ZAKLJUČAK

da Jedinstveni organ uprave i Općinsko vijeće pripremi Program mjera i aktivnosti ušteda u cilju racionalizacije svih troškova, u roku od 60 dana, u skladu sa Zakonom. Zaključak, u Adobe Acrobat (PDF) formatu