Zaključak

O davanju ovlaštenja Načelniku Općine Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/00) prečišćeni tkst i člana 18. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 7. sjednici održanoj dana 31.05.2005. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju ovlaštenja Načelniku Općine Novo Sarajevo o načinu rješavanja spora vansudskim poravnanjem i o regulisanju mešusobnih odnosa izmešu Općine
Novo Sarajevo i P.R.V.I. 15 APRIL

I

Ovlašćuje se Načelnik Općine Novo Sarajevo da u skladu sa zakonskim propisima preduzme sve potrebne radnje u cilju vansudskog poravnanja spora sa P.R.V.I. 15 APRIL SARAJEVO, a koji se odnosi na korištenje poslovnog prostora u Ulici Azize Šaćirbegović broj 96.

II

Ovo ovlaštenje važi do okončanja postupka iz člana I ovog zaključka.

III

Po okončanju postupka iz tačke I ovog zaključka općinski Načelnik će informisati Općinsko vijeće o poduzetim radnjama.

IV

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Općinsko Vijeće Novo Sarajevo
Predsjedavajući Općinskog vijeća

Nedžad Koldžo