstva Budžetom Općine Novo Sarajevo za 2003.godine sa razdjela 04 – Služba za oblast prostornog urešenja, urbanizma, komunalnih poslova i zaštitu čovjekove okoline u ukupnom iznosu od 321.000,00 KM sa javnim komunalnim preduzećem KJKP ” Vodovod i kanalizacija “, koje je osnovano za obavljnje djelatnosti od javnog interesa na osnovu posebnih ovlasti.

II

Saglasnost za udruživanje sredstava iz tačke 1. ovog Zaključka sa KJKP ” Vodovod i kanalizacija ” se daje za sljedeće Budžetske pozicije:

– ekonomski kod 614100 – Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Posavska u iznosu od 65.000,00 KM,
– ekonomski kod 614100 – Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Pofalićka, u iznosu od 6.000,00 KM,
-ekonomski kod 614100 – Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Derviša Numića,u iznosu od 100.000,00 KM,
– ekonomski kod 614100 – Kanalizaciona mreža u ul. G. Velešići, u iznosu od 150.000,00 KM.

III

Načelnik općine će sa KJKP Vodovod i kanalizacija ugovorom regulisati uslove udruživanja sredstava iz tačke II ovog Zaključka.

IV

KJKP ” Vodovod i kanalizacija ” je u obavezi da nabavku robe i usluga provede u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova( “Službene novine Federacije BiH”, broj: 31/98,49/02,67/02 i 6/03 ” ).

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Broj: 01-14-1775/03
Sarajevo, 17.07.2003. godine

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf.ing.