Zakon o slobodi pristupa informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
I – OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Predmet i cilj

Ovim zakonom ureduje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:
1) utvrdivanja da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju znacajno javno dobro i da javni pristup informacijama potice vecu transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces,
2) utvrdivanja da svaka fizicka ili pravna osoba ima pravo pristupa ovim informacijama u najvecoj mogucoj mjeri, sukladno javnom interesu, te da javni organi imaju odgovarajucu obvezu da priopce te informacije,
3) omogucavanja svakoj fizickoj osobi da zatraži izmjenu i stavi primjedbe na svoje osobne informacije pod kontrolom javnog organa.

Clanak 2.

Tumacenje

Odredbe ovoga zakona tumace se tako da se u najvecoj mjeri i bez odlaganja olakša i potakne priopcavanje informacija pod kontrolom javnog organa uz najnižu prihvatljivu cijenu.
Clanak 3.
Nazivi koji se koriste u zakonu
Nazivi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeca znacenja:

1) informacija – svaki materijal kojim se prenose cinjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, ukljucujuci svaku kopiju ili njezin dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sacinjena i kako je klasificirana;

2) javni organ – organ odnosno pravna osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i to:
organ zakonodavne vlasti,
organ izvršne vlasti,
organ sudske vlasti,
organ uprave,
pravna osoba s javnim ovlaštenjima, koja je osnovana sukladno zakonu,
pravna osoba koja je u vlasništvu ili pod kontrolom Federacije, kantona, opcine ili grada ili nad cijim radom javni organ vrši kontrolu;

3) kontrola – posjedovanje informacija ili omogucavanje pristupa informacijama;

4) osobna informacija – svaka informacija koja se odnosi na fizicku osobu koja se može neposredno ili posredno identificirati cinjenicama, narocito ukljucujuci: identifikacijski broj, fizicki, mentalni, gospodarstveni, etnicki, vjerski, kulturni ili socijalni identitet te osobe:

5) nadležni javni organ – javni organ koji ima kontrolu nad traženom informacijom, kao i javni organ koji je sacinio informaciju ili za kojega je sacinjena informacija. Ako se javni organ koji je sacinio informaciju ili za kojega je sacinjena informacija ne može utvrditi, nadležan je onaj javni organ cija je nadležnost najbliža traženoj infor- maciji.

II – PRISTUP INFORMACIJAMA

Clanak 4.

Pravo pristupa

Svako fizicka i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajucu obvezu da te informacije priopci. Pravo pristupa informacijama može biti ograniceno samo na nacin i pod uvjetima utvrdenim ovim zakonom.

Clanak 5.

Utvrdivanje izuzetaka

Tražena informacija bit ce utvrdena izuzetom od priopcenja na temelju ocjene svakog pojedinacnog slucaja, samo ako nadležni javni organ:

1) utvrdi izuzetak u smislu cl. 6., 7. i 8. ovog zakona za cijelu ili dio informacije i

2) utvrdi, nakon obavljenog ispitivanja javnog interesa u smislu clanka 9. ovoga zakona, da priopcavanje informacije nije u javnom interesu.

Clanak 6.

Izuzeci u svezi djelokruga javnih organa
Nadležni javni organ može utvrditi izuzetak u slucajevima kada se priopcavanjem informacije osnovano može ocekivati izazivanje znacajne štete za sljedece legitimne ciljeve Federacije:

1) interesi obrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti,

2) sprjecavanje kriminala i otkrivanje kriminala,

3) zaštita postupka donošenja odluka u javnom organu, ukljucujuci davanje mišljenja, savjeta ili preporuka, bilo da se radi o osobi zaposlenoj u javnom organu ili drugoj osobi koja radi za ili u ime javnog organa, s tim da to ne obuhvaca cinjenicne, statisticke, znanstvene ili tehnicke informacije.

Clanak 7.

Izuzetak u svezi s povjerljivim komercijalnim informacijama

(1) Kada nadležni javni organ osnovano utvrdi da zahtjev za pristup informaciji ukljucuje povjerljive komercijalne interese trece strane, bez odlaganja pismeno obaviještava trecu stranu o pojedinostima zahtjeva i upozorava je da ce se tražena informacija priopciti, ako u roku od 15 dana od dana prijama ovoga obavještenja pismeno ne odgovori da smatra da je informacija povjerljiva i navede razloge zbog kojih bi njenim priopcavanjem mogla nastupiti šteta.

(2) Nakon prijama odgovora u smislu stavka 1. ovoga clanka, nadležni javni organ utvrdit ce izuzetak od priopcavanja tražene informacije.

Clanak 8.

Izuzetak u zaštiti privatnosti
Nadležni javni organ utvrduje izuzetak od priopcavanja tražene informacije, ako osnovano utvrdi da informacija ukljucuje osobne interese koji se odnose na privatnost trece osobe.

Clanak 9.

Ispitivanje javnog interesa

(1) Nadležni javni organ priopcava traženu informaciju bez obzira na izuzetak utvrden sukladno cl. 6., 7. ili 8. ovog zakona, ako je to opravdano javnim interesom. Pri tome uzima u obzir svaku korist i štetu koje mogu proisteci iz priopcavanja informacije.

(2) Prilikom donošenja odluke je li priopcavanje informacije opravdano javnim interesom, nadležni javni organ razmatra okolnosti narocito ukljucujuci: svako nepoštivanje zakonske obveze, postojanje bilo kakvog prijestupa, nepravde, zlouporabe vlasti ili nemara u obavljanju službene dužnosti, neovlaštenog korištenja javnih fondova, opasnosti po zdravlje ili sigurnost pojedinca, javnosti ili okoline.

(3) Ako se utvrdi da je priopcavanje tražene informacije, podnositelja zahtjeva koju je nadležni organ utvrdio kao izuzetak u smislu cl. 7. i 8. ovoga zakona u javnom interesu, nadležni javni organ rješenjem obaviještava trecu stranu da ce informaciju priopciti po isteku roka od 15 dana od dana prijama tog rješenja. Navedeno rješenje sadrži pouku o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kojemu se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe kao i uputu o pravu obracanja Instituciji ombudsmana Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ombudsman), s naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmana.

Clanak 10.

Razdvajanje informacije na dijelove
Ukoliko je dio tražene informacije utvrden kao izuzetak, nadležni javni organ izdvaja taj dio i priopcava ostatak informacije, osim ako uslijed ovog razdvajanja informacija nije postala nerazumljiva.

III – POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

Clanak 11.

Podnošenje zahtjeva

(1) Zahtjev za pristup informacijama podnosi se onom javnom organu za koji podnositelj zahtjeva vjeruje da je nadležan.

(2) Zahtjev za pristup informaciji mora:

1) biti u pismenom obliku na jednom od službenih jezika Federacije,

2) dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogucilo da javni organ uz razuman napor pronade traženu informaciju i

3) sadržavati ime podnositelja zahtjeva i njegovu adresu.

(3) Ako se zahtjev odnosi na osobnu informaciju, podnositelj zahtjeva, zahtjev pored ispunjavanja uvjeta u smislu stavka 2. ovoga clanka, može podnijeti samo fizicka osoba na koju se zahtjev odnosi, njezin zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji. Ako zahtjev podnese fizicka osoba na koju se zahtjev odnosi, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoc, kao i kopiju osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva.

(4) Javni organ nije ovlašten da ispituje opravdanost ili da zahtijeva obrazloženje zahtjeva.

Clanak 12.

Nemogucnost postupanja sukladno zahtjevu

(1) Ako javni organ nije u mogucnosti udovoljiti zahtjevu zbog odsutnosti formalnih uvjeta utvrdenih st. 2. ili 3. clanka 11. ovoga zakona, javni organ što je prije moguce, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijama zahtjeva rješenjem obaviještava podnositelja zahtjeva, kada je takvo obavještavanje moguce, da zahtjev ne može biti obraden iz navedenog razloga. Navedeno rješenje sadrži pouku o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kojem se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe, kao i uputu o pravu obracanja ombudsmanu sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmana.

(2) Za zahtjeve koji nisu sukladno clanku 11. stavak 2. tocka 2) ovoga zakona rješenje iz stavka 1. ovoga clanka sadrži i sva specificna pitanja koja mogu razjasniti zahtjev, kao i kopiju Vodica u smislu clanka 20. tocka 1) ovoga zakona.

(3) Rješenjem iz st. 1. i 2. ovoga clanka obavještava se podnositelj zahtjeva da se njegov preinaceni zahtjev smatra novim zahtjevom.

Clanak 13.

Odredivanje nadležnog organa

(1) Ako javni organ koji primi zahtjev nije nadležan, dužan je bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijama zahtjeva dostaviti zahtjev nadležnom javnom organu i o tomu pismeno obavijestiti podnositelja zahtjeva. Ako javni organ koji je primio zahtjev u navedenom roku utvrdi da posjeduje zahtijevanu informaciju, ne dostavlja zahtjev nadležnom javnom organu, ali ce obavijestit taj nadležni javni organ o pojedinostima zahtjeva. Ukoliko se nadležni javni organ ne protivi da zahtjev bude obraden, javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadležnim javnim organom i dužan je postupiti u smislu clanka 14. ovog zakona.

(2) Ako se ne može utvrditi sjedište nadležnog javnog organa, a javni organ koji je primio zahtjev ima kontrolu nad traženom informacijom, javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadležnim javnim organom. Ako se ne može utvrditi sjedište nadležnog javnog organa, a javni organ koji je primio zahtjev nema kontrolu nad traženom informacijom, dužan je u roku iz stavka 1. ovoga clanka pismeno obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlozima zbog kojih ne može udovoljiti zahtjevu.

Clanak 14.

Postupanje nadležnog javnog organa nakon prijama zahtjeva

(1) Nakon prijema zahtjeva za pristup informaciji nadležni javni organ poduzima sve potrebne radnje da pribavi traženu informaciju i razmatra sve cinjenice i okolnosti od znacaja za rješavanje zahtjeva.

(2) Kada nadležni javni organ odobri pristup informaciji u cjelosti ili djelomicno, rješenje o tomu dostavlja podnositelju zahtjeva. Navedeno rješenje sadrži:

1) obavještenje o mogucnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama nadležnog javnog organa i

2) obavještenje o mogucnosti umnožavanja informacije i o troškovima umnožavanja, uz napomenu da se umno- žavanje informacije omogucava nakon izvršene uplate. Kada je umnožavanje informacije neuobicajeno složeno ili dugotrajno, umnožavanje se omogucava podnositelju zahtjeva u vrijeme koje je prihvatljivo i za podnositelja zahtjeva i za nadležni javni organ i/ili

3) priloženu kopiju tražene informacije, kada se ista osigurava besplatno u smislu clanka 16. ovog zakona.

(3) Ako nadležni javni organ odbije pristup informaciji u cjelosti ili djelimicno, rješenjem obaviještava podnositelja zahtjeva o tomu. Navedeno rješenje sadrži:

1) zakonski temelj za status izuzeca informacije u smislu ovoga zakona, ukljucujuci sva materijalna pitanja važna za donošenje rješenja, kao i uzimanje u obzir cinitelja javnog interesa i

2) pouku o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kojemu se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe kao i uputu o pravu obracanja ombudsmanu s naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmana.

(4) Rješenja iz st. 2. i 3. ovoga clanka dostavljaju se što je prije moguce, a najkasnije 15 dana od dana prijama zahtjeva. Za zahtjeve koji se obraduju u smislu clanka 7. i/ili clanka 9. stavak 3. ovog zakona rok od 15 dana produžava se sukladno rokovima utvrdenim tim odredbama. Nadležni javni organ, po hitnom postupku, pismeno izvješcuje podnositelja zahtjeva o produžetku roka, kao i o razlozima tog produženja.

Clanak 15.

Jezik na kojem su informacije dostupne

(1) Pristup informacijama osigurava se na jednom od službenih jezika Federacije, kao i, ako je to moguce i razumno uciniti, na izvornom jeziku koji je razlicit od jednog od službenih jezika.

(2) Nadležni javni organ nije dužan prevoditi zahtijevanu informaciju s jednog na drugi službeni jezik.

Clanak 16.

Troškovi umnožavanja

(1) Javni organ ne naplacuje naknadu ili pristojbu za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja u smislu ovoga zakona. Cijena se odreduje samo za troškove umnožavanja, a utvrduje se sukladno uputi koju u smislu ovoga zakona donosi federalni ministar pravde.

(2) Za standardnu velicinu fotokopija prvih deset stranica troškovi se ne naplacuju.

IV – OSOBNE INFORMACIJE

Clanak 17.

Pravo na izmjenu i davanje primjedbi na osobne informacije

(1) Svaka osoba ima pravo osigurati da njezine osobne informacije koje su pod kontrolom javnog organa budu tocne i, s obzirom na svrhu prikupljanja ili korištenja informacija, aktualne, potpune, od znacaja za namjenu zbog koje su sacinjene ili da na bilo koji drugi nacin ne navode na pogrešan zakljucak.

(2) Nakon odobravanja pristupa osobnim informacijama podnositelj zahtjeva može postupiti u smislu stavka 1. ovoga clanka, tako što podnosi:

1) Zahtjev za izmjenu navedenih osobnih informacija, koji nadležni javni organ može odbiti ako utemeljeno utvrdi da navedene informacije ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga clanka. Ako nadležni javni organ odbije zahtjev, rješenjem obaviještava o tomu podnositelja zahtjeva, sukladno clanku 14. stavak 3. alineja 2) ovog zakona, i/ili

2) Primjedbe koje se odnose na navedene osobne informacije, koje nadležni javni organ prilaže uz te informacije. Primjedbe koje potpisuje podnositelj zahtjeva moraju se odnositi na osobne informacije kojima se prilažu. Nadležni javni organ što je moguce prije, a najkasnije u roku od 15 dana prijama primjedaba pismeno obavještava ponositelja zahtjeva da su primjedbe priložene uz odgovarajuce osobne informacije.

V – ODGOVORNOST JAVNIH ORGANA

Clanak 18.

Dužnost pružanja pomoci

Javni organ dužan je da u okviru svojih mogucnosti poduzme potrebne mjere pružanja pomoci fizickoj ili pravnoj osobi koja traži da ostvari svoje pravo u smislu ovog zakona.

Clanak 19.

Službenik za informiranje

Javni organ dužan je odrediti službenika za informiranje, koji obraduje zahtjeve sacinjene u smislu ovoga zakona. Nakon odredivanja službenika za informiranje, njegovo ime i podaci za kontaktiranje dostavljaju se ombudsmanu.

Clanak 20.

Obaveza objavljivanja i dostavljanja

Javni organ dužan je da objavi:

1) Vodic koji svakoj osobi omogucava pristup infor- macijama pod kontrolom javnog organa i koji narocito ukljucuje: informacije potrebne za obracanje javnom organu i službeniku za informiranje; bitne elemente postupka podnošenja zahtjeva, zajedno s uzorkom za informiranje, bitne elemente postupka podnošenja zahtjeva zajedno s uzorkom zahtjeva u pisanoj formi; informacije o vrstama izuzetaka, postupku pristupa informacijama, troškovima umnožavanja, o pravnim lijekovima i svim bitnim rokovima. Vodic upucuje i na indeks registar sukladno tocki 2) ovoga clanka, kao i na nacin pristupa tom registru. Vodic se dostavlja ombudsmanu, svakoj opcinskoj i pravnoj knjižnici u Federaciji i ako je to moguce, objavljuje putem Interneta, a dostupan je na zahtjev. Vodic je besplatan;

2) Indeks registar koji sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom javnog organa, oblik u kojemu su informacije dostupne, kao i podatke o tomu gdje se može pristupiti tim informacijama. Ovaj Indeks registar dostupan je sukladno obvezama dostavljanja utvrdenim u tocki 1) ovog clanka;

3) Tromjesecne podatke koji narocito ukljucuju: broj primljenih zahtjeva, vrstu traženih informacija, utvrdene izuzetke, odluke donesene u tijeku postupka i konacne odluke. Ovi statisticki podaci dostavljaju se Parlamentu Federacije i ombudsmanu, a dostupni su na zahtjev;

4) Godišnje izvješce koje sadrži djelokrug, politiku, poslove, organizacijsku strukturu i financijske poslove javnog organa, što narocito ukljucuje predloženi proracun i godišnje financijsko izvješce s podacima o ostvarenim prihodima i rashodima u prethodnoj godini. Navedeno izvješce dostavlja se Parlamentu Federacije i dostupno je na zahtjev.

VI – OMBUDSMAN

Clanak 21.

Ombudsman

Ombudsman obavlja svoje funkcije u smislu ovoga zakona u okviru svog mandata i odgovornosti utvrdenih Ustavom Federacije i Zakonom o ombudsmanima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 32/2000).

Clanak 22.

Aktivnosti ombudsmana

U obavljanju svojih funkcija u smislu ovoga zakona ombudsman može, izmedu ostalog, razmatrati:

1) sacinjavanje i dostavljanje informacija, kao što su vodici i opce preporuke koje se odnose na provedbu i primjenu ovoga zakona,

2) ukljucivanje u godišnje izvješce posebnog dijela koji se odnosi na njegove aktivnosti u smislu ovog zakona i

3) predlaganje naputaka o primjeni ovoga zakona svim nadležnim organima u Federaciji, u suradnji s institucijom ombudsmana za Bosnu i Hercegovinu i ombudsmanom Republike Srpske.

VII- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clanak 23.

Medusobna suradnja

Svaki javni organ u Federaciji dužan je pružiti pomoc javnim organima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kada primjena odgovarajucih zakona o slobodi pristupa informacijama zahtijeva njihovu suradnju.

Clanak 24

Odgovornost za primjenu ovoga zakona

(1) Federalni ministar pravde dužan je poduzeti sve odgovarajuce mjere, narocito ukljucujuci izdavanje naputaka za ucinkovitu provedbu ovoga zakona. Federalni ministar pravde utvrdit ce troškove umnožavanja u smislu clanka 16. ovoga zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

(2) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Federacije potpisat ce sporazum s Vladom Republike Srpske, kao i Vijecem ministara Bosne i Hercegovine, radi osiguranja primjene clanka 23. ovoga zakona.

Clanak 25.

Odnos ovoga zakona prema drugim zakonima

(1) S ciljem provedbe ovog zakona, Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 28/97), Zakon o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH, broj 2/98) i Zakon o upravnim sporovima (Službene novine Federacije BiH, broj 2/98) primjenjuju se na sva javne organe u smislu ovoga zakona, osim ako ovim zakonom nije drugacije odredeno.

(2) Ovim zakonom ne ogranicavaju se prava i obveze fizickih i pravnih osoba koja se odnose na na pristup informacijama sukladno zakonima o sudskom postupku, ukljucujuci dokazni postupak, zakonima koji se odnose na oslobadanje od dužnosti svjedocenja ili zakonima o administrativnim pristojbama, ukljucujuci pristojbe za pribavljanje izvornih dokumenata, a iskljucujuci pristojbe za podnošenje zahtjeva i donošenje odluke.

(3) Zakoni koji se usvoje nakon donošenja ovog zakona, a cija srha nije izmjena ili dopuna ovoga zakona, ni na koji nacin ne mogu ograniciti prava i obveze utvrdene ovim zakonom.

(4) Na svako kršenje ovog zakona primjenjuju se sankcije utvrdene kaznenim zakonima, zakonima o prekršajima i zakonima iz oblasti uprave, kao i drugim zakonima koji su na snazi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Clanak 26.

Stupanje na snagu i pocetak primjene
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjuje se nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prof. dr.Ivo Komšic, v. r.

Predsjedatelj Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH Enver Kreso, v. r.

Share Follow View