Zaključak

O davanju saglasnosti i verifikaciji pravila Mjesnih zajednica Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samupravi – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/00), člana 18. stav 1. alineja 4. i 21. i člana 65. stav 5. Statuta općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 7. sjednici održanoj 31. maja 2005. godine, d o n i j e l o j e:

Z A K LJ U Č A K O DAVANJU SAGLASNOSTI I VERIFIKACIJI PRAVILA MJESNIH ZAJEDNICA

I

Općinsko vijeće daje saglasnost i verifikaciju na pravila 18. mjesnih zajednica Općine Novo Sarajevo i to:

1. Mjesna zajednica “Gornji Kovačići”,

2. Mjesna zajednica “Kovačići”,

3. Mjesna zajednica “Vraca”,

4. Mjesna zajednica “Grbavica I”,

5. Mjesna zajednica “Grbavica II”,

6. Mjesna zajednica “Trg heroja”,

7. Mjesna zajednica “Hrasno”,

8. Mjesna zajednica “Hrasno brdo”,

9. Mjesna zajednica “Kvadrant”,

10. Mjesna zajednica “Čengić VilaI”,

11. Mjesna zajednica “Čengić Vila II”,

12. Mjesna zajednica “Dolac”,

13. Mjesna zajednica “Malta”,

14. Mjesna zajednica “Željeznička”

15. Mjesna zajednica “Pofalići I”,

16. Mjesna zajednica “Pofalići II”,

17. Mjesna zajednica “Velešići” i

18. Mjesna zajednica ” Gornji Velešići”

II

Pravila 18. mjesnih zajednica iz tačke 1. ovog zaključka stupaju na snagu danom davanja saglasnosti i konačne verifikacije od strane Općinskog vijeća.

III

Ovaj zaključak objaviti u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Predsjedavajući Općinskog vijeća

Nedžad Koldžo