Zaključak

o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH broj: 49/06), člana 19. i 142. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo broj 35/10), Općinsko vijeće Novo Sarajevo razmatralo je Tekst Rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici i na 31. sjednici od 21.7.2011. godine donijelo Z K LJ U Č A K O PRIHVATANJU REZOLUCIJE EVROPSKOG PARLAMENTA O SREBRENICI

1.Prihvata se tekst Rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici.

2.Sastavni dio ovog Zaključka je tekst Rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici.

3.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Broj: 01-02-515/11
Sarajevo, 21.7.2011. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić