Zaključak

Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/06) i člana 13. i 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH broj 49/06) i člana 18. stav 1. alineja 9. i člana 95. i 96. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na XXI sjednici od 12.10.2006. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

1. UTVRÐUJE se Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007.godinu.
2. Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007.godinu stavlja se na JAVNU RASPRAVU.
3. Javna rasprava održat će se u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, radnim tijelima Općinskog vijeća nadležnim za Budžet, zborovima građana u mjesnim zajednicama putem savjeta mjesne zajednice, parlamentarnim strankama koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću, udruženjima građana koja okupljaju boračke populacije (RVI, šehidske porodice i porodice poginulih boraca, JOB) a trajat će 21 dan od dana utvrđivanja Nacrta Budžeta (od 12.10.2006. godine do 02.11.2006. godine).
4. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu dostavit će se Općinskom načelniku putem Službe za privredu i finansije koja organizuje i sprovodi javnu raspravu.
5. Općinski načelnik pripremit će i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje Prijedlog Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznešenim na javnoj raspravi, a u okviru mogućih raspoloživih prihoda.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo

Share Follow