Zaključak

o stavljanju Nacrta Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2009.godinu, na javnu raspravu.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-799/08
Sarajevo, 29.12.2008.godine

Na osnovu člana 18. stav 1. alineja 25. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/06,14/08 i 25/08), i člana 73. Poslovnika Općinskog vijeća-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Drugoj sjednici od 29.12.2008. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

1. UTVRÐUJE se Zaključak o stavljanju Nacrta Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2009.godinu, na javnu raspravu.
2. Javna rasprava održat će se u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, nadležnim radnim tijelima Općinskog vijeća, parlamentarnim strankama koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću, zborovima građana mjesnih zajednica, Koordinaciji boračkih udruženja Općine Novo Sarajevo, a trajat će do 31 1.2009.godine.
3. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2009. godinu, dostavit će se Općinskom vijeću koje organizuje i sprovodi javnu raspravu.
4. Predsjedavajući, zamjenici i sekretar Općinskog vijeća pripremit će i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2009. godinu, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznešenim na javnoj raspravi, a u okviru nadležnosti Općinskog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić