example

Poslovnik o radu Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo


Poslovnik o radu Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 10. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst, broj: 01-02-206/06 od 20.03.2006. godine i odredaba člana 59. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo – pečišćeni tekst, broj: 01-02-207/06, Etička komisija Općinskog vijeća Novo Sarajevo, na svojoj Trećoj sjednici održanoj dana 18.04.2006.godine, donijela je

Poslovnik

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom se uređuju pitanja rada i organizacije Etičke komisije (u daljem tekstu : Komisija) i druga pitanja od značaja za ostvarivanje njenih zdataka i odgovornosti u skladu sa Statutom Općine Novo Sarajevo, Poslovnikom Općinskog vijeća Novo Sarajevo (u daljem tekstu : Statuta i Poslovnika Vijeća) i ovim Kodeksom ponašanja izabranih predstavnika-vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo (u daljem tekstu: Kodeks) i to:

Nadležnost Komisije,

 • Uređenje odnosa u Komisiji,
 • Postupak pred Komisijom,
 • Informisanje Općinskog vijeća i javnosti,
 • Evidentiranje i brisanje mjera,
 • Završne odredbe

II – NADLEŽNOSTI KOMISIJE

Član 2.

Komisija je nadležna da:

 • prati i analizira primjenu Kodeksa,
 • prati rad izabranih zvaničnika Općinskog vijeća i ukazuje na pojave kršenja Kodeksa
 • razmatra prijave za kršenje Kodeksa podnešene od strane vijećnika, građana, udruženja i drugih organizacija,
 • vodi postupak provjere na osnovu prijava o eventualnom kršenju Kodeksa,
 • predlaže Općinskom vijeću mjere protiv vijećnika ako utvrdi da je izvršena povreda Kodeksa,
 • podnosi Općinskom vijeću najmanje dva puta godišnje izvještaj o svom radu,
 • obavještava javnost o svom radu i zaključcima nakon sprovedenog postupka provjere,
 • djeluje savjetodavno u slučajevima kada je vijećnicima potrebno pojašnjenje za njihovo postupanje i djelovanje kako bi izbjegli eventulno kršenje Kodeksa,
 • predlaže izmjene i dopune Kodeksa Općinskom vijeću, a u skladu sa preporukama građana i nalazima proisteklim iz rada Komisije,
 • organizuje i realizuje promociju Kodeksa,
 • obavlja i druge poslove i zadatke koje Komisiji povjeri Općinsko vijeće iz nadležnosti rada Komisije,

III – UREÐENJE ODNOSA U KOMISIJI

Član 3.

Komisija je stalno radno tijela Općinskog vijeća.

Član 4.

Komisija ima 7 (sedam) članova od kojih su 3 člana iz reda vijećnika.

Član 5.

Član Komisije koji je spriječen da prisustvuje sjednici Komisije ili iz određenih razloga treba u toku rada da napusti sjednicu dužan je o tome blagovremeno obavjestiti predsjednika Komisije i iznijeti razloge zbog kojih odsustvuje sa sjednice.

Član 6.

 • Člana Komisije može razriješiti Općinsko vijeće i prije isteka mandata: – ako podnese ostavku,
 • zbog duge i teške bolesti koja ga onemogućava da obavlja tu dužnost i
 • ako ne izvršava ili neblagovremeno izvršava dužnosti člana Komisije.

Komisija Prijedlog upućuje u pisanom obliku uz navođenje razloga zbog kojih se predlaže razrješenje člana Općinskom vijeću.

Član 7.

Član Komisije je dužan da prisustvuje sjednici Komisije i da učestvuje u njenom radu i odlučivanju, da pokreće inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja i daje prijedloge za unapređenje metoda i sadržaja rada Komisije.

Član 8.

Administrativno-tehničku i stručnu pomoć Komisiji pruža lice koje odredi sekretar Vijeća iz reda uposlenika u Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća.

Član 9.

Predsjednik Komisije ima pravo i dužnosti da:

 • saziva sjednicu Komisije,
 • učestvuje u pripremama i vodi sjednice,
 • osigurava poštivanje odredbi ovog Poslovnika, Kodeksa i drugih akata Općinskog vijeća,
 • osigurava realizovanje prava i dužnosti članova Komisije,
 • odlučuje o izuzeću članova Komisije po zahtjevu člana Komisije,
 • sarađuje sa predsjedavajućim Općinskog vijeća, sekretarom, predstavnicima izvršne vlasti,
 • potpisuje akta Komisije,
 • izvještava Općinsko vijeće i javnost o radu Komisije u saradnji sa drugim članovima Komisije,
 • obavlja i druge poslove u okviru prava i dužnosti Komisije.

Član 10.

Komisija radi u sjednicama koje su otvorene za javnost osim u slučajevima provđenja postupka. Sjednice Komisije održavaju se po potrebi. Članovi Komisije ne mogu iznositi podatke u javnost ili drugim vijećnicima do donošenja konačnog zaključka Komisije o određenim pitanjima.

Član 11.

Sjednicu Komisije saziva predsjednik, a u slučaju spriječenosti njegov zamjenik. Sjednica se saziva pismenim putem najkasnije 7 dana prije njenog održavanja. U hitnim slučajevima predsjednik Komisije ovlašten je da skrati rok za održavanje sjednice. Predsjednik Komisije dužan je sazvati sjednicu Komisije i na zahtjev predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

Član 12.

Komisija može zasjedati ako sjednici prisustvuje većina članova Komisije.

Član 13.

Komisija donosi odluke natpolovičnom većinom od ukupno izabranih članova Komisije.

Član 14.

Članovi Komisije izuzeće se ako su:

 • u predmetnom postupku stranke ili svjedoci.

Član 15.

Član Komisije odmah po saznanju da postoji neki od razloga za izuzeće iz člana 12. ovog Poslovnika dužan je da prekine svaki dalji rad na predmetu i o tome obavijesti Komisiju. Član Komisije ako smatra da postoje druge okolnosti koje opravdavaju njegovo/njeno izuzeće koje dovodi u sumnju njegovu/njenu nepristrasnost, može zatražiti izuzeće od Komisije. U svom zahtjevu mora navesti okolnosti zbog kojih smatra da postoji neki od razloga za izuzeće.

Član 16.

Stranka može zahtijevati izuzeće člana Komisije kad postoje razlozi navedeni u članu 12. ovog Poslovnika, kao i kad postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu/njenu nepristrasnost, a shodno odredbama stava 2. člana 15. U svom zahtjevu stranka mora navesti okolnosti zbog kojih smatra da postoji neki od razloga za izuuzeće.

Član 17.

O izuzeću se odlučuje zaključkom Komisije.

Član 18.

O raspravi i drugim važnim radnjama pred Komisijom, kao i o važnijim usmenim izjavama stranaka i lica u postupku, sastavlja se zapisnik o navodima sadržanim u prijavi.
O manje važnim radnjama i izjavama stranaka i trećih lica koje bitno ne utiču na rješenje stvari, o upravljanju postupkom, saopštenjima, zapažanjima, uputstvima i nalazima, kao i o okolnostima unutrašnjeg rada Komisije neće se, u pravilu, sastavljati zapisnik.

U zapisnik se unosi:

 • broj, datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice Komisije, predmet, ime i prezime prisutnih i otsutnih članova Komisije, stranaka i drugih lica, dnevni red i rezime diskusije pojedinih članova Komisije, Zapisnik treba da sadrži tačno i kratko tok i sadržaj radnje izvršene na sastanku, datih izjava, a radnje i izjave ograničavaju se na ono što se tiče samo stvari koja je predmet sastanka, odnosno postupka.

U zapisnik se navode sve isprave, dokumenta koja su upotrijebljena i prilažu se uz zapisnik.
Zapisnik mora biti vođen uredno i u njemu se ne smije ništa brisati niti dodavati po zaključenju istog.
Zapisnik će biti pročitan uz mogućnost stavljanja primjedbi, nakon čega će biti potpisan od strane lica čije izjave sadrži kao i od strane predsjednika i zapisničara.
U slučajevima kada neko lice odbije da potpiše zapisnik ili se udalji prije zaključenja potpisivanja izjave, to će se upisati u zapisnik i navešće se razlozi zbog nepotpisivanja.

IV – POSTUPAK PRED KOMISIJOM

Član 19.

Postupak pred Komisijom pokreće se:

 • prijavom građana,
 • prijavom vijećnika
 • prijavom ovlaštenog zastupnika organizacije ili udruženja građana.

Član 20.

Prijava se podnosi u pisanoj formi i mora da sadrži:

 • ime, prezime, adresu prebivališta, broj telefona podnosioca ,
 • opis prekršaja i činjenica koje predstavljaju navodnu povredu Kodeksa,
 • svojeručni potpis podnosioca prijave,
 • eventualno imena lica koja mogu potvrditi navode iz prijave,
 • eventualne isprave kojim se potvrđuju navodi.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti sa nazivom Etička komisija-Službi Općinskog vijeća.
Identitet podnosioca prijave ostaje poznat samo članovim Komisije do okončanja provedenog postupka, a o otkrivanju identiteta istog odlučuje Komisija nakon sprovedenog postupka.
Anonimne prijave se neće uzeti u razmatranje.

Član 21.

Ako je prijava nerazumljiva, nepotpuna ili sadrži neki formalni nedostatak koji sprječava postupanje po prijavi, Komisija će zatražiti da se takvi nedostaci otklone i odrediće se rok podnosiocu u kome je dužan da to učini.
Ako podnosilac prijave otkloni nedostatke u određenom roku smatrat će se da je bio uredan od početka, a ako ne otkloni iste u datom roku Komisija će takav zahtjev odbaciti zaključkom kao nepotpun ili neuredan.
Prijava za svako lice koje navodno krši Kodeks, se podnosi odvojeno. Ako Komisija primi prijavu koja se odnosi na kršenje zakona dužna je da obavijesti podnosioca i istog uputi na nadležne institucije, a razmatraće prijavu u okviru navodne povrede Kodeksa.

Član 22.

Predsjednik Komisije poziva lica pismeno putem nadležnih službi, čije je prisustvo potrebno za rad Komisije ili za postupak pred njim. U pisanom pozivu naznačiće se organ koji poziva (Komisija), ime i prezime lica koje se poziva, mjesto, dan, sat dolaska pozvanog, predmet zbog koga se poziva i u kom svojstvu, a zatim koja dokazna sredstva pozvano lice treba da donese. Pozvano lice je dužno da se odazove pozivu, a ukoliko je opravdano spriječen obavezno obavještava Komisiju o razlozima spriječenosti.

Član 23.

Prije donošenja odluke Komisija će utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su značajne za rješavanje i zainteresovanim strankama omogućiti da ostvare i zaštite svoja prava. Komisija vodi postupak i izvodi sve dokaze ako nađe da je to potrebno za rješavanje predmeta. Komisija će po službenoj dužnosti pribaviti podatke o činjenicama i dokumentima kojim ne raspolaže općinska uprava. Činjenično stanje na kom zasniva svoju prijavu stranka je dužna iznijeti tačno, istinito, određeno, pismeno ili usmeno u skladu sa odgovarajućim postupkom.

Član 24.

Komisija obavještava navodnog prekršitelja Kodeksa i objašnjava mu situaciju, najkasnije 8 dana po prijemu važeće prijave. Komisija će navodnom prekršitelju dati rok od 8 dana za dostavljanje odgovora u pisanoj formi, pravno relevantnih informacija, dokumenata ili drugih dokaza za svoju odbranu pred Komisijom. Isti će biti pozvan da odgovori na pitanje članova Komisije. Komisija će, na osnovu utvrđene potrebe pozvati i svjedoke na razgovor i davanje izjave. Činjenice na osnovu kojih Komisija donosi odluke su dokazi kao što su isprave, odnosno ovjerena kopija isprava, akti, izjave svjedoka, uviđaji i druga dokumenta koja mogu biti od koristi za utvrđivanje činjenica.

Član 25.

Komisija će okončati postupak provjere u roku od 30 dana od dana prijema važeće prijave. U slučaju iz prethodnog stava rad Komisije je zatvoren za javnost.

Član 26.

Komisija proslijeđuje informaciju sa Zaključkom Općinskog vijeća i osobi na koju se prijava odnosi u roku od 8 dana po okončanju postupka. Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku Komisija će u informaciji uključiti i izrečenu korektivnu mjeru ako je Zaključak da je prekršen Kodeks.

Član 27.

Za povrede Kodeksa izabranih zvaničnika mogu se izreći sljedeće korektivne mjere:

1. lična opomena – usmena, prekršiocu od strane Etičke komisije, u slučaju blažeg prestupa ili prvog manjeg kršenja Kodeksa,
2. javna opomena – pisana, izrečena na sjednici Općinskog vijeća i u medijima, u težim slučajevima objavljena u dnevnoj štampi.

Član 28.

Izrečena korektivna mjera i odluke se objavljuju na zvaničnoj WEB stranici Općine Novo Sarajevo i oglasnoj tabli Općine Novo Sarajevo. Za uredno objavljivanje korektivnih mjera odgovorna je Stručna služba za poslove Općinskog vijeća.

V – INFORMISANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I JAVNOSTI

Član 29.

Općinsko vijeć na prvom narednom zasjedanju nakon podnošenja informacije i zaključka od strane Komisije u slučaju kršenja Kodeksa, prima informaciju na znanje. Komisija obavještava javnost o svom radu nakon donošenja Zaključka u isto vrijeme kada dostavlja Informaciju Općinskom vijeću u skladu sa stavom 1. ovog člana. VI – EVIDENTIRANJE I BRISANJE MJERA

Član 30.

Evidentiranje o izrečenim korektivnim mjerama za povredu Kodeksa vodi Stručna služba za poslove Općinskog vijeća. Komisija se stara o urednom i pravilnom vođenju evidencije o izrečenim korektivnim mjerama i objavljivanju istih.

VI – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Za sve što nije regulisano ovim Poslovnikom primjenjivaće se Poslovnik Općinskog vijeća i važeći zakonski propisi i drugi opći akti.

Član 32.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od Općinskog vijeća, a objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo. Broj: 01-02-294/06 Sarajevo, 27.04.2006.godine

PREDSJEDNIK ETIČKE KOMISIJE Azra Kozarčanin

Rukovodstvo Općinskog vijeća:
Šahat Danijela

Predsjedavajuća Općinskog vijeća
tel: +387 33 492-268

Cernica Elvedin

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Kalamujić Majda

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Salihagić Nedim

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća

BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Općina i ove godine sufinansira troškove Roditeljske kuće

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović i direktor Udruženja „Srce za djecu ...

SARAJEVSKO PROLJEĆE 2024: Izviđački susreti na Vilsonovom ...

Odred izviđača “Pofalići-Novo Sarajevo” po prvi put organizuje susrete ...

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim građankama i građanima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun, sa ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo